Traducere poloneză-engleză pentru "ich"

PL

"ich" engleză traducere

volume_up
ich {pron.}

PL ich
volume_up
{pronume}

ich
volume_up
their {pron.}
A tak zebrawszy ich, postawiłem ich na miejscach ich.
And I gathered them together, and set them in their place.
Posyła słowo swe, i uzdrawia ich,a wybawia ich z grobu.
He sendeth his word, and healeth them, And delivereth [them] from their destructions.
We go in the tanks with the tuna -- we touch their naked skin -- it's pretty amazing.
ich (dar şi: im, je)
volume_up
them {pron.}
Jesteśmy zadowoleni z wyjaśniania ich ludziom zamiast konsultowania ich z nimi.
We are content with explaining them to them rather then consulting them.
I podał ich w ręce poganom; a panowali nad nimi, którzy ich mieli w nienawiści;
And he gave them into the hand of the nations; And they that hated them ruled over them.
Kluczem do ich przezwyciężenia jest ich przewidywanie oraz szybkie reagowanie.
The key to overcoming them is to anticipate them and act quickly.
ich
volume_up
theirs {pron.}
Na miłość boską, zostawcie państwom członkowskim to, co należy do ich kompetencji.
Leave to Member States what is theirs, for heaven's sake.
I ich wpływ może w końcu odblokować sytuację.
And theirs is the kind of influence that can finally unblock the situation.
. ~~~ Możliwe, że ich technologię też.
Our own technologies are visible over interstellar distances, and theirs might be as well.

Exemple de folosire pentru "ich" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishNie można jednak traktować ich jako pretekstu do naruszania podstawowych swobód.
However, they must never be used as a pretext for repressing fundamental freedoms.
PolishA wsi ich były: Etam, i Hain, Remnon, i Tochen i Asan przy tych pięciu miastach;
And their villages were Etam, and Ain, Rimmon, and Tochen, and Ashan, five cities;
PolishKtórzy sobie rwali chwasty po chróstach, a korzonki jałowcowe były pokarmem ich.
They pluck salt-wort by the bushes; And the roots of the broom are their food.
PolishNieoddawanie ich jest równoznaczne z kradzieżą, jeśli nie pieniędzy, to odsetek.
Holding on to it is tantamount to theft, if not of the money then of the interest.
PolishPopieram pytania zadane przez pana Vissera i innych mówców oraz ich stanowisko.
I endorse the questions and position adopted by Mr Visser and the other speakers.
PolishSzkoły kościelne nie będą mogły wybierać nauczycieli na podstawie ich wyznania.
Church schools will not be able to select teachers on the basis of their religion.
PolishChcę też podziękować organizacjom z przedmiotowego sektora za ich propozycje.
I would also like to thank the sector organisations for the proposals they made.
PolishPotrzebujemy skoordynowanego podejścia wobec ich eksploatacji i zanieczyszczania.
We need a coordinated approach against the exploitation and pollution of our seas.
PolishSą w Strasburgu, ale nie ma ich w tej Izbie, czyli w miejscu, gdzie być powinni.
They are in Strasbourg, but they are not in the Chamber where they should be.
PolishNadal nie ma natomiast zgody co do ich celu lub sposobu wykorzystania dochodów.
There is still no consensus on either the objective or the use of the revenue.
PolishZ myślą o bezpieczeństwie i zdrowiu publicznym należy ograniczyć ich stosowanie.
It is necessary, for safety and public health reasons, to restrict their use.
PolishTo się naprawdę nie spodobało ludziom, sądzili, że powinniśmy mieć ich więcej.
And that was really -- people didn't like that, we've got more genes than that.
PolishMusimy przeprowadzić ocenę ich zalet i wad, uwzględniając inne źródła energii.
We must assess their advantages and weaknesses alongside other sources of energy.
PolishDzięki ich wysiłkom jesteśmy nieco bliżej wspólnego europejskiego rynku kolejowego.
Thanks to their efforts we are a little closer to a common European rail market.
PolishJeśli takiego zaświadczenia nie przedstawią, nikną ich szanse na uzyskanie pracy.
If they fail to produce such a certificate, their chances of obtaining work vanish.
PolishŻyczę Chorwacji, Macedonii i Turcji wszelkich sukcesów na ich drodze do Europy.
I wish Croatia, Macedonia and Turkey every success on their European journey.
PolishDużą ich część zrealizowaliśmy, lecz następna ważna część pozostaje do zrobienia.
We have done a big part of it, but another important part remains to be done.
PolishKiedy ogłosiliśmy, że szukamy takiego za zerową pensję, zgłosiła się ich chmara.
We put out a job description for a CFO at zero salary, and we had a queue of people.
PolishNikt nie chce, żeby ich dzieciom zgasły światła w domu - mówiąc kolokwialnie.
Putting it simply, nobody wants the lights to go out in their children's homes.
PolishWspieranie zakładania MŚP nie ma sensu, jeżeli potem blokuje się ich wzrost.
There is little value in helping start-ups if SMEs are then blocked from growth.