Traducere poloneză-engleză pentru "podwyższać"

PL

"podwyższać" engleză traducere

volume_up
podwyższać {vb. imperf.}

PL podwyższać
volume_up
[podwyższam|podwyższałbym] {verb imperfectiv}

1. general

podwyższać (dar şi: podwyższyć, zwiększyć, zwiększać)
volume_up
to put up {vb.} (increase)
podwyższać (dar şi: podnosić, podnieść, zbierać, zebrać)
Ogólnie podatki powinny być obniżane w przypadku pracy i podwyższane w przypadku szkodliwej konsumpcji.
In general, taxes should be lowered on work and raised on harmful consumption.
W przeciwnym razie wszelkie podwyższanie standardów obróci się przeciwko nam.
Let us also, however, impose those same standards on importers of food from outside the Union, otherwise our efforts to raise standards will prove counterproductive.
Nie ma innych środków egzekwowania tego pułapu niż podwyższanie stóp procentowych w celu ograniczenia stopnia aktywności gospodarczej przy próbie obniżenia inflacji.
It has no means of enforcing this ceiling other than to raise interest rates in order to reduce the level of activity in an attempt to bring down inflation.
podwyższać (dar şi: podnosić, podnieść, podwyższyć)
To jest sedno obecnego problemu, który banki centralne próbują załagodzić poprzez umieszczenie większej ilości pieniędzy w obiegu oraz podwyższanie stóp procentowych.
That is the root of the current problem which the central banks are trying to alleviate by placing even more money in circulation or putting up interest rates.

2. Contabilitate

podwyższać (dar şi: podwyższyć)
volume_up
to write up {vb.} (assets)

Sinonime (în poloneză) pentru "podwyższać":

podwyższać

Exemple de folosire pentru "podwyższać" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishMusimy nadal podwyższać konkurencyjność gospodarczą, by tworzyć nowe miejsca pracy; niezbędne są inwestycje w różnych dziedzinach, w tym oświaty i badań.
Economic competitiveness must continue to grow in order to create new jobs, while investments are needed in various areas, including education and research.
PolishPrzyjmując doustnie pochodne witaminy A, np. izotretinoinę, należy poinformować o tym lekarza, gdyż mogą one także podwyższać stężenie abakawiru we krwi.
If you are taking oral vitamin A related medicines, e. g. isotretinoin, you should inform your doctor since these may also increase the amount of abacavir in your blood.
PolishProgram EFS na Litwie prowadzi do rozwiązania problemu braku siły roboczej dzięki temu, że pomaga uruchomić zasoby ludzkie, doskonalić umiejętności i podwyższać poziom kwalifikacji.
Lithuania's ESF programme is solving the manpower shortage by mobilising human resources and improving skills and raising qualification levels.
PolishMoim zdaniem wszelkie prawodawstwo uchwalone przez tę Izbę powinno w pewien sposób podwyższać jakość życia obywateli, a w Komisji Petycji widzimy, że nie zawsze tak się dzieje.
In my opinion, any legislation emanating from this House should improve the quality of life of citizens in some way, and in the Committee on Petitions we see that this is not always the case.