Traducere poloneză-engleză pentru "ustępować"

PL

"ustępować" engleză traducere

volume_up
ustępować {vb. imperf.}

PL ustępować
volume_up
[ustępuję|ustępowałbym] {verb imperfectiv}

ustępować (dar şi: pękać)
W Unii Europejskiej prawa człowieka nigdy nie mogą ustępować stosunkom gospodarczym.
Human rights must never give way to economic relations in the European Union.
Realizm nigdy nie może jednak ustępować miejsca idealizmowi, jeśli całe to przedsięwzięcie ma mieć sens.
If this is to be a truly valid exercise, however, realism should never give way to idealism.
Nie jesteśmy dłużej skłonni ustępować.
We are no longer prepared to give way.
Dlatego komisarz Mandelson uważa, że szczególnie ważne jest, aby nie ustępować w negocjacjach WTO, ale nadać im nowy impet.
Commissioner Mandelson therefore thinks it is particularly important not to back down in the WTO negotiations, but to create fresh impetus here.
ustępować (dar şi: ustąpić)
ustępować (dar şi: ustąpić, minąć, mijać, udać się)
ustępować (dar şi: ustąpić)
volume_up
to step aside {vb.} (job transfer)
ustępować (dar şi: ustąpić, spełniać, spełnić, dogadzać)
volume_up
to humor {vb.} [engl.-amer.]
ustępować (dar şi: ustąpić, spełniać, spełnić, dogadzać)
volume_up
to humour {vb.} [engl.-brit.]
ustępować (dar şi: ustąpić)
ustępować (dar şi: ustąpić, ścierać, zetrzeć, zacierać)
ustępować (dar şi: poddać się, poddawać się, ulec, ulegać)
W Unii Europejskiej prawa człowieka nigdy nie mogą ustępować stosunkom gospodarczym.
Human rights must never give way to economic relations in the European Union.
Realizm nigdy nie może jednak ustępować miejsca idealizmowi, jeśli całe to przedsięwzięcie ma mieć sens.
If this is to be a truly valid exercise, however, realism should never give way to idealism.
Nie jesteśmy dłużej skłonni ustępować.
We are no longer prepared to give way.

Exemple de folosire pentru "ustępować" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishPozostałe działania niepożądane mogą być leczone, jeśli ich objawy nie będą ustępować. cz
The remaining effects can be treated by your doctor if they persist. ina
PolishMoże być bezobjawowa i reagować na leczenie tyroksyną, oraz ustępować po odstawieniu leku.
It may be asymptomatic and responds to treatment with thyroxine and resolves upon withdrawal of treatment.
PolishJeśli objawy nie zaczną ustępować w ciągu pierwszych 3 dni leczenia pacjentka powinna zgłosić się do lekarza.
If there is no improvement in symptoms after 3 days of treatment, please consult your doctor.
PolishNie możemy już dłużej ustępować w obronie demokracji, praw człowieka, a szczególnie sprawiedliwości społecznej.
We can no longer acquiesce in our defence of democracy, human rights and, especially, social justice.
PolishNiemniej jednak uważam, że nie powinniśmy ustępować w sprawie przejrzystości wykorzystywania europejskich funduszy.
Nevertheless, I think we should be intransigent regarding transparency in the use of European funds.
Polishwrażliwość na światło będzie stopniowo ustępować.
You will gradually become less sensitive to light.
PolishNależy pilnie wysłać skoordynowaną pomoc, ale nie należy przy tym ustępować pola zakusom neokolonialistów.
Coordinated aid should be sent as a matter of urgency, but it should be done without giving in to neo-colonialist temptations.
PolishObjawy mogą pojawić się po pewnym czasie po zakończeniu terapii talidomidem i mogą ustępować powoli lub nie ustąpić wcale.
Symptoms may occur some time after thalidomide treatment has been stopped and may resolve slowly or not at all.
PolishPowinniśmy przynajmniej zrobić jedną rzecz - przestać ustępować za każdym razem, jeżeli chodzi o poszukiwania Mladicia i Hadžicia.
One thing which we should at least do is stop caving in every time that it comes to the hunt for Mladić and Hadžić.
PolishDzisiaj na tej sali Václav Havel mówił, że złu nie można ustępować, bo zło ze swojej natury wykorzysta każdą okazję, każde ustępstwo.
Today in this Chamber, Václav Havel said we must not retreat in the face of evil, because it is in the nature of evil to take advantage of every concession.
PolishNaszym obowiązkiem jest nie ustępować, gdy chodzi o udział Parlamentu Europejskiego w procesie negocjowania ram finansowych dla budżetów na lata 2013-2020.
It is our duty not to compromise which it comes to the involvement of the European Parliament in the negotiations concerning the financial framework for the 2013 to 2020 budgets.