Traducere română-engleză pentru "a circula"

RO

"a circula" engleză traducere

RO a circula
volume_up
{verb}

1. general

Astăzi, bacteriile circulă mai rapid decât în trecut.
Bacteria circulate more quickly today than they did in the past.
Același lucru se poate spune în cazul verificării și controlării informațiilor care circulă.
The same goes for checking and controlling the information that is circulating.
All circulate freely.
a circula
Tema discuţiei noastre de astăzi este dreptul persoanelor de a circula liber.
The subject of our discussion today is people's ability to move about freely.
Desigur, cu toţii dorim ca cetăţenii Europei să poată circula în mod liber şi să-şi exercite profesia.
Of course, we all want the citizens of Europe to be able to move about freely and to exercise their professions.

2. "despre zvonuri"

3. "despre noutăți"

a circula

4. "despre bani"

Circulă destul de multe concepţii greşite privind procesul de evaluare a politicii de coeziune, inclusiv în această Cameră.
There are quite a few misconceptions in circulation concerning the process of evaluating cohesion policy, including in this House.

5. "despre autobuze"

a circula (dar şi: a izvorî, a trece, a se vărsa, a emana)
Această acţiune industrială a afectat în mod grav fluxurile de mărfuri ce circulă pe această importantă rută transeuropeană.
This industrial action brought very serious disruptions to flows of freight through this vital trans-European route.
Sugerăm introducerea unui schimb automat de informaţii, astfel încât informaţiile să poată circula în mod real între diferitele state.
We suggest introducing automatic information exchange so that information really flows between the different countries.
a circula
a circula (dar şi: a fugi, a ieși, a edita, a goni)
Thalys, de exemplu, trebuie să fie echipat cu şapte sisteme naţionale diferite pentru a circula în patru ţări.
The Thalys, for example, has to be equipped with seven different national systems to run in four countries.

Exemple de folosire pentru "a circula" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianAcelași lucru se poate spune în cazul verificării și controlării informațiilor care circulă.
The same goes for checking and controlling the information that is circulating.
RomanianPe piaţa europeană, 40 % din toate mărfurile sunt transportate de nave care circulă pe mare.
Within the European market, 40% of all goods are transported by seagoing ships.
RomanianNimeni din Europa nu ar trebui să se simtă izolat şi exclus fără a avea oportunitatea de a circula.
Nobody in Europe should feel isolated and excluded without an opportunity to travel.
RomanianDacă bunurile pot circula liber, nu ar trebui să li se acorde şi persoanelor aceleaşi facilităţi?
If goods are to move freely, should people not be allowed to do so, too?
RomanianDemocraţia a adus libertatea de a gândi, de a vorbi, de a circula.
Democracy has provided freedom of thought, expression and movement.
RomanianÎn rândul opiniei publice circulă încă mituri în legătură cu tratatul.
Myths about the treaty are still circulating in public opinion.
RomanianDreptul de a circula liber este, într-adevăr, o personificare foarte importantă a proiectului european.
The right to move freely is indeed a very important embodiment of the European project.
RomanianSunt într-un fel dezamăgit că dihorii nu circulă în număr atât de mare cum anticipasem iniţial.
I am somewhat disappointed that ferrets are not moving in the numbers that I originally anticipated.
RomanianVă pot asigura că circulă multe idei greşite privind lucrurile pe care le decidem aici.
I can assure you that there are a lot of misconceptions going around concerning what we are deciding on here.
RomanianÎn general, produsele pot circula liber dintr-o ţară a UE în alta.
Generally, goods may be moved freely inside EU countries.
RomanianCirculă foarte multe arme şi au loc jafuri.
Large numbers of weapons are being circulated and robberies are taking place.
RomanianMesajul va circula cu repeziciune prin Internet către destinatari.
It will zip through the Internet to your recipients.
RomanianSunt interesat de un număr considerabil de idei care circulă şi care au apărut aici în această după-amiază.
I am keen on quite a few of the ideas that are circulating and that have emerged here this afternoon.
RomanianDacă există libera circulație a forței de muncă, și pensiile trebuie să poată oricând circula dintr-o țară în alta.
If there is free movement of labour, pensions must also always move from one country to another.
RomanianEste esenţial ca acesta să poată circula liber, fără restricţii, iar punctele de control să fie deschise.
It is essential that this aid be able to move freely, without restriction, and that the checkpoints be opened.
RomanianDrepturile de pasager al transportului feroviar sunt valabile în cazul tuturor trenurilor internaţionale care circulă în UE.
Your rights as a railway passenger generally apply to all international trains within the EU.
Romanian. - Dle președinte, în jurul bazarelor din Karachi circulă următoarea anecdotă.
on behalf of the EFD Group. - Mr President, there is an anecdote going around the bazaars of Karachi roughly as follows.
RomanianÎn cele din urmă, un cuvânt referitor la zvonurile care circulă în privința posibilității unei epurări etnice în regiune.
Lastly, a word on the rumours circulating about the possibility of 'ethnic cleansing' in the region.
RomanianTrăim într-o epocă în care frontierele dispar și informația poate circula liber, după cum putem circula și noi.
We are living in an age when borders are disappearing and information can move freely, just as we can ourselves.
RomanianEste timpul să luăm măsuri în privința filmelor, a muzicii, a cărților și a software-ului care circulă pe internet.
It is high time that we took action in relation films, music, books and software circulating on the Internet.