Traducere poloneză-engleză pentru "sięgnąć"

PL

"sięgnąć" engleză traducere

volume_up
sięgnąć {vb. perf.}

PL sięgnąć
volume_up
{verb perfectiv}

1. general

sięgnąć (dar şi: zdobyć, uzyskać, osiągać, sięgać)
Musimy sięgnąć poza przytulne kręgi naszych zachodnich przyjaciół.
Now we have to reach beyond the cozy circle of our Western friends.
Instynktownie wiemy gdzie sięgnąć gdy wchodzimy do ciemnego pokoju.
We know instinctively where to reach when we enter a dark room.
Zgodnie z odnośnym traktatem UE inwestycje w TEN-T mają sięgnąć 500 miliardów euro.
On the basis of a respective EU treaty, investment in the TEN-T will reach around EUR 500 billion.
sięgnąć (dar şi: obchodzić się, używać, użyć, korzystać)
Musimy sięgnąć po instrumenty polityki handlowej, by skutecznie zapobiegać naruszeniom wolnego handlu.
We must use trade policy instruments to ensure effective prevention of free trade violations.
DH: Złapałem Aby sięgnąć i złapać ją stalowym uściskiem.
What I will do: I will use my panther-like reflexes.
Dwa lata temu pomoc udzielona przez państwa członkowskie UE branży, która produkuje i wykorzystuje węgiel kamienny, czyli antracyt, sięgnęła aż 2,9 miliarda euro.
Two years ago, aid from the EU Member States to industry that produced and used hard coal, that is to say, anthracite, was as much as EUR 2.9 billion.

2. "do czegoś"

sięgnąć (dar şi: sięgać)
volume_up
to come {vb.} (to sth)
W przypadku Grecji jednak uzgodniono, że sytuacja tego kraju musi sięgnąć dna, zanim Bruksela będzie gotowa naprawdę pomóc.
Yet when it comes to Greece, it was agreed that the country's situation must reach rock bottom before Brussels would be ready to actually help.
" (Śmiech) Pewnej nocy przyszła do mnie moja córka Eden, gdy podniosłem nogę z łóżka, sięgnęła po moje kule i mi je podała.
(Laughter) And one night my daughter Eden came to me. ~~~ And as I lifted my leg out of bed, she reached for my crutches and handed them to me.
(Śmiech) Kolejna skała wpadła do atmosfery ziemskiej i eksplodowała zanim sięgnęła gruntu, kilka kilometrów nad powierzchnią Ziemi.
(Laughter) Another rock came into the Earth's atmosphere and this one blew up above the ground, several miles up above the surface of the Earth.

3. "korzystać z informacji"

sięgnąć (dar şi: odesłać, przekazać, sięgać)
Czyż instrument ten nie byłby dziś istotnym narzędziem w rękach pani baronessy Ashton, gdyby udała się ona do Północnej Afryki i mogła sięgnąć po przyjęty przez nas program?
Would this instrument not be a very important tool today in Baroness Ashton's hands, if she were in North Africa and could refer to the programme we had decided on?
sięgnąć (dar şi: obchodzić się, używać, użyć, korzystać)
Musimy sięgnąć po instrumenty polityki handlowej, by skutecznie zapobiegać naruszeniom wolnego handlu.
We must use trade policy instruments to ensure effective prevention of free trade violations.
DH: Złapałem Aby sięgnąć i złapać ją stalowym uściskiem.
What I will do: I will use my panther-like reflexes.
Dwa lata temu pomoc udzielona przez państwa członkowskie UE branży, która produkuje i wykorzystuje węgiel kamienny, czyli antracyt, sięgnęła aż 2,9 miliarda euro.
Two years ago, aid from the EU Member States to industry that produced and used hard coal, that is to say, anthracite, was as much as EUR 2.9 billion.

4. "dochodzić"

sięgnąć (dar şi: wbiec, sięgać)

5. "po coś", figurativ

sięgnąć (dar şi: aspirować, mieć aspiracje, sięgać)

Sinonime (în poloneză) pentru "sięgnąć":

sięgnąć

Exemple de folosire pentru "sięgnąć" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishCzy Europa próbuje sięgnąć po coś, czego nie potrzebuje, bo już to posiada?
Is Europe grasping for something that it does not need because it already has it?
PolishPo siedmiu latach praktycznych doświadczeń warto ponownie sięgnąć do tego rozporządzenia.
It is good to revisit this regulation after seven years of practical experience.
PolishAby Afryka była samowystarczalna musimy sięgnąć dalej, do innych branż.
For Africa to truly be sustainable, we have to move beyond to other industries.
PolishJeśli naprawdę chcemy zmienić świat tak, jak o tym mówimy, musimy sięgnąć po inne środki.
If we really want to change the world as we say, we must resort to other measures.
PolishMimo to Stany Zjednoczone i kraje wschodzące również muszą sięgnąć do kieszeni.
Yet the United States and the emerging economies, too, must put their hands in their pockets.
PolishMusimy więc sięgnąć wzrokiem poza perspektywę państw członkowskich i dostrzec narody Europy.
So we must look beyond the Member State level to the peoples of Europe.
PolishWydajne przedsiębiorstwa, które dostarczają zbyt wiele, mają głębiej sięgnąć do kieszeni.
Productive operations that deliver too much are to be asked to dig deeper into their pockets.
PolishProszę z łaski swojej sięgnąć pamięcią do starych czasów nadprodukcji mleka!
Just think back, if you will, to the old milk lakes!
PolishArtykuł podpowiada, że ludzie samotni w wypadku czkawki mogą sięgnąć po masturbację.
I love this article because at a certain point they suggested that unattached hiccuppers could try masturbation.
PolishProszę zatem pozwolić mi sięgnąć nieco do tej burzliwej historii.
So let me trace some of the chequered history.
PolishNależy po prostu sięgnąć po dostępne pieniądze.
Simply take the money that is available to you in the budget.
PolishUważnie przyglądamy się sytuacji, aby mieć pewność, że nikt nie sięga i nie może sięgnąć do kieszeni podatników.
We are watching the situation closely, to make sure that taxpayers are not and cannot be called upon.
PolishJedynie maszyna czasu pozwoliłaby po nie sięgnąć.
Because the solution seems so far in the past, I needed nothing short of a time machine to access them.
PolishOczywiście raz jeszcze sprowadza się ona do tego, że holenderscy podatnicy muszą znowu sięgnąć do swoich kieszeni.
Of course, this again boils down to Dutch taxpayers having to dig deeply into their pockets once again.
PolishCzy to jest rozwiązanie, po które znów mamy sięgnąć?
Is that the solution that we need to turn back to?
PolishSpróbujmy sięgnąć do najgłębszych przyczyn.
Let's try to get at the root of what it's all about.
PolishZapewnia zatem znaczne zyski, a zawsze znajdą się tacy, którzy będą chcieli po nie sięgnąć, z zastosowaniem nielegalnych metod.
It therefore offers rich pickings, and some people will always try to grab these by illegal means.
PolishJa go potrzebowałam, by sięgnąć wyżej.
That's all I needed was a push to go to the next level.
PolishMyślę, że to jest moment, w którym Ray Kurzweil i inni powinni sięgnąć po te małe wykresy mówiąc, że tutaj nastąpi przecięcie.
And this is, I think, where Ray Kurzweil and others get this little chart saying that we're going to cross.
PolishZamierzają sięgnąć po kredyty węglowe.
They're going to be tapping into carbon credits.