Traducere poloneză-engleză pentru "sprawa"

PL

"sprawa" engleză traducere

PL sprawa
volume_up
{feminin}

sprawa (dar şi: emisja, numer, wystawienie, wynik)
volume_up
issue {substantiv}
Na te pytania jest tylko jedna odpowiedź: sprawa Romów jest sprawą Europy.
To these questions there is a single answer: the Roma issue is a European issue.
Nie jest to sprawa wyłącznie Centralnej i Wschodniej Europy, ale jest to sprawa całej Europy.
This is not just a Central and Eastern European issue, but rather an all-European issue.
I wreszcie druga sprawa, mianowicie sprawa naszego bezpieczeństwa energetycznego.
I should now like to mention another issue, namely our energy security.
sprawa (dar şi: afera, sprawunek, rzecz, kwestia)
volume_up
matter {substantiv}
Jak to możliwe, skoro problem Włoch nie jest sprawą wewnętrzną?
How can this be an internal matter, when the case in Italy is not an internal matter?
Przyjęcie przedmiotowego rozporządzenia jest koniecznością i sprawą bardzo pilną.
Adoption of this regulation is a necessity and a matter of urgency.
Uczestnictwo polityków w uroczystości otwarcia to całkowicie inna sprawa.
Participation by politicians at the opening ceremony is another matter entirely.
sprawa (dar şi: romans, afera, interes, przedsięwzięcie)
volume_up
affair {substantiv}
Sprawa Fournireta jest bolesnym i niepokojącym tego przykładem.
The Fourniret affair is a distressing and painful example of this.
Postępowanie prezydencji i Komisji Europejskiej jest sprawą Wspólnoty.
The behaviour of a presidency and the European Commission is a Community affair.
W szczególności chciałabym zapytać, czy sprawa Battistiego może zostać uwzględniona jako sprawa nie cierpiąca zwłoki.
Specifically, I would ask if the Battisti affair can be included as an urgent matter.
sprawa (dar şi: afera, biznes, interes, branża)
volume_up
business {substantiv}
To faktycznie trudna sprawa, gdyż omówieniu możemy poddać jedynie trzy zagadnienia.
It is indeed a difficult business, because we can only have three items.
Jeśli zaś chodzi o ratyfikację, chciałbym jasno stwierdzić, że to sprawa każdego kraju.
As for ratification, I would like to be clear that it is the business of each country.
Od lat wiadomo, że ratyfikacja nowego traktatu nie będzie łatwą sprawą.
For many years, we have known that the ratification of a new Treaty is not an easy business.
sprawa (dar şi: proces, afera, argument, etui)
volume_up
case {substantiv}
A w odniesieniu do wielorybnictwa, dochodzi także sprawa podekscytowania.
And in the case of the whale hunt, also this idea of an excitement level.
Sprawa Sakineh Mohammadi-Ashtiani (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
The case of Sakineh Mohammadi-Ashtiani (motions for resolutions tabled): see Minutes
Sprawa dotyczy przedłużenia dzierżawy bazy morskiej Sewastopol do 2050 roku.
The case concerns the prolonging of the lease of the Sevastopol naval base up to 2050.
sprawa (dar şi: pytanie, zapytanie, zastrzeżenie, kwestia)
volume_up
question {substantiv}
Czy sprawa specjalnego oświadczenia nie powinna zostać przedstawiona Radzie?
Should the question of a special statement not be taken up in the Council?
Odnośnie pytania, konflikt dotyczący nazwy jest zasadniczo sprawą dwustronną.
Regarding your question, it is basically a bilateral matter of the name.
Na koniec sprawa migracji: mogłaby ona pójść w niewłaściwym kierunku.
Finally, on the question of migration, this could go in the wrong direction.
sprawa (dar şi: sprawunek, poruczenie)
volume_up
errand {substantiv}
sprawa (dar şi: interes, buda)
volume_up
shebang {substantiv} [engl.-amer.] [colocv.]
sprawa (dar şi: rzecz)
volume_up
thang {substantiv} [argou] (altered spelling of thing)
sprawa (dar şi: cel, temat, sens, rzecz)
volume_up
point {substantiv}
Piątą sprawą, którą chcę poruszyć, jest potrzeba wzmocnienia agencji Frontex.
As my fifth point, may I say that there is a need for a strengthening of Frontex.
Wszelkie związane z tą sprawą wątpliwości rozstrzyga Trybunał Sprawiedliwości.
Any doubt on this point shall be settled by decision of the Court of Justice.
Druga sprawa, Pani Komisarz, dotyczy równego dostępu do odpowiedzialnych stanowisk.
The second point, Commissioner, concerns equal access to positions of responsibility.
sprawa (dar şi: powód, cel, wzgląd)
volume_up
sake {substantiv}
Apeluję więc do państwa, ze względu na wzrost i zatrudnienie, by uczynić politykę transportową najważniejszą sprawą w państwa strategii.
I therefore appeal to you, for the sake of growth and employment, to make transport policy the central plank in your strategy.
Nie mam jednak żadnych wątpliwości, że Komisja Europejska nie powinna dążyć do dalszego regulowania tej kwestii tylko po to, aby coś zrobić w tej sprawie.
But surely, in this case, the Commission should not regulate further than that for regulation's sake.
Jest sprawą istotną zarówno dla zdrowia ludzi jak i zwierząt, żeby jak najszybciej wprowadzić stosowanie nowocześniejszych i skuteczniejszych metod badań niewykorzystujących zwierząt.
For the sake of both the animals and human health, it is essential that more modern, effective non-animal tests come into use as soon as possible.

Sinonime (în poloneză) pentru "sprawa":

sprawa

Exemple de folosire pentru "sprawa" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishTo jednak sprawa przyszłości, natomiast dotychczas osiągnęliśmy naprawdę niewiele.
However, that is in the future and what we have achieved so far is extremely poor.
PolishW międzyczasie walka z terroryzmem pozostanie dla nas najważniejszą sprawą.
In the meantime, the fight against terrorism will remain our overriding concern.
PolishUżycie wyasygnowanych środków uzyskanych z podatków musi być sprawą otwartą.
In general the use of appropriations financed though tax revenues must be open.
PolishDruga sprawa, panie Hutchinson, to fakt, iż ma pan rację w kwestii procentów.
The second thing, Mr Hutchinson, is that you are right about the percentages.
PolishTa sprawa nie dotyczy mnie osobiście, lecz stanowiska przewodniczącego Parlamentu.
This is not about me personally but about the office of the President of Parliament.
PolishMówiąc krótko, sprawa zmiany klimatu na konferencji na Bali to tylko fasada.
In a nutshell, climate change at the Bali conference was mere window-dressing.
PolishW czasach kryzysu pełna harmonizacja jest niezwykle pilną sprawą z dwóch powodów.
In times of crisis, full harmonisation is extremely urgent for two reasons.
PolishSprawa dotyczy polepszenia i harmonizacji ochrony konsumenta na szczeblu europejskim.
This is about improving and harmonising consumer protection at European level.
PolishDruga sprawa: w sieci transeuropejskie inwestuje się wiele miliardów euro.
A second element: many billions of euros are invested in trans-European networks.
PolishTymczasem uważam, że sprawą pierwszorzędną jest zabezpieczenie granic południowych.
Meanwhile, though, I think a major priority should be securing the southern borders.
PolishJak już państwo dziś zauważyli, polityka handlu bananami jest sprawą kontrowersyjną.
As we have seen tonight, the politics of the trade in bananas is contentious.
PolishW programie sztokholmskim powiedziano, że musimy zająć się tą sprawą bezpośrednio.
The Stockholm programme says that we need to address these issues directly.
PolishZamiast tego powinniśmy jasno pokazać, że ta sprawa leży we wspólnym interesie.
Instead, we should make it clear that this is an area of common interest.
PolishJest to poważna sprawa, zarówno pod względem zasad, jak i praktycznych konsekwencji.
This is serious, both on grounds of principle and as regards practical consequences.
PolishJest to trudna sprawa i musimy wykorzystać każdą okazję do przeprowadzenia oceny.
The equation is a difficult one, and we need to grasp every opportunity for evaluation.
PolishSprawa uniwersytetów w Polsce i w Niemczech została już wspomniana wcześniej.
The subject of universities in Poland and Germany has already been mentioned earlier.
PolishDlaczego kiedy mówimy o parytetach zawsze podnoszona jest sprawa zasług?
Why is it that when we are talking about quotas, someone always brings up merit?
PolishKoordynacja systemów zabezpieczenia społecznego jest sprawą najwyższej wagi.
It is of the utmost importance that there is coordination of social security systems.
PolishNegocjacje w sprawie tych szczegółowych umów to sprawa niecierpiąca zwłoki.
The negotiations on these specific agreements are under great time pressure.
PolishWadah Khanfar: Właściwie to chyba największa sprawa, jaką kiedykolwiek relacjonowaliśmy.
Wadah Khanfar: Actually, this may be the biggest story that we have ever covered.