Traducere poloneză-engleză pentru "do własnej"

PL

"do własnej" engleză traducere

Exemple de folosire pentru "do własnej".

Traduceri similare în dicționarul polonez-englez

do substantiv
English
do prepoziţie
do
własny adjectiv

Exemple de folosire pentru "do własnej" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishWreszcie, lekceważy się w nim domniemanie niewinności oraz prawo do obrony własnej.
Finally, it scorns the presumption of innocence and the right to defend oneself.
PolishNie wiem, co skłoniło węgierskich dyplomatów do umniejszania symboli własnej historii.
I do not know what led Hungarian diplomats to demean the symbols of their own history.
PolishZa pomocą tego czynu Chorwacja zastosowała tę maksymę do naszej własnej sytuacji.
With this act, Croatia has applied this maxim to our own situation.
PolishJak zapewnimy dzieciom równy dostęp do możliwości wypowiedzenia własnej opinii?
How do we ensure equal access for children to express their views?
PolishMusimy konsekwentnie stać na straży praw mniejszości do zachowania i rozwoju własnej kultury.
We must consistently uphold the right of minorities to retain and develop their culture.
PolishMożna go wysunąć na 13 centymetrów żeby dopasować do własnej głowy.
I've got five inches of adjustment here in order to get the headrest in the right place.
PolishStudenci porwali maszyny, które kupiłem, do własnej produkcji.
The students hijacked all the machines I bought to do personal fabrication.
PolishWystarczy że jedna osoba doprowadzi was do olśnienia, uświadomienia sobie własnej mocy.
See, all you really need is one person to show you the epiphany of your own power, and you're off.
PolishW przeciwnym razie wprowadzimy te niedociągnięcia do naszej własnej polityki.
Otherwise we will bring this fault into our own policies.
Polishusługi: ochrona prawa każdego kraju do utrzymania własnej kontroli nad usługami publicznymi.
on services: protecting the right of every country to continue to regulate its public services.
PolishZachęcając naszych tureckich przyjaciół do zapomnienia o własnej przeszłości, w żaden sposób im nie pomagamy.
We are not benefiting our Turkish friends in any way by making them forget their history.
PolishPaństwa członkowskie mają prawo do własnej polityki zagranicznej.
Member States have a right to their own foreign policy.
PolishW istocie grozi nam strzelanie do własnej bramki.
In fact, there is a great danger that you will score many own goals.
PolishPrawo narodu do decydowania o własnej przyszłości nie podlega negocjacjom i powinniśmy to respektować.
The right of a people to determine their own future is non-negotiable and we should all respect that.
PolishNie powinniśmy dopuścić do utraty własnej wiarygodności.
We should not bring about the loss of our own credibility.
PolishPonieważ tak trudno jest się nam przyznać do własnej omylności.
Because it's so hard to admit our own fallibility.
PolishPo raz kolejny supermarkety wykorzystują wahania cen do zgarniania większej ilości pieniędzy do własnej kieszeni.
Once again, supermarkets are using fluctuations in price to pocket bigger profits for themselves.
PolishSzczególnym przykładem jest poprawka 3 odmawiająca obywatelom prawa do formułowania własnej polityki rolnej.
A particular example is Amendment 3, which denies populations the right to define their own agrarian policies.
PolishW jednej chwili okazałoby się, że obowiązuje ją wymóg posiadania 150 pracowników, by mogli oni skorzystać z prawa do własnej reprezentacji.
Suddenly, 150 employees are required in order to obtain employee representation.
PolishPo prostu razi ich wykorzystanie nazwy należącej do ich własnej tradycji historycznej i archeologicznej.
All they do is resist the use of a name which is part of their own ancient historical and archaeological tradition.

Mai multe cuvinte

Polish
  • do własnej

Mai multe traduceri în dicționarul român-englez.