Traducere poloneză-engleză pentru "zerwać"

PL

"zerwać" engleză traducere

volume_up
zerwać {vb. perf.}

PL zerwać
volume_up
{verb perfectiv}

1. general

Jestem bardzo wdzięczny panu posłowi Swobodzie, że nie chce zerwać dialogu ze Stanami Zjednoczonymi, wróćmy jednak do tematu.
- (FR) Mr President, Commissioner, Minister, I am very grateful to Mr Swoboda for not wishing to break off dialogue with the United States, but let us return to the matter at hand.
zerwać (dar şi: zrywać, oderwać, odrywać)
volume_up
to peel away {vb.} (layer, paper, plastic)
zerwać (dar şi: zrywać, wybić, zabić, zabijać)
zerwać (dar şi: zrywać, drzeć, podrzeć)
volume_up
to rip up {vb.} (sth)
zerwać
Osłabienie mięśni Zapalenie ścięgien Zerwanie ścięgna (głównie ścięgna Achillesa) (patrz punkt 4. 4) Nasilenie objawów miasteni (patrz punkt 4. 4)
Muscular weakness Tendinitis Tendon rupture (predominantly Achilles tendon) (see section 4.4) Exacerbation of symptoms of myasthenia gravis (see section 4.4)
Już w ciągu pierwszych 48 godzin leczenia cyprofloksacyną może wystąpić zapalenie ścięgien i zerwanie ścięgna (zwłaszcza ścięgna Achillesa), niekiedy obustronne.
Tendinitis and tendon rupture (especially Achilles tendon), sometimes bilateral, may occur with ciprofloxacin, as soon as the first 48 hours of treatment.
Bardzo rzadko: zapalenie ścięgien (zwłaszcza ścięgna Achillesa), częściowe lub całkowite zerwanie ścięgien (zwłaszcza ścięgna Ac hillesa), nasilenie objawów miastenii.
Very rare: tendinitis (in particular of the Achilles tendon), partial or total tendon ruptures (in particular of the Achilles tendon), aggravation of the symptoms of myasthenia.
zerwać (dar şi: zrywać)
volume_up
to rip off {vb.} (wind: roof)
zerwać (dar şi: oderwać, wyrwać)

2. "unieważnić"

zerwać (dar şi: przerwać, odłamać, zerwać, urwać)
Jestem bardzo wdzięczny panu posłowi Swobodzie, że nie chce zerwać dialogu ze Stanami Zjednoczonymi, wróćmy jednak do tematu.
- (FR) Mr President, Commissioner, Minister, I am very grateful to Mr Swoboda for not wishing to break off dialogue with the United States, but let us return to the matter at hand.
zerwać (dar şi: urwać, odciąć, odcinać, rozłączyć)

3. "ze sobą"

zerwać
volume_up
to break up {vb.} (relationship)

4. "oderwać"

zerwać (dar şi: wybrać, przebrać, typować, uszczknąć)
Musimy zerwać z mentalnością "zrywania czereśni”.
We need to dispense with the 'cherry picking' mentality.
Obowiązywało wtedy prawo pięciu kłosów, na mocy którego za zerwanie więcej niż pięciu kłosów zboża, groziła kara śmierci.
A rule of 'five ears of grain' was imposed, by which anyone who picked more than five ears of grain faced the death penalty.
zerwać (dar şi: wydrzeć, skubnąć, uszczknąć, zrywać)
zerwać (dar şi: oderwać, obrywać, zedrzeć, oberwać)

5. "poderwać"

Na co on upada z trzaskiem, trochę się kalecząc, ale to nie przeszkadza mu, żeby się zerwać i zacząć skakać po rowerze, brutalnie przeklinając.
So he crashes down, and he gets slightly injured, but this does not prevent him from jumping up and then starting to jump up and down on his bike and curse violently.

7. "z siebie"

zerwać (dar şi: ściągać, ściągnąć, zrywać)

8. "z chłopakiem"

Sinonime (în poloneză) pentru "zerwać":

zerwać

Exemple de folosire pentru "zerwać" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishW Kopenhadze musimy zerwać z tą logiką poprzez stworzenie nowych mechanizmów finansowania.
We must break through this logic in Copenhagen by introducing new financing mechanisms.
PolishZ uwagi na nieobecność wielu posłów musieliśmy zerwać naszą umowę z Radą.
Due to the absence of many fellow MEPs, we have had to break our agreement with the Council.
PolishPotem zerwać powierzchniową warstwę gleby, aby dobrać się do piasków roponośnych.
The process requires a huge amount of water, which is then pumped into massive toxic tailing ponds.
PolishZerwać tylną ściankę foliową na opakowaniu pojedynczego, okrągłego liofilizatu w postaci tabletki.
Peel back foil to reveal a single oral lyophilisate in the form of a round tablet.
PolishMusimy zerwać z naszymi małymi, paternalistycznych dostosowaniami, którym dotychczas hołdowaliśmy.
We must stop making our little paternalistic adjustments that we have announced up to now.
PolishZerwać pokrywkę z przezroczystego, plastikowego opakowania zawierającego nasadkę na fiolkę.
Peel back the lid from the clear plastic vial adapter package.
Polish... nie może zerwać współpracy przed rozwiązaniem sprawy zgodnie z paragrafem 314, podklazula ' D '...
may terminate case prior to resolution as defined by paragraph 31 4, subclause ' D '...
PolishCzy ma donieść na policję, czy też ma zerwać kontrakt?
Should he or she report the matter to the police, or terminate the contract?
PolishDlatego musimy zerwać z neoliberalnymi politykami gospodarczymi.
This is why we must break away from neoliberal economic policies.
PolishMusimy również zerwać z praktyką pozbywania się słabych zasobów.
We must also end the practice of discarding vulnerable stocks.
PolishTo jedyny sposób, aby zerwać z partyjnymi grami politycznymi.
That is the only way to break free of party political games.
PolishW rezultacie należało zerwać z tymi politykami.
As a result, what was needed was a break with these policies.
PolishMusimy zerwać z mentalnością "zrywania czereśni”.
We need to dispense with the 'cherry picking' mentality.
PolishNadszedł czas, by zerwać z paktem stabilności i rozwoju, paktem konkurencyjności i innymi podobnymi paktami.
It is time to break with the Stability and Growth Pact, the competitiveness pact and other pacts of this kind.
PolishDlatego jeżeli chcemy uniknąć kolejnych, coraz bardziej bolesnych krachów, to musimy mieć odwagę zerwać z przeszłością.
This is why, if we wish to avoid further increasingly painful collapses, we must have the courage to make a break.
PolishW tym przypadku może to oznaczać, że Bułgaria musi znaleźć alternatywę, żeby zerwać ze swoją zależnością od dostaw zewnętrznych.
In this case, this may mean that Bulgaria has to find an alternative so that it can break its external dependence.
PolishMusimy zerwać ze starym podejściem polegającym na koordynowania polityk krajowych i wyposażyć się w silne instrumenty decyzyjne.
We must discard the old approach of coordinating national policies and equip ourselves with strong decision-making instruments.
PolishTrzymając pipetkę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręć i zdejmij końcówkę, po czym użyj drugiej strony końcówki aby zerwać zamknięcie.
Hold pipette in upright position, twist and pull off cap and use the opposite end of the cap to break the seal.
PolishPrzypomniał mi on najgorsze czasy w Timorze Wschodnim: w ONZ trwały rozmowy, a ludzie byli atakowani po to, by je zerwać.
It reminded me of the worst times in East Timor: talks being held in the UN while the people were being attacked in order to thwart them.
PolishZerwać całą folię z tacy.