Traducere poloneză-germană pentru "ciężki"

PL

"ciężki" germană traducere

PL ciężki
volume_up
{adjectiv masculin}

ciężki (dar şi: trudny)
volume_up
schwer {adj.}
Jednak u niektórych osób przebieg choroby może być bardzo ciężki.
Andere wiederum zeigen nur Grippe-ähnlich Symptome, manche dagegen erkranken sehr schwer.
Może ona mieć umiarkowany lub ciężki przebieg i związana była z przypadkami zgonu (patrz punkt 4. 8).
Die Herzinsuffizienz kann mäßig bis schwer sein und zum Tode führen (siehe Abschnitt 4.8).
W niektórych przypadkach hiperglikemia miała ciężki przebieg i towarzyszyła jej kwasica ketonowa.
In einigen Fällen war die Hyperglykämie schwer und in einigen Fällen bestand gleichzeitig eine Ketoazidose.
ciężki (dar şi: gwałtowny, namiętny, piekący, siarczysty)
volume_up
heftig {adj.}
W rzadkich przypadkach Nonafact może powodować ciężką reakcję alergiczną (wstrząs anafilaktyczny).
In seltenen Fällen kann Nonafact zu heftigen allergischen Reaktionen (anaphylaktischem Schock) führen.
ciężki (dar şi: przeciążony)
volume_up
kopflastig {adj.} [fig.]
ciężki
volume_up
massiv {adj.} (Beleidigung)
Brak doświadczenia klinicznego dotyczącego ciężkiego przedawkowania.
Klinische Erfahrungen mit massiver Überdosierung liegen nicht vor.
W przypadku ciężkiego przedawkowania, można podać atropinę.
Bei massiver Überdosierung kann Atropin verabreicht werden.
Ciężkie lub intensywne krwotoki płucne i (lub) krwioplucie mogą wystąpić nagle i w prawie dwóch trzecich przypadków ciężkiego krwotoku płucnego nastąpił zgon pacjenta.
Schwere oder massive Lungeneinblutung/Bluthusten kann plötzlich auftreten und zwei Drittel der schwerwiegenden Lungeneinblutungen verliefen tödlich.
ciężki (dar şi: nieruchliwy, kanciasty)
ciężki (dar şi: okrutny, bezwzględny, bezlitosny, twardy)
volume_up
knallhart {adj.} [colocv.]
ciężki (dar şi: męczący)
volume_up
streng {adj.} [germ.-elv.]
Należy dokładnie monitorować pacjentów, u których występuje ciężkie zatrzymanie płynów takie jak wysięk opłucnowy, wysięk osierdziowy lub wodobrzusze.
Patienten mit schweren Flüssigkeitseinlagerungen wie Pleuraerguss, Perikarderguss oder Ascites sollten streng überwacht werden.
Miasto spalono, a był to środek zimy, bardzo ciężkiej zimy.
Die Stadt wurde niedergebrannt; es war mitten im Winter, und es war ein sehr, sehr strenger Winter.

Exemple de folosire pentru "ciężki" în germană

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishW bardzo rzadkich przypadkach mogą one mieć ciężki przebieg lub prowadzić do śmierci.
In sehr seltenen Fällen können sie aber auch schwerwiegend oder tödlich sein.
PolishI gdy miałem ok 4 miesięcy zdiagnozowano u mnie głęboki ciężki ubytek słuchu.
Und mit etwa vier Monaten wurde bei mir starker Hörschwund diagnostiziert.
PolishDwa procent pacjentów z ekpresją genu KRAS typu dzikiego miało ciężki przebieg biegunki.
Bei 2 % der Patienten mit KRAS-Wildtyp wurde von einer schweren Diarrhö berichtet.
PolishU jednego procenta pacjentów wystąpił ciężki niekardiogenny obrzęk płuc.
Bei einem Prozent der Patienten kam es zu einem schweren nicht-kardiogenen Lungenödem.
Polishuraz (wstrząs, ciężki uraz), infekcji lub choroby podczas przyjmowania leku Lysodren należy
wenn Sie eine Verletzung (Schock, schweres Trauma), eine Infektion oder eine Erkrankung
PolishJedyny ciężki przypadek zaburzeń połykania odnotowano w grupie przyjmującej preparat Botox.
Der einzige schwere Fall von Dysphagie trat in der Botox-Gruppe auf.
PolishJako ludzie czujemy, gdy trzymany przedmiot jest ciężki.
Als Menschen können wir spüren, wo das Gewicht eines Objekts in unserer Hand liegt.
PolishNiektóre z tych reakcji mogą mieć przebieg ciężki i potencjalnie zagrażający życiu (patrz punkt 4. 4).
Einige dieser Reaktionen können schwerwiegend und möglicherweise letal sein (siehe 4.4).
PolishW przybliżeniu 15 % reakcji skórnych ma charakter ciężki, włączając pojedyncze przypadki martwicy skóry.
Etwa 15 % der Hautreaktionen sind schwerwiegend, darunter einzelne Fälle von Hautnekrosen.
PolishU 3 pacjentów przebieg ostrej GVHD został uznany za ciężki.
Bei 3 Patienten wurde die akute GVHD als schwerwiegend eingestuft.
PolishCiężki zespół nadmiernej stymulacji jajników (WHO – stopień III)
Schweres Ovarielles Hyperstimulationssyndrom (WHO Grad III)
PolishCiężki krwotok, krwotok z ran operacyjnych, zapalenie naczyń, niedociśnienie
Intrakranielle Blutungen (einige Fälle mit tödlichem Ausgang), Kopfschmerzen, Parästhesien, Schwindel/ Benommenheit
PolishPotem zakładasz zapas, potem ciężki plecak.
Danach legst du den Reserveschirm an und dann kommt dein Kampfrucksack.
PolishPonieważ to głównie kobiety wykonują ten ciężki obowiązek.
Denn es bleibt für Frauen harte Arbeit zu waschen.
PolishDwutlenek tytanu (E 171) Trioctan glicerolu Krzemionka koloidalna bezwodna Węglan magnezu ciężki Macrogol 300
Titandioxid (E171) Glyceroltriacetat Hochdisperses Siliciumdioxid Schweres Magnesiumcarbonat Macrogol 300
Polish% tych zdarzeń niepożądanych w grupie otrzymującej fluoksetynę i 12 % w grupie placebo miało charakter ciężki.
Von diesen Nebenwirkungen waren 17 % in der Fluoxetin Gruppe und 12 % in der Placebo Gruppe schwerwiegend.
PolishDwutlenek tytanu (E 171) Trioctan glicerolu Krzemionka koloidalna bezwodna Węglan magnezu ciężki Macrogol 300
Titandioxid (E171) Triacetin Hochdisperses Siliciumdioxid Schweres, basisches Magnesiumcarbonat Macrogol 300
PolishLek RoActemra zwiększa ryzyko rozwoju zakażeń, których przebieg w przypadku braku leczenia może być ciężki.
Sicherheitsinformationen über die Sie Bescheid wissen müssen, bevor und während Sie mit RoActemra behandelt werden.
PolishWarto zauważyć, że jedyny ciężki przypadek zaburzeń połykania odnotowano u pacjenta leczonego preparatem Botox.
Zu beachten ist, dass der einzige schwere Fall von Dysphagie bei einem mit Botox behandelten Patienten auftrat.
PolishXIX wiek, rok 1870 - ciężki okres dla dzieci w Europie, ponieważ większość z tych statystyk jest z Europy.
Das letzte Jahrhundert, 1870, war schlimm für die Kinder in Europa, denn die meisten dieser Statistiken zeigen Europa.