Traducere poloneză-engleză pentru "nabywać"

PL

"nabywać" engleză traducere

volume_up
nabywać {vb. imperf.}

PL nabywać
volume_up
[nabywam|nabywałbym] {verb imperfectiv}

Ludzie będą wtedy dokonywać wyboru i nabywać, przede wszystkim takie produkty.
People will then choose to buy such a product in particular.
W kraju, z którego pochodzę, neonaziści próbują nabywać nieruchomości prawie co tydzień.
In my homeland, we see neo-Nazis trying to buy property almost on a weekly basis.
Rzeczywista pomoc w takich przypadkach oznacza nadanie im prawa do wniesienia powództwa zbiorowego, ilekroć nabywają oni towary i usługi.
Real help in such cases means giving them the right to take action collectively, wherever they buy goods and services.
nabywać (dar şi: oberwać, dostać, przyjąć, przyjechać)
Nabywaj mądrości, nabywaj roztropności; nie zapominaj, ani się uchylaj od powieści ust moich.
Get wisdom, get understanding; Forget not, neither decline from the words of my mouth;
Początkiem wszystkiego jest mądrość, nabywajże mądrości, a za wzystkę majętność twoję nabywaj roztropności.
Wisdom [is] the principal thing; [therefore] get wisdom; Yea, with all thy getting get understanding.
Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że byłem wzruszony stwierdzeniem wysokiego przedstawiciela, iż za pośrednictwem polityki zagranicznej UE określa się, nabywa tożsamość.
To close, I would say that I was touched by what Mr Solana said - that, through foreign policy, the EU identifies itself. It gets more identity.
nabywać (dar şi: nabyć, otrzymywać, otrzymać, mieć)
Bardzo wiele przedsiębiorstw europejskich zainwestowało w Chinach, budując lub nabywając tam fabryki.
Very many European companies have invested in China, building or acquiring factories there.
Dotychczas często zdarzało się, że instytucje nabywały lub dzierżawiły nieruchomości w cenie przekraczającej stawkę rynkową.
In various cases previously institutions have purchased or leased property at prices above the market rate.
Początek mądrości jest bojaźń Pańska; rozumu dobrego nabywają wszyscy, którzy rozkazanie Pańskie czyną; chwała jego trwa na wieki.
The fear of Jehovah is the beginning of wisdom; A good understanding have all they that do [his commandments]: His praise endureth for ever.

Sinonime (în poloneză) pentru "nabywać":

nabywać

Exemple de folosire pentru "nabywać" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishMoże on w szczególności nabywać lub zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz występować przed sądem.2.
It may, in particular, acquire or dispose of movable or immovable property and may be a party to legal proceedings.2.
PolishEuropejski Bank Centralny może w szczególności nabywać lub zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz występować przed sądem.2.
It may, in particular, acquire or dispose of movable and immovable property and may be a party to legal proceedings.2.
PolishProgramy "Uczenie się przez całe życie” i "Ludzie” dają przykładowo nieocenione możliwości tym, którzy chcą nabywać nowe umiejętności i znaleźć nową pracę.
For example, both the Lifelong Learning and People schemes provide invaluable opportunities to those who want to learn new skills and find new jobs.