Traducere poloneză-engleză pentru "do wysokiego"

PL

"do wysokiego" engleză traducere

Exemple de folosire pentru "do wysokiego".

Traduceri similare în dicționarul polonez-englez

do substantiv
English
do prepoziţie
do
wysoki adjectiv

Exemple de folosire pentru "do wysokiego" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishKrople do oczu TRAVATAN są stosowane do leczenia wysokiego ciśnienia wewnątrz oka.
TRAVATAN eye drops are used to treat high pressure in the eye.
PolishDo tej pory grupa wysokiego szczebla uzgodniła podejście i strategiczny program badań.
Up until now, this high-level group has agreed on an approach and a strategic research programme.
PolishDuoTrav w postaci kropli do oczu jest stosowany do leczenia wysokiego ciśnienia w oku.
DuoTrav eye drops are used to treat high pressure in the eye.
PolishAZOPT w postaci kropli do oczu jest stosowany do leczenia wysokiego ciśnienia w oku.
AZOPT eye drops are used to treat high pressure in the eye.
PolishJestem wdzięczny Parlamentowi za to, że zawsze dążył do wysokiego poziomu ochrony pasażerów.
I am grateful to Parliament for always having pushed for a high level of passenger protection.
PolishCzy wykorzystujemy skutecznie fundusze europejskie do celów zwalczania wysokiego poziomu bezrobocia?
Are we making effective use of European funding to combat the high level of unemployment?
PolishWreszcie odnoszę się do grupy wysokiego szczebla, think tanku zainaugurowanego przedwczoraj.
Finally, I come to this high-level group, this think tank that was launched the day before yesterday.
PolishW dniu 1 lutego zamierzam ustanowić grupę wysokiego szczebla do spraw umiejętności pisania i czytania.
I intend to launch the high-level group on literacy on 1 February.
PolishPozwolę sobie również odnieść się do nowego wysokiego przedstawiciela i nowego przewodniczącego Rady.
Let me also comment on the appointments of a new High Representative and a new Council President.
PolishWszystkie te czynniki przyczyniły się do wysokiego poziomu cen, którego nie odnotowano dotychczas w historii.
All of these issues have contributed to prices reaching historic highs.
PolishDlatego właśnie w styczniu podjęłam decyzję o powołaniu grupy wysokiego szczebla do spraw umiejętności czytania i pisania.
This is the reason why I decided to launch a high-level group on literacy in January.
PolishWzięli podstawowe składniki, umieścili je w jednym naczyniu zapalili, i podłączyli je do wysokiego napięcia.
They took the basic ingredients, put them in a single jar and ignited them and put a lot of voltage through.
PolishWażną rolą, jaką ta polityka ma do odegrania jest zapewnienie wysokiego stopnia pewności prawa w okresie przejściowym.
The policy has the important role of ensuring a high level of legal certainty in a period of transition.
PolishStabilność cen przyczynia się do osiągania wysokiego poziomu aktywności gospodarczej i zatrudnienia na kilka sposobów:
Price stability contributes in several ways to achieving high levels of economic activity and employment:
PolishOdbyliśmy szereg spotkań z posłami do parlamentu i urzędnikami wysokiego szczebla, w tym z ministrem spraw zagranicznych.
We had a number of meetings with MPs and high-level officials, including the Minister of Foreign Affairs.
PolishMamy grupę wysokiego szczebla do spraw bibliotek cyfrowych, której przewodniczę i która pracuje nad tym przedsięwzięciem.
We have the high level group on digital libraries, which I chair and which is forging ahead on this matter.
PolishPopieram wszystkie działania prowadzące do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa żywności oraz te, które dbają o (...).
I support all activities that will help maintain a high level of food safety, and those who talk about ...
PolishDlatego zwracam się do wysokiego przedstawiciela o skorzystanie z nowych uprawnień i przyspieszenie negocjacji z Rosją.
I would therefore like to call on the High Representative to make use of her new powers and to speed up the negotiations with Russia.
PolishA posłowie z grupy wysokiego szczebla do spraw sektora mlecznego wiedzą, że szukamy pewnych dobrowolnych sposobów ulepszenia tego systemu.
And you know in the high level group for the dairy sector we are looking into some voluntary ways of improving this system.
PolishNasz sukces należy mierzyć naszą zdolnością do utrzymania wysokiego tempa wzrostu przy zachowaniu zasady solidarności między państwami członkowskimi i spójności.
Our success must be measured by our capacity to keep growing while ensuring solidarity and cohesion.

Mai multe cuvinte

Polish
  • do wysokiego

În plus, bab.la oferă și dicționarul român-englez pentru ma multe traduceri.