Traducere poloneză-engleză pentru "osiągnąć sukces"

PL

"osiągnąć sukces" engleză traducere

PL osiągnąć sukces
volume_up
{verb}

Aby osiągnąć sukces, Unia Europejska musi mówić i działać precyzyjnie i nie w sposób rozproszony.
In order to succeed, the European Union will have to speak and act clearly and not in a disorganised manner.
Aby osiągnąć sukces, zarówno instytucje europejskie, jak i państwa członkowskie przyjąć na siebie konkretną odpowiedzialność.
In order to succeed, both European institutions and Member States need to take responsibility for it.
Musimy jednak osiągnąć sukces i nie ma wątpliwości, że sprawne udogodnienia w zakresie opieki nad dziećmi są tym, co posunie nas naprzód.
We must succeed, however, and there is no doubt that good facilities for childcare are the way forward.

Traduceri similare în dicționarul polonez-englez

osiągnąć verb
sukces substantiv

Exemple de folosire pentru "osiągnąć sukces" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishAby osiągnąć sukces, Europa potrzebuje konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki.
Europe needs a competitive and innovative economy in order to be successful.
PolishKiedy chciałem coś osiągnąć w życiu, sukces czy uznanie - omijało mnie to.
In my life, when I tried to achieve things like success or recognition, they eluded me.
PolishPrace nad nią zajęły kilka lat i udało się osiągnąć wielki sukces.
The work that needed to be done on this took several years and was very successful.
PolishTo jedyny sposób pozwalający osiągnąć sukces w Europie i na skalę świata.
This is the only way in which we can be successful throughout Europe and on a global scale.
PolishWłożyli oni wiele pracy, abyśmy mogli osiągnąć sukces i przedstawić dziś wspólny rezultat.
They have done much to make it possible for us to present a success, a joint result, today.
PolishJesteśmy skłonni i gotowi do współpracy z nimi, aby osiągnąć sukces w rozwiązaniu tego konfliktu.
We are willing and ready to work with them towards achieving success in this conflict.
PolishMusimy osiągnąć sukces do dla dobra Europy.
We cannot allow ourselves to slow down the pace of our efforts.
PolishMyślę, że wiele z nich na pewno byłoby w stanie osiągnąć taki sam sukces na rynku międzynarodowym.
I believe many of them would definitely be able to achieve equivalent success on the international market.
PolishJednakże sukces można osiągnąć jedynie wówczas, jeżeli pozostałe głosy umilkną lub będą przynajmniej cichsze.
However, success can only be achieved if the other voices remain silent or are at least quieter.
PolishProblem musi być rozwiązany w skali europejskiej, ale sukces można osiągnąć na poziomie państw członkowskich i na szczeblu lokalnym.
We need the European level, but success is to be reached at Member State and local level.
PolishSukces można osiągnąć, tylko mając silne struktury dowodzenia, zdecydowane przywództwo i ścisły harmonogram prac.
Success can only be achieved with strong command structures, determined leadership and very tight schedules.
Polishna piśmie - Na posiedzeniu wspólnej komisji AFET/SEDE, której sprawozdawcą był przedstawiciel Zielonych, udało nam się osiągnąć ogromny sukces.
in writing. - In AFET/SEDE, as green MEP as rapporteur, we were very successful.
PolishAby osiągnąć spodziewany sukces, omawiane przedsięwzięcie będzie musiało zostać oparte na spójnym modelu ekonomicznym.
If this project is to achieve the success that is expected it will have to be based on a coherent economic model.
PolishNie mam wątpliwości, że prezydencja ta musi osiągnąć sukces, gdyż nadchodzi ona w czasie krytycznym dla Unii Europejskiej.
I have no doubt that this Presidency must be a success, coming at such a critical time for the European Union.
PolishNie jest możliwe, aby jakieś państwo mogło osiągnąć sukces gospodarczy bez taniej i efektywnej infrastruktury usług.
It is impossible for any country to achieve economic success with an expensive and ineffective service infrastructure.
PolishMam nadzieję, że uda mu się osiągnąć sukces.
PolishJeżeli chcemy osiągnąć sukces w skali globalnej, przede wszystkim potrzebna jest do tego wola europejskich państw oraz europejski projekt.
First of all, we need a common European will, a European project, so we can also be successful globally.
PolishJeśli chcemy osiągnąć sukces w Kopenhadze, musimy również przedyskutować politykę transportową zgodną z wymogami ochrony środowiska.
If we want to be successful in Copenhagen, we must also discuss an environmentally compatible transport policy.
PolishMożna jeszcze spojrzeć na to pod kątem silnej konkurencji: kobiety często muszą ciężej pracować niż mężczyźni, żeby osiągnąć sukces.
There is also a strong competitive angle: women often must perform higher than men in order to become successful.
PolishStaranne i długofalowe planowanie i przygotowanie ma zasadnicze znaczenie, jeżeli makroregion naddunajski ma osiągnąć trwały sukces.
Thorough and long-term planning and preparation are essential if the Danube macro-region is to have lasting success.