Traducere poloneză-engleză pentru "możliwość"

PL

"możliwość" engleză traducere

PL możliwość
volume_up
{feminin}

1. general

możliwość (dar şi: okazja, zdarzenie, przypadek, sposobność)
volume_up
opportunity {substantiv}
Ta możliwość powinna również istnieć w następnej perspektywie finansowej.
This opportunity should also be available in the next financial perspective.
A możliwość prawdziwego skupienia zaufania i uwagi to wspaniała rzecz.
And the opportunity to really focus trust and attention is a wonderful thing.
Dają jednak również możliwość rozpoczęcia procesu politycznego o charakterze integracyjnym.
But they also provide an opportunity to launch an inclusive political process.
możliwość (dar şi: ewentualność, możność)
volume_up
possibility {substantiv}
Jeszcze inne stanowią próbę wykluczenia możliwość wystąpienia katastrof morskich.
Others attempt to exclude the possibility of maritime disasters occurring.
    Prawo to obejmuje możliwość korzystania z bezpłatnej nauki obowiązkowej.
This right includes the possibility to receive free compulsory education.
Musi istnieć możliwość zastosowania pewnego marginesu tolerancji.
There must always be a possibility of leaving a certain margin of difference.
możliwość (dar şi: funkcja, zdolność, budynek, łatwość)
volume_up
facility {substantiv}
Możliwość leczenia tego typu reakcji powinna być natychmiast dostępna.
Facilities for the treatment of such reactions should be immediately available.
W wielu państwach członkowskich szkoły oferują możliwość nauki języka kraju pobytu.
In many Member States, schools offer facilities for teaching the language of the country of residence.
Nie pragnę traktowania preferencyjnego, ale istnieje możliwość przyjęcia pięciominutowego pytania z sali.
Madam President, I do not want preferential treatment but there are facilities for five minutes of catch-the-eye.
możliwość (dar şi: zakres, resort, objętość, celownik optyczny)
volume_up
scope {substantiv}
Zakłada on o wiele większą możliwość decentralizacji odpowiedzialności.
It contains much more scope for decentralisation of responsibilities.
O wiele lepiej jest mieć mniejszy zakres i możliwość porozumienia.
It is much better to have a smaller scope and be able to have an agreement.
Istnieje możliwość zapewnienia w tym przypadku większego ukierunkowania.
There is easily scope for a little more direction in this.
możliwość (dar şi: talent, umiejętność, zdolność, smykałka)
volume_up
ability {substantiv}
Te trzy trendy to możliwość projektowania komórek, możliwość wytwarzania tkanek i narządów i roboty.
Those three trends are the ability to engineer cells, the ability to engineer tissues, and robots.
Oświetlenie ma duży wpływ na możliwość identyfikacji osób i obiektów.
Illumination greatly affects the ability to identify persons or objects.
Potrzebują naszej pomocy, byśmy zapewnili im możliwość wyrażania wszelkich obaw.
They need us to support their ability to voice any concerns.
możliwość (dar şi: wydajność, zdolności, zdolność, potencjał)
volume_up
capability {substantiv}
Komisja bada możliwość uruchomienia projektów mających na celu wzmocnienie zdolności Pakistanu do zwalczania terroryzmu.
The Commission is looking into the possibility of launching projects aimed at reinforcing Pakistan's counter-terrorism capabilities.
Jeżeli utracimy możliwość swobodnego wyrażania poglądów, znajdziemy się na równi pochyłej, więc stanowczo sprzeciwiam się atakom na Václava Klausa.
If we lose the capability, the possibility of freely expressing our views, it is the road to disaster, and I strongly object to the attacks on Václav Klaus.
Trzeba przede wszystkim zapewnić tym ludziom możliwość pracy, wykorzystywania zdolności, godnego życia i odnoszenia sukcesów.
In particular, the opportunity to work, to exploit their capabilities, to live a dignified life and to be successful must be provided to these people.
możliwość (dar şi: wybór, opcja)
volume_up
option {substantiv}
Dlatego też uważam, że współpracujący małżonkowie powinni mieć możliwość wyboru.
Therefore, I think that assisting spouses should be given the option to choose.
Istnieje także możliwość przełączania się między różnymi kontami Google Mail.
There’s also an option to switch between different Google Mail accounts.
Oferuje też partnerom społecznym możliwość odmiennych uzgodnień, jeżeli tego zechcą.
However, it also offers social partners the option to agree otherwise, if they so wish.
możliwość (dar şi: szansa, izba, miejsce, pomieszczenie)
volume_up
room {substantiv}
Procedury nie są wystarczająco precyzyjne i pozostawiają możliwość różnych interpretacji.
The procedures are not sufficiently precise and leave room for interpretation.
Zalecam także, żeby Unia miała większą możliwość informowania poprzez swoją działalność komunikacyjną.
I also recommend that the Union have more room for information in its communication activities.
Spójrzmy zatem na te obszary natury ludzkiej, gdzie istnieje możliwość poprawy.
So let's look at some of the dimensions of human nature that seem to leave room for improvement.

2. Informatică

możliwość (dar şi: funkcjonalność, funkcja programu)
volume_up
feature {substantiv}
Sprawdzamy możliwość dodania tych funkcji w następnych wersjach.
These features are being evaluated for upcoming revisions.
Jeżeli chcemy więc do naszego projektu dodać pierwszą ważną cechę, musimy zapewnić rozszerzoną możliwość kontaktu z podłożem.
So, if we want to then, to our blueprint, add the first important feature, we want to add distributed foot contact.
Podstawą dla wytycznych na szczeblu lokalnym i regionalnym będą konkretne cechy danego obszaru, a towarzyszyć im będzie możliwość natychmiastowego generowania wartości dodanej.
The guidelines at local and regional level will be dictated by the specific features of the area, with the opportunity available to generate immediate added value.

Exemple de folosire pentru "możliwość" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishOczywiście możliwość przystępowania będą mieć pojedyncze osoby, a także partie.
Of course, individuals, simple citizens, as well as parties, will be able to join.
PolishNiezwykle ważna jest możliwość natychmiastowego wdrożenia przedmiotowego planu.
It is extremely important for it to be possible to implement this plan immediately.
PolishDlatego też nie ma potrzeby, aby bezskutecznie czekali na możliwość zabrania głosu.
Therefore, they do not need to be here to wait in vain for their speaking time.
PolishLudzie muszą mieć możliwość decydowania we wszystkich kwestiach, które ich dotyczą.
The people must be able to have their say on all these issues, which affect them.
PolishTak naprawdę to mamy już taką możliwość dzięki nowej technologii odprawy celnej.
We actually have the capacity to do that, thanks to a new form of customs technology.
PolishNawet dyktatorzy są dumni, kiedy mają możliwość pokazania zdolności działania.
Even dictatorships are proud when they are able to demonstrate the capacity to act.
PolishDlatego bardzo ważne jest, aby zapowiedzieć możliwość powrotu turystów na Maderę.
Therefore, it is important to announce that tourists can return to Madeira.
PolishDruga możliwość to użycie serwerów wychodzących Google Maila z innym adresem nadawcy.
Or, you can use Google Mail's outbound servers with a different "from" address.
PolishNależy zapewnić możliwość utrzymania poziomu zatrudnienia w Puli, Rijece i Splicie.
It should be possible to maintain the level of employment in Pula, Rijeka and Split.
PolishIstnieje możliwość odrzucenia Karty, a wszystko z powodu martwych dekretów Beneša.
It is possible the Charter may be rejected, all because of the defunct Beneš Decrees.
PolishKonsumenci potrzebują dokładnych informacji, aby mieli możliwość bronienia swych praw.
Consumers need accurate information in order to be able to defend their rights.
PolishJest to rzadka możliwość dla nas, żeby być obecnym, jak państwo ogłasza niepodległość.
It is a rare thing for us to be present when a country declares its independence.
PolishMoim zdaniem jest to obszar, w którym Unia Europejska ma możliwość sprawdzenia się.
In my opinion, this is an area in which the European Union can prove itself.
PolishTaka możliwość pozwoliłaby również zmniejszyć import pasz wysokobiałkowych z Ameryki.
This would also allow imports of high-protein feed from America to be reduced.
Polish. - (CS) Dziękuję za możliwość zabrania głosu.
President-in-Office of the Council. - (CS) Thank you for giving me the floor.
PolishWiele osób prosiło o możliwość zadania pytań uzupełniających do przedmiotowego pytania.
A lot of people have asked for further supplementary questions on this question.
Polish(PL) Bardzo chciałem podziękować za możliwość zabrania głosu na ten temat.
(PL) I would like to thank you very much for allowing me to speak on this subject.
PolishPonadto będzie również możliwość pozyskania dodatkowych funduszy z EBI oraz EBOR.
In addition, it will be possible to attract additional resources from the EIB and EBRD.
PolishMożliwość zaoszczędzenia 6,5 miliarda euro za jednym skinieniem ręki to rzecz ważna.
Saving EUR 6.5 billion, basically by a wave of our hand, is a very significant fact.
PolishInnymi słowy, powinna istnieć możliwość reinwestowania zysków jako kapitału własnego.
In other words, it should be possible to re-invest profits as equity capital.