Traducere poloneză-engleză pentru "ujawnienie"

PL

"ujawnienie" engleză traducere

volume_up
ujawnić {vb. perf.}

PL ujawnienie
volume_up
{neutru}

ujawnienie
volume_up
disclosure {substantiv}
Nieufność można przezwyciężyć jedynie poprzez ujawnienie wszystkich informacji.
Distrust can only be eased by full disclosure.
Niezbędne jest pełne ujawnienie i zbadanie wydatków UE.
Complete disclosure and inspection of EU expenditure is essential.
Dlatego tak ważne jest ujawnienie się.
And it's important about disclosure.
ujawnienie (dar şi: aktywizacja, wydobycie na jaw, uzyskanie)
volume_up
elicitation {substantiv}
ujawnienie (dar şi: zdemaskowanie)
volume_up
exposure {substantiv} (disclosure)

Exemple de folosire pentru "ujawnienie" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishUjawnienie tego problemu powinno doprowadzić nie tylko do uznania społecznego, ale także gwarancji.
This visibility should lead not only to social recognition but also to provision.
PolishWielu z nas apelowało o ujawnienie zakresu mandatu Rady odnoszącego się do umowy ramowej.
Many of us have called for the Council's mandate for the framework agreement to be made known.
PolishCieszy nas ujawnienie przez dziennikarzy i polityków z Chorwacji korupcji wśród elit politycznych.
We applaud what journalists and politicians in Croatia have shown by uncovering the corruption in the political elite.
PolishCo więcej, związane z nim zachęty finansowe mogą umożliwić ujawnienie się właścicieli praw autorskich do utworów osieroconych.
Moreover, its financial incentives may bring rights holders of orphan works out of the shadows.
PolishMożemy zdecydować się na ujawnienie prawdy i położenie kresu hipokryzji w trakcie głosowania nad udzieleniem Radzie absolutorium za rok 2007.
We can choose to expose and end hypocrisy when we vote for the 2007 Council discharge.
Polishs zapalenie stawów (ujawnienie lub nasilenie istniejącej choroby), idiopatycznej i zakrzepowej plamicy
ge idiopathic and thrombotic thrombocytopenic purpura, vasculitis, neuropathies including mononeuropathies (see also section 4.4).
PolishUważam, że mamy wobec Sunday Times dług wdzięczności za ujawnienie skandalu "poprawek za pieniądze".
Mr President, I think we owe a debt of gratitude to the Sunday Times for exposing the 'amendments for money' scandal.
PolishUjawnienie poszczególnych testów jest bardzo istotne, służąc zwiększeniu zaufania obywateli i rynku do banków.
Publication of the individual tests is very important in order to help strengthen citizens' and the market's confidence in the banks.
PolishUjawnienie metodyki przed publikacją testów warunków skrajnych zwiększy ogólną wiarygodność ćwiczenia.
The dissemination of the methodology prior to the publication of the stress test results will improve the general credibility of the exercise.
PolishKomisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zażądała dokumentów, a Rumunia wnioskowała o ich ujawnienie.
The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs requested the documents, while Romania proposed disclosing them.
PolishTo nie prawda, że władze rządowe przymykają oko na całą sprawę - robią wszystko, co tylko w ich mocy, by utrudnić ujawnienie całej prawdy.
It is not true that the governments are turning a blind eye; they are doing whatever they can to prevent clarification of the truth.
PolishUjawnienie informacji o beneficjentach środków finansowych Unii jest podstawowym warunkiem przejrzystości intencji Komisji Europejskiej i rządu.
Publishing information on beneficiaries of Union funding is a fundamental condition of the transparency of the intentions of the European Commission and the government.
PolishTo ona zwycięży, chyba że opinia światowa oraz jasny sygnał pochodzący od instytucji europejskich wymuszą właściwy proces oraz faktyczne ujawnienie tych, którzy wydali rozkazy.
It will succeed unless world opinion and a clear message from the EU institutions force a proper trial and a proper exposé of those who gave the orders.