Traducere poloneză-engleză pentru "wzmożenie"

PL

"wzmożenie" engleză traducere

PL wzmożenie
volume_up
{neutru}

wzmożenie (dar şi: zwiększenie, wzbogacenie)
volume_up
increase {substantiv}
Mianowicie chciałem zapytać, czy Rada przewiduje intensyfikację pomocy humanitarnej dla tego kraju i wzmożenie wysiłków na rzecz odbudowy społeczeństwa obywatelskiego?
I wanted to enquire whether the Council intends to increase humanitarian aid to Afghanistan and intensify efforts to rebuild civil society there.
Te dwie sprawy idą ze sobą w parze, wobec czego zwracamy się do Pani, Pani Komisarz, o wzmożenie wysiłków na rzecz zwiększenia liczby umów o readmisji z krajami trzecimi.
The two go together, so we ask you to work harder to increase the network of readmission agreements that we have with third countries.
Proszę państwa o wzmożenie wysiłków mających na celu nakłonienie grup rebelianckich oraz rządu sudańskiego do negocjacji na temat pokoju jako kwestii najwyższej wagi.
I ask you to increase your efforts in bringing the rebel groups and the Government of Sudan to the table of peace negotiations as a matter of urgency.
wzmożenie (dar şi: intensyfikacja, nasilenie)
volume_up
intensification {substantiv}
deregulację stosunków pracy, dewaluację płac, wzmożenie wyzysku i obronę tzw. flexicurity;
deregulation of labour relations, devaluation of wages, intensification of exploitation and defence of flexicurity;
W przypadku Brazylii wzmożenie stosunków powinno również przyczynić się do odblokowania umowy UE-Mercosur.
In the case of Brazil, the intensification of relations should also help to unblock the EU-Mercosur Agreement.

Exemple de folosire pentru "wzmożenie" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishNiewątpliwie jednym ze środków jest wzmożenie współpracy z naszymi partnerami handlowymi.
Certainly, Commissioner, stepping up work with our trading partners is one measure.
PolishNa wspólnocie międzynarodowej spoczywa odpowiedzialność za wzmożenie wysiłków zmierzających do znalezienia rozwiązania.
It is incumbent on the international community to redouble its efforts to find a solution.
PolishBieżący rok to kluczowy moment na wzmożenie światowych wysiłków i starań na rzecz powstrzymania utraty różnorodności biologicznej.
This year is a crucial time for stepping up global efforts and commitments in order to halt biodiversity loss.
PolishNa całym obszarze Bliskiego Wschodu obserwujemy wzmożenie imperialistycznej agresji i konflikty o podział rynków.
In the wider area of the Middle East, we are witnessing the emergence of imperialist aggression and clashes over the sharing out of markets.
PolishApeluję zatem o wzmożenie wysiłków ze strony rządu Arabii Saudyjskiej w kwestii przestrzegania elementarnych praw kobiet.
I am therefore calling for a redoubling of efforts on the part of the government of Saudi Arabia in the matter of observing women's basic rights.
PolishKlopidogrel hamuje również agregację płytek indukowaną przez innych agonistów, blokując wzmożenie aktywacji płytek przez uwolniony ADP.
Clopidogrel also inhibits platelet aggregation induced by other agonists by blocking the amplification of platelet activation by released ADP.
PolishUważam, że reakcją społeczeństwa będzie wzmożenie walki ze środkami represyjnymi i skierowaną przeciwko nim interwencją imperialistyczną.
I believe that the peoples will respond by stepping up the fight against the repressive measures and imperialist interventions against them.
PolishPoprzez wzmożenie naszych wysiłków na rzecz oszczędności energii rozwiązujemy także bardzo praktyczne problemy, z którymi obywatele borykają się w swoim codziennym życiu.
By doing more on energy saving, we are also tackling the very practical problems that people face in their lives.
PolishW każdym momencie leczenia może wystąpić przejściowe wzmożenie napięcia mięśniowego i (lub) ciężkie osłabienie mięśniowe uniemożliwiające wykonywanie ruchów dowolnych.
Transient episodes of hypertonia and/ or severe muscular weakness that prevent voluntary movements may occur at any time during treatment.
PolishPo drugie, postuluje się wzmożenie walki z nielegalnym procederem, w szczególności przez nakładanie sankcji finansowych i karnych na pracodawców, zatrudniających nielegalnych imigrantów.
The second is that it intensifies the fight against moonlighting, in particular by introducing financial and criminal penalties for employers of illegal immigrants.