Traducere poloneză-engleză pentru "zasiłek"

PL

"zasiłek" engleză traducere

PL zasiłek
volume_up
{masculin}

1. general

zasiłek (dar şi: dodatek, zapomoga, przydział, racja)
volume_up
allowance {substantiv}
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Podano także nieprawidłowe ramy odniesienia dla niemieckiego zasiłku rodzicielskiego.
The reference framework for German parental allowance was incorrect.
zasiłek
volume_up
handout {substantiv}
Powiedziałem Parlamentowi, że rozdawnictwo zasiłków nie doprowadzi po prostu do zmniejszenia ubóstwa.
I said to the House that handouts will not simply alleviate poverty.
Ludzie mieszkający w nich zarabiają grosze, są często bezrobotni lub żyją z zasiłków społecznych.
People living in these places earn the lowest pay and are often unemployed or dependent on social handouts.
To szaleństwo: polityka spójności nie ma być polityką rozdawania zasiłków; tak zwane bogate regiony również doświadczają wielu strukturalnych problemów społecznych i gospodarczych.
This is madness: cohesion policy is not meant to be a policy of handouts; the so-called rich regions also experience many social and economic structural problems.

2. Sociologie: "dla osób o niskich dochodach"

zasiłek
volume_up
income support {substantiv} [engl.-brit.]
To oznacza, że mogą zostać w danym kraju tak długo, jak długo zechcą, nawet jeśli nie pracują lub potrzebują zasiłku.
This means they can stay as long as they want – even if they don't work or they need income support.
Jeżeli planujesz wyjechać na studia do innego kraju UE, musisz mieć wystarczające dochody, aby móc żyć bez ubiegania się o zasiłek.
If you are planning to move to another EU country to study, you must have sufficient income to live there without needing income support.
Władze krajowe nie mogą wymagać, aby dochód przekraczał poziom kwalifikujący Cię do podstawowego zasiłku.
National authorities cannot require your income to be above the level that would qualify you for basic income support.

Exemple de folosire pentru "zasiłek" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishAby nadal otrzymywać zasiłek podczas swojego pobytu za granicą, musisz:
If you want to keep getting your unemployment benefits while abroad, you need to:
PolishPrzez 2 miesiące wypłacano Ci zasiłek w tym kraju, a przez kolejne 2 miesiące za granicą.
You received 2 months' benefits there, then another 2 months’ benefits abroad.
PolishGdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
PolishOznacza to, że Twojemu mężowi nie będzie przysługiwał żaden zasiłek pogrzebowy po Twojej śmierci.
As a result, your husband will not be entitled to any death grant when you pass away.
PolishIle godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
PolishZazwyczaj kraj, w którym ostatnio pracowałeś, odpowiada za Twój zasiłek dla bezrobotnych.
As a general rule, the country where you last worked is responsible for your unemployment benefits.
PolishAdam pracował we Francji, a kiedy stracił pracę, pobierał tam zasiłek dla bezrobotnych.
Adam, who is Polish, worked in France and received unemployment benefits after he lost his job there.
PolishZasiłek dla bezrobotnych wypłacany kobietom w 2007 roku był o 21,1% niższy niż zasiłek wypłacany mężczyznom.
The unemployment benefit paid to women in 2007 was 21.1% less than that paid to men.
PolishPrzedstaw go publicznym służbom zatrudnienia w kraju, w którym masz zamiar ubiegać się o zasiłek.
Submit it to the national employment service in the country where you wish to apply for benefit.
PolishJeśli pracowałeś jako pracownik transgraniczny, powinieneś ubiegać się o zasiłek w kraju zamieszkania.
If you worked as a cross-border worker, you shall claim benefits in your country of residence.
PolishPo powrocie zasiłek przysługuje Ci jeszcze przez 4 miesiące.
You are still entitled to 4 months’ benefits when you come back.
PolishO zasiłek na dzieci powinieneś ubiegać się w swoim kraju pochodzenia.
You should claim child benefits in your home country.
PolishDlatego też, jeśli pracowałeś w Hiszpanii i nadal tam mieszkasz, tam właśnie powinieneś ubiegać się o zasiłek.
So if you have worked and still live in Spain you should apply for unemployment benefits in Spain.
PolishW takim przypadku Twój zasiłek dla bezrobotnych powinien być opodatkowany tylko w kraju, który go wypłaca.
In that case, normally, your unemployment benefits should only be taxed in the country that pays them.
PolishWiemy, że rodzice dzieci z państw członkowskich pracujący w innym kraju otrzymują zasiłek wychowawczy.
We know that the parents of children from Member States working in any other country receive child benefit.
PolishPrzedstaw go publicznym służbom zatrudnienia w kraju, w którym chcesz pobierać zasiłek dla bezrobotnych.
Submit it to the national employment service in the country where you wish to receive unemployment benefit.
PolishJeśli osoba zmarła otrzymywała emeryturę tylko z jednego kraju UE, to właśnie ten kraj wypłaci zasiłek pogrzebowy.
if the deceased received a pension from just one EU country, that country will pay any death grant
PolishJeśli stracisz pracę i postanowisz się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych w kraju, w którym obecnie mieszkasz:
If you become unemployed and wish to apply for unemployment benefits in the country where you now live:
PolishJeśli postanowisz ubiegać się o zasiłek w kraju, który Cię zatrudniał, będziesz musiał wrócić do tego kraju.
If you decide to apply for benefits in the country of employment, you will have to go back to that country.
PolishJeśli chcesz przenieść swój zasiłek dla bezrobotnych do innego kraju, musisz wystąpić o wydanie kolejnego formularza U2.
If you wish to export your unemployment benefits to another country, you need to apply for another U2 form.