Traducere poloneză-engleză pentru "mieścić"

PL

"mieścić" engleză traducere

volume_up
mieścić {vb. imperf.}

PL mieścić
volume_up
[mieszczę|mieściłbym] {verb}

W łączniku będzie się też mieścić strefa konferencji prasowych.
It will also house the press conference area.
W Grossmarkthalle będą się mieścić: centrum dla zwiedzających, stołówka pracownicza, kawiarnia i sale konferencyjne.
The Grossmarkthalle is to house a visitors’ centre, a staff restaurant, a cafeteria and conference rooms.
Strasburg i Francja nie zasługują na pomniejszanie ich roli i w budynku tym musi mieścić się znacząca instytucja.
Strasbourg and France deserve no less, but a major institution must be housed in that building.
Wprowadziliśmy zakaz palenia na największym stadionie, który mieści 82 500 osób.
We introduced a ban in our biggest stadium, which can hold 82 500 people.
Biblioteka Kongresu mieści 18 milionów.
Library of Congress holds 18 million volumes.
Do każdego opakowania dodano przenośny pojemnik z żywicy polistyrenowej/ poliuretanu (Shuttle), w którym mieszczą się 3 kapsułki.
A polystyrene resin / polyurethane carry case (Shuttle) which holds 3 capsules is included in each pack.

Exemple de folosire pentru "mieścić" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishW każdym razie koszty te powinny mieścić się w rozsądnych i realistycznych granicach.
In any case, these costs should be within sensible and comprehensible limits.
PolishJak wszyscy państwo wiedzą, siedziba Urzędu Wsparcia będzie się mieścić w Valletcie.
The Support Office will, as you all know, be located in Valletta.
PolishTak naprawdę chcielibyśmy mieścić się w jednocześnie wspaniałej i praktycznej części tej przestrzeni.
What you really want to do is to get to the awesome yet practical part of this space.
PolishPo gruntowej renowacji będzie się tu mieścić część ogólnodostępna.
After thorough renovation, the Grossmarkthalle will accommodate the public facilities of the ECB.
PolishTo i wiele innych rzeczy, będzie mieścić się w dłoni.
And that, and more besides, would be in the palm of your hand.
PolishStrasburg i Francja nie zasługują na pomniejszanie ich roli i w budynku tym musi mieścić się znacząca instytucja.
Strasbourg and France deserve no less, but a major institution must be housed in that building.
PolishPrzy podpisywaniu traktatu z Maastricht w 1992 r. postanowiono, że Europejski Bank Centralny będzie się mieścić we Frankfurcie nad Menem.
When the Maastricht Treaty was signed in 1992, it was decided that the ECB would be located in Frankfurt am Main.
PolishDlatego właśnie potrzebne są jednoznaczne przepisy prawne ustalające ramy, w których musi mieścić się każda działalność dziennikarska.
This is precisely why clear laws are required, which will set the boundaries within which any journalistic activity needs to operate.
PolishDawka indywidualna powinna mieścić się w przedziale od 0, 264 mg zasady (0, 375 mg soli) do maksymalnie 3, 3 mg zasady (4, 5 mg soli) na dobę.
The individual dose should be in the range of 0.264 mg of base (0.375 mg of salt) to a maximum of 3.3 mg of base (4.5 mg of salt) per day.
PolishDawka indywidualna powinna mieścić się w przedziale od 0, 264 mg zasady (0, 375 mg soli) do maksymalnie 3, 3 mg zasady (4, 5 mg soli) na dobę.
The individual dose should be in the range of 0.264 mg of base (0.375 mg of salt) to a maximum of 26 3.3 mg of base (4.5 mg of salt) per day.
PolishDlatego rozsądne wydaje się ustanowienie wytycznych, które określałyby, że pytania muszą się mieścić w kompetencjach Unii Europejskiej i jej instytucji.
Simply laying down guidelines to say that questions have to be within the remit of the European Union and of the institutions seems to be sensible.
PolishWydatki muszą mieścić się w granicach ustalonych w tym porozumieniu oraz muszą być zachowane odpowiednie marginesy w ramach pułapów w poszczególnych działach.
Expenditure must respect the limits laid down by this Agreement and sufficient margins under the ceilings of the different headings must be maintained.
PolishWydatki muszą nadal mieścić się w granicach ustalonych w tym porozumieniu, natomiast w ramach pułapów dla różnych pozycji należy zachować wystarczający margines.
Expenditure must remain within the limits fixed by this Agreement and sufficient margins must be maintained under the ceilings for the various headings.
PolishPierwsza zasada jest taka, że ten pakt musi być zgodny z warunkami ustanowionymi w Traktacie i mieścić się w granicach istniejącego systemu zarządzania gospodarczego.
The first principle is that this pact must be carried out under the conditions laid down in the Treaty and within the existing system of economic governance.
PolishMyślę, że powinniśmy wyciągnąć dziś z tego odpowiednie wnioski i wykorzystać je przy tworzeniu nowej agencji informatycznej, która mogłaby mieścić się w Tallinie.
I believe that we should take these lessons which can be learnt here today and project them into the creation of a new IT agency, which could be situated in Tallinn.
PolishTakie same starania są podejmowane w odniesieniu do strategii 2012, jednak korekta musi mieścić się w uzgodnionych kilka lat temu ramach na lata 2007-2013.
The same effort is being made for the 2012 Strategy, but we must make the readjustment effort within the framework which was agreed several years ago, the 2007-2013 framework.
PolishJednakże każde alternatywne rozwiązanie techniczne będzie musiało mieścić się w ramach prawnych utworzonych na potrzeby SIS II, w kształcie przyjętym przez Parlament i przez Radę.
However, any alternative technical solution will obviously have to comply with the legal framework created for SIS II, as adopted by Parliament and by the Council.