Traducere poloneză-engleză pentru "do wysoko"

PL

"do wysoko" engleză traducere

Exemple de folosire pentru "do wysoko".

Traduceri similare în dicționarul polonez-englez

do substantiv
English
do prepoziţie
do
wysoko adverb
English
wysoko-
English
wysoki adjectiv

Exemple de folosire pentru "do wysoko" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishMężczyźni wydają się tutaj zatrzymywać, podczas gdy kobiety wybijają się do wysoko kwalifikowanych zawodów.
The men sort of stagnate there, while the women zoom up in those high-skill jobs.
PolishDlatego zaznaczam, że Parlament Europejski nawołuje do podwyższenia kryteriów definicyjnych "wysoko wykwalifikowanych pracowników”.
I would therefore like to emphasise that the European Parliament is calling for a higher-level definition of 'highly qualified workers'.
PolishWysoko do nieba ♫
PolishJako przedstawicielka Bułgarii w Parlamencie Europejskim uważam, że bardzo ważne jest wybranie do władz lokalnych wysoko wykwalifikowanych i kompetentnych osób.
As a representative of Bulgaria in the European Parliament, I find it very important for highly qualified and competent people to be elected to local authorities.
PolishJestem przekonana, że jeżeli nie uda nam się uatrakcyjnić zawodu nauczyciela, w sektorze edukacji będziemy mieli do czynienia z niedostatkiem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
I firmly believe that if we fail to make the teaching profession more attractive, there will be a shortage of high-quality specialists in education.
PolishChodzi przede wszystkim o pomnażanie zysków kapitalistów poprzez degradację struktur publicznych, które ogranicza się do wysoko kosztowych sektorów nierentownych dla prywatnych podmiotów.
The aim is to multiply capitalist profit by downgrading public structures, which are being limited to high-cost sectors unprofitable for private operators.
PolishNie chcemy jednak ograniczyć napływu migracji wyłącznie do wysoko wykwalifikowanych pracowników, zamykając tym samym drzwi przed pozostałymi pracownikami migrantami o niższych kwalifikacjach.
However, we do not want to limit migration solely to highly qualified people, thereby shutting the door on all other migrant workers with fewer qualifications.
PolishSkierowanie inwestycji publicznych i prywatnych do wysoko wyspecjalizowanych ośrodków badawczych związanych z uniwersytetami może stworzyć kolebkę społeczności przedsiębiorców jutra.
Channelling public and private investment into highly specialised research centres connected to universities may produce a breeding ground for the business community of tomorrow.
PolishPo pierwsze, Europa nie może już przyjąć większej liczby imigrantów, a po drugie imigracja do Europy wysoko wykształconych osób z ubogich krajów jest tragedią dla krajów ich pochodzenia.
Firstly, Europe cannot take any more immigration and, secondly, immigration to Europe by highly educated people from poor countries is a tragedy for the countries of origin themselves.

Mai multe cuvinte

Polish
  • do wysoko

În plus, bab.la oferă și dicționarul român-englez pentru ma multe traduceri.