Traducere poloneză-engleză pentru "na zasadzie"

PL

"na zasadzie" engleză traducere

PL na zasadzie
volume_up

na zasadzie
Usłyszeliśmy, że wszystko oczywiście będzie się opierało na zasadzie dobrowolności.
We are told that everything is, of course, on a voluntary basis.
Obecnie 18 państw członkowskich gromadzi te dane na zasadzie dobrowolności.
At the moment, 18 Member States collect this data on a voluntary basis.
Konstrukcja Unii Europejskiej opiera się na zasadzie solidarności.
The European Union is formed on the basis of the solidarity principle.

Traduceri similare în dicționarul polonez-englez

na prepoziţie
na pronume
English
zasada substantiv

Exemple de folosire pentru "na zasadzie" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishJest to informacja mówiąca nam o Europie zbudowanej na zasadzie nieufności.
It is a message that speaks to us of a Europe built on the principle of mistrust.
Polish. ~~~ Memetyka jest oparta na zasadzie uniwersalnego darwinizmu.
So, memetics: memetics is founded on the principle of Universal Darwinism.
PolishZwiązek Radziecki oparty był na zasadzie prawa do rządzenia.
Ladies and gentlemen, the Soviet Union was based on the principle of the right to rule.
PolishProgram prac Komisji na rok 2011 wyraźnie opiera się na zasadzie ciągłości.
The Commission's work programme for 2011 is clearly based on continuity.
PolishTeraz przechodzimy do obradowania na zasadzie, którą Anglicy nazywają "catch the eye”.
We are now going into the practice that the English call 'catch the eye'.
PolishNasz naród jest w zasadzie oparty na romantycznej idei indywidualizmu.
And our nation's really founded on a very romantic concept of individualism.
Polishto coś na prawdę... w zasadzie nie wiem co to jest... i to mi się podoba.
is something really -- I don't know what it is yet. ~~~ And that's good.
Polishb) dyrektywa z 2006 roku opiera się na zasadzie "równego traktowania i równych szans”.
b) the 2006 Directive relies on the principle of 'equal treatment and equal opportunity'.
PolishNowe podejście do wód opiera się na zasadzie, że woda deszczowa jest niezbędna dla życia.
The new approach for water is based on the principle that rainwater is the key to life.
PolishKapitał i praca muszą ze sobą współpracować, na zasadzie równości.
Capital and labour must be able to speak to one another again on an equal footing.
PolishChciałbym mu przypomnieć, że Unia Europejska jest unią państw opartą na zasadzie dobrowolności.
I would like to remind him that the European Union is a voluntary union of states.
PolishPodam wam przykład, bardzo prosty, na jakiej zasadzie to działa.
So I'm going to give you an example, a very simple example of how this works.
PolishCały pierwszy rok był na zasadzie zaliczył/nie zaliczył, ale na drugim już były oceny.
The whole first year was pass/fail, but the second year was graded.
Polish    Na zasadzie odstępstwa od ustępu 1 Rada stanowi większością kwalifikowaną w sytuacji, gdy:
By way of derogation from paragraph 1, the Council shall act by a qualified majority:
PolishJuż nie na zasadzie taśmy produkcyjnej nawet, ale wręcz kserokopiarki.
It is based not even on the principle of the production line, but that of the photocopier.
PolishW zasadzie na stałe uniemożliwia to prowadzenie przez UE niezależnej polityki zagranicznej.
Essentially, this permanently excludes the potential for an independent EU foreign policy.
PolishMusi pan pilnie znaleźć doraźne rozwiązanie oparte na zasadzie solidarności.
You have to find an emergency solidarity solution right now.
PolishNatomiast Bordatella bronchiseptica w warunkach in vitro jest w zasadzie niewrażliwa na ceftiofur.
Bordetella bronchiseptica is inherently insensitive to ceftiofur in vitro.
PolishChciałbym także powiedzieć, że przedmiotowe sprawozdanie jest oparte na zasadzie pomocniczości.
I should like to say that this is a report that is based on the principle of subsidiarity.
PolishOczywiście, że to kompromis, ale Europa jest zdolna funkcjonować tylko na zasadzie kompromisu.
Of course it is a compromise, but Europe only works as a compromise.