Traducere poloneză-engleză pentru "mieszkania"

PL

"mieszkania" engleză traducere

PL mieszkania
volume_up
{feminin plural}

mieszkania
Pomyślałem "Może jeśli zrobiłbym im mieszkania, wprowadziłby się do nich".
So I thought "Perhaps, if I made these ants some apartments, they'll move in."
Różne rodzaje działalności mogą pojawiać się na górze, mieszkania, biura i tak dalej.
Other activities are allowed to occur upstairs, you know, apartments, offices, and so on.
Ale wiecie czym by się to skończyło: mieszkania i ich otoczenie mają z zasady zapewniać komfort oraz integralność konstrukcji.
But you know what you'd run into is those apartments and the surrounding areas have rules to avoid discomfort and the distractions of construction.
volume_up
housing {substantiv}
Wszyscy wiemy, że prawo do mieszkania jest prawem podstawowym.
(PT) Madam President, we all know that the right to housing is a fundamental right.
Kwestia dotyczy tego, komu mają być przydzielane mieszkania?
The issue concerned is who is to be allocated housing?
Pytanie 2 również dotyczy powszechnego prawa do mieszkania.
Question 2 also refers to a universal right to housing.
mieszkania (dar şi: domy)
Zobaczcie, mieszkania są nimi przepełnione.
Look, the homes are full of machines.
Sukces zamienia się w klęskę, bo trzeba intensywniej ogrzewać mieszkania i miejsca pracy.
But our success has turned into defeat, because now we need more heating for our homes and workplaces.

Exemple de folosire pentru "mieszkania" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishBłądzili po puszczy, po pustyni bezdrożnej, miasta dla mieszkania nie znajdując.
They wandered in the wilderness in a desert way; They found no city of habitation.
PolishPrzysługuje Ci również prawo do mieszkania w tym kraju, jeżeli spełniasz pewne warunki.
And while doing so, you are entitled to live there — subject to certain conditions.
PolishDokąd nie znajdę miejsca dla Pana, na mieszkania mocarzowi Jakóbowemu.
Until I find out a place for Jehovah, A tabernacle for the Mighty One of Jacob.
PolishTakoweć są mieszkania niezbożnego, i do tego przychodzi temu, który nie zna Boga.
Surely such are the dwellings of the unrighteous, And this is the place of him that knoweth not God.
PolishZ miejsca mieszkania swego spogląda na wszystkich obywateli ziemi.
From the place of his habitation he looketh forth Upon all the inhabitants of the earth,
PolishMiliony obywateli korzystają z prawa do mieszkania i pracy w UE oraz podróżowania po jej terytorium.
Millions of citizens make use of the right to live, work and travel across the EU.
PolishIdź, a mów do Dawida, sługi mego: Tak mówi Pan: Nie ty mi będziesz budował domu do mieszkania;
Go and tell David my servant, Thus saith Jehovah, Thou shalt not build me a house to dwell in:
PolishNiech umilknie wszelkie ciało przed obliczem Pańskiem; albowiem się ocuci z mieszkania świętobliwości swojej.
Be silent, all flesh, before Jehovah; for he is waked up out of his holy habitation.
PolishJane musi dać 10 procent hipoteki -- całej ceny mieszkania, około 400 dolarów z oszczędności.
So she has to give 10 percent of the mortgage -- of the total value, or about 400 dollars in savings.
PolishW domu Ojca mego wiele jest mieszkania; a jeźli nie, wżdybymci wam powiedział.
In my Father's house are many mansions; if it were not so, I would have told you; for I go to prepare a place for you.
PolishZbudowaliśmy nowoczesne mieszkania i przekazaliśmy je Romom, takie same mieszkania, jakie inni ludzie muszą kupować.
Modern flats have been built and given to them, the same which other people have to buy.
PolishPrawieć ustąpili, i tułają się; dlatego mówią między narodami: Nie będą już więcej mieli własnego mieszkania.
When they fled away and wandered, men said among the nations, They shall no more sojourn [here].
PolishSpojrzyjże z nieba, a obacz z mieszkania świętobliwości twojej, i ozdoby twojej.
Look down from heaven, and behold from the habitation of thy holiness and of thy glory: where are thy zeal and thy mighty acts?
PolishNowoczesne mieszkania są niszczone, a urządzenia sanitarne i inne wyposażenie demontowane i rozkradane.
Modern dwellings have been destroyed while sanitary facilities and other furnishings are being dismantled and stolen.
PolishSchowaj jednak miecz do pochew jego; na miejscu, na któremeś spłodzona, w ziemi mieszkania twego, sądzić cię będę.
PolishMasz klucz do mieszkania Quentina?
PolishOd mieszkania z pięcioma facetami w Palo Alto, jedząc to, co mi zostawią, po posiadanie wszelkiego rodzaju środków.
I went from living in a house with five guys in Palo Alto and living off their leftovers, to all of a sudden having all kinds of resources.
PolishJak można w Europie i w XXI wieku akceptować sytuację, w której ludzie mają pracę i mimo to nie stać ich na opłacenie mieszkania?
How can we accept a situation where people have work and yet cannot afford a place to live, in Europe and in the 21st century?
PolishOba budynki skrzydłowe łączyły się z czteropiętrowymi aneksami, w których znajdowały się restauracje, mieszkania i urząd celny.
The two wing buildings were linked to four-storey annexe buildings which were split into restaurants, flats and the customs area.
PolishWróciłem do mieszkania z mamą.