Traducere poloneză-engleză pentru "poprosić"

PL

"poprosić" engleză traducere

volume_up
poprosić {vb. perf.}

PL poprosić
volume_up
{verb perfectiv}

1. general

poprosić (dar şi: podpytać, podpytywać, prosić, zapytać)
Komisja powinna przynajmniej poprosić o zakończenie kwestii przesiedlenia.
The Commission could at least ask for the completion of the resettlement.
Chciałbym teraz poprosić o komentarze i uwagi przewodniczących grup politycznych.
Now I would like to ask the leaders of the political groups for their comments and remarks.
Chciałbym jednak poprosić Komisję o przeprowadzenie pogłębionej analizy.
Yet I wish to ask the Commission to carry out an in-depth investigation.

2. "do środka"

poprosić (dar şi: prosić, wołać, zawołać)
volume_up
to call in {vb.} (sb)
(Przewodniczący przerwał mówczyni, aby poprosić o ciszę w Izbie.)
(The President interrupted the speaker to call for quiet in the Chamber.)
Niemniej jednak chciałabym poprosić o okazanie choć odrobiny zdrowego rozsądku.
Nevertheless, I would also like to call for a bit of common sense. There are three factors here.
Chciałabym także poprosić o udostępnienie dowodów tych działań.
I would like to call for evidence of this to be seen, too.

Sinonime (în poloneză) pentru "poprosić":

poprosić

Exemple de folosire pentru "poprosić" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishW takim przypadku musisz poprosić o usunięcie pozostałych adresów URL tego typu.
In this case you need to request removal of the other URLs in question.
PolishChciałbym również skorzystać ze sposobności i poprosić o poparcie dla mojej poprawki 76.
I should also like to take this opportunity to request support for my Amendment 76.
PolishNależy wówczas poprosić partnera, członka rodziny lub przyjaciela o pomoc.
Have your partner, a friend, or a family member with you if you need help.
PolishJeżeli potrzebna jest pomoc w przygotowaniu roztworu, należy poprosić o nią farmaceutę.
If needed, consult your pharmacist for help with this procedure.
PolishJeśli czas oczekiwania jest dłuższy, odwiedź Miejsca Google, aby poprosić o nową kartę pocztową.
If you've been waiting longer than this, visit Google Places to request a new postcard.
PolishChciałbym również poprosić o dalsze wspieranie finansowania Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego.
I request that funding should continue from the Community Tobacco Fund.
PolishWpadłem wam życzyć przyjemnej podróży i poprosić o autograf.
I just stopped by to wish you bon voyage...... and maybe get an autograph.
PolishMam ogromny zaszczyt poprosić panią o wystąpienie przed Parlamentem Europejskim.
Dr Jahangir, I have great pleasure in inviting you now to address the European Parliament.
PolishZa dwie godziny premier zamierza poprosić o pomoc resztę świata.
In two hours the prime minister will issue a statement...... asking the world for assistance.
PolishAby poprosić o zmianę zamówienia, należy skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą.
To request an order change, contact the seller directly.
PolishZ wielką przyjemnością chciałbym poprosić teraz pana o zabranie głosu.
It is a great pleasure to now invite you to take the floor.
PolishChciałabym poprosić o przesunięcie poprawki 21 za ust.
rapporteur. - (FR) Mr President, I would like Amendment 21 to be moved to after paragraph 40.
PolishParlament, jako część władzy budżetowej, może poprosić agencje o wytłumaczenie jej wyników.
As part of the budgetary authority, Parliament may also request agencies to justify their performance.
Polishnadwrażliwości, należy poprosić o zwrot do apteki pozostałych tabletek lub roztworu doustnego preparatu Ziagen.
should be asked to return the remaining Ziagen tablets or oral solution to the pharmacy.
PolishO zabranie głosu poprosiła jedna osoba i mogą o to poprosić też inni.
There is a request to speak and there may be others.
PolishJeśli masz link do dokumentu albo wiadomość e-mail z zaproszeniem do udostępniania, możesz poprosić o dostęp do dokumentu.
If you have the link to the file or a sharing email, you can request access to it.
PolishChciałbym poprosić o jedną konkretną rzecz: mamy jednolity rynek, ale nie mamy jednolitego patentu wspólnotowego.
Let me make one particular plea: we have a single market but we do not have a single Community patent.
PolishKomisja ma zamiar poprosić Radę o mandat upoważniający ją do negocjowania tego projektu.
The Commission is about to launch a request to the Council for a mandate to be authorised to negotiate this draft recommendation.
PolishPacjentów należy poprosić o zgłaszanie wszelkich nowych lub innych niż zwykle objawów brzusznych występujących w trakcie leczenia.
Patients should be asked to report any new or unusual abdominal symptom during treatment.
PolishDlatego chciałabym poprosić, aby to sformułowanie nie przyniosło skutku w postaci odrzucenia całej poprawki Biura.
I should therefore like to request that this phrase not result in the rejection of all the Bureau's wording.