Traducere poloneză-engleză pentru "o ile mi wiadomo"

PL

"o ile mi wiadomo" engleză traducere

Exemple de folosire pentru "o ile mi wiadomo".

Traduceri similare în dicționarul polonez-englez

o adverb
English
o prepoziţie
o interjecţie
English
o! interjecţie
English
lecieć verb
ile pronume
ile
English
mi substantiv
English
mowa substantiv
wiadomo adverb
wiadomy adjectiv
English

Exemple de folosire pentru "o ile mi wiadomo" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishJednak, o ile mi wiadomo, żadne z państw członkowskich UE nie uznało Tajwanu.
However, as far as I am aware, none of the EU Member States has recognised Taiwan.
PolishO ile mi wiadomo głosowanie końcowe nie dotyczyło sprawozdania pana posła Reula.
As far as I know, the final vote has not been taken on the Reul report.
PolishO ile mi wiadomo, pan poseł Böge należy w Niemczech do partii CDU.
Mr President, as far as I know, Mr Böge is a member of the CDU in Germany.
PolishSergiej Brin: Chcę zacząć od pytania, które, o ile mi wiadomo, wielu z was nurtuje.
Sergey Brin: I want to discuss a question I know that's been pressing on many of your minds.
PolishO ile mi wiadomo, to ograniczenia takie nie występują w żadnym z parlamentów krajowych.
To my knowledge, no such restriction exists in any national parliament.
PolishO ile mi wiadomo, strony tego porozumienia nie są zwolennikami biurokracji ani dyktatury Internetu.
As far as I am aware, they do not support bureaucracy or Internet dictatorship.
PolishSą zasoby, które, o ile mi wiadomo, wynoszą ponad miliard euro.
There are the resources which, as far as I know, come to over EUR 1 billion.
PolishO ile mi wiadomo, w sprawozdaniu nie ma mowy o siłach okupujących Afganistan.
To Mr Juvin, I would say that there is no mention of occupying forces in Afghanistan.
PolishO ile mi wiadomo na cały rok wolontariatu przeznaczono 8 milionów euro.
As far as my information goes, EUR 8 million was allocated for the whole Year of Volunteering.
PolishO ile mi wiadomo, nie było pytań dodatkowych w czasie, gdy zamknęłam ostatnie pytanie.
As far as I am aware, there were no supplementary questions at the time I closed the last question.
PolishTo, na co właśnie patrzycie, to o ile mi wiadomo pierwsza jednostka nie-ludzkiej waluty.
What you're looking at over here is actually the first unit that I know of of non-human currency.
PolishO ile mi wiadomo, to w sferze społecznej dawno już nie mieliśmy takiej sytuacji.
As far as I am aware, it has been a long time since a situation such as this occurred in the social sphere.
PolishO ile mi wiadomo, apele te pozostały do dziś bez odpowiedzi.
As far as I know, there has, as yet, been no response to these requests.
PolishO ile mi wiadomo, jest to punkt porządku dziennego.
That is an item on the order of business as far as I am aware.
PolishO ile mi wiadomo, ma ona zakończyć się w marcu przyszłego roku.
It is, I believe, supposed to end next March.
PolishO ile mi wiadomo, jest Pani obecna w Parlamencie od godziny 15:00.
Madam Vice-President/High Representative, I understand that you have been in the Chamber since 15:00 and now it is 18:15.
PolishO ile mi wiadomo, prezydent Obama w trakcie wizyty w Europie może odwiedzić Turcję jako swego rodzaju modelowe państwo muzułmańskie.
As far as I know, President Obama, during his visit to Europe, may visit Turkey as a kind of model Muslim country.
PolishO ile mi wiadomo, na przykład Japonia i Kanada są w trakcie przeglądu swoich systemów egzekwowania przepisów dotyczących Internetu.
As far as I am aware, for instance, both Japan and Canada are in the process of reviewing their Internet enforcement regimes.
PolishPonadto, o ile mi wiadomo, rząd duński był jednym z pierwszych rządów, które opublikowały skonsolidowaną wersję - w języku duńskim.
I understand, furthermore, that one of the first governments to publish a consolidated version was the Danish Government - in Danish.
PolishO ile mi wiadomo ze źródeł w Bułgarii, bardzo mały odsetek spraw trafia do prokuratury a spośród nich bardzo mało kończy się wyrokiem skazującym.
As far as I know from sources in Bulgaria, there is a very low percentage of referrals to prosecutors, of which very few lead to convictions.

Mai multe cuvinte

Polish
  • o ile mi wiadomo

Mai multe traduceri în dicționarul român-englez.