Traducere poloneză-engleză pentru "prace domowe"

PL

"prace domowe" engleză traducere

PL prace domowe
volume_up
{feminin plural}

prace domowe
volume_up
housework {substantiv}
Kolejnym problemem jest częste nieuznawanie prac wykonywanych przez kobiety, takich jak prace domowe, wychowywanie dzieci lub opieka nad krewnymi, za prawdziwą pracę.
Another problem is that work done by women, such as housework, bringing up children or caring for relatives, is often not regarded as proper work.
Kobiety od zawsze wykonują pracę niezauważaną: prace domowe, wsparcie emocjonalne.
(ES) Mr President, women have always done the unseen work: doing the housework and providing emotional support; things that you cannot buy and for which you cannot hire somebody in.
prace domowe (dar şi: obowiązki)

Traduceri similare în dicționarul polonez-englez

prace substantiv
English
praca substantiv
domowy adjectiv

Exemple de folosire pentru "prace domowe" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishPrace domowe częściej wykonują też migranci i ludzie ze społeczności bardziej zmarginalizowanych.
Migrants and people from more marginalised communities are also more likely to work in a domestic situation.
PolishPozadawałem prace domowe, a oni je poodrabiali.
I've been handing out assignments and the kids turn them in.
PolishJeżeli swoboda świadczenia usług ma przynieść korzyści również pracownikom, to pozostały nam jeszcze do odrobienia prace domowe.
If the freedom to provide services is also to benefit workers, there is still some homework to be done.
PolishMoim zdaniem prace domowe stanowią produkcję gospodarstw domowych i powinny być istotną częścią statystyk dotyczących działalności gospodarczej kraju.
In my opinion, domestic work is household production and should form a significant part in statistics relating to the economic output of a country.
PolishOdrobiliśmy nasze prace domowe w tej Izbie; teraz oczekujemy na propozycje Komisji i liczymy, że pojawią się one przed nadchodzącymi wyborami do tej Izby.
We have done our homework in this House; we are now looking forward to the Commission proposals that we expect before the forthcoming elections for this House.
PolishNoblista Gary Becker wskazuje na wagę także ekonomiczną wkładu osób wykonujących prace domowe do dorobku ekonomicznego całego społeczeństwa.
Gary Becker, a Nobel prize winner, refers to the importance of the economic contribution made by people undertaking domestic tasks to the economic progress of society as a whole.
PolishNa przykład wolontariat, prace domowe i rodzinne stanowią odmienne aspekty pojęcia pracy, ale nie zostały uwzględnione w tradycyjnej definicji pojęcia pracy.
For instance, voluntary, domestic and family work are all different aspects of the concept but do not fall within the traditional definition of gainful employment.
PolishPrace domowe stanowią blisko jedną dziesiątą wszystkich prac w krajach rozwiniętych, i dotyczą dużej grupy obywateli, szczególnie kobiet, znajdujących się w niepewnej sytuacji.
Domestic work accounts for almost a tenth of the total number of jobs in developed countries, which represents a large group of citizens, especially women, in a vulnerable situation.