Traducere română-engleză pentru "confuzie"

RO

"confuzie" engleză traducere

RO confuzie
volume_up
{feminin}

1. general

Acest tip de confuzie este posibil tocmai din cauză că nu există o cercetare temeinică.
This sort of confusion is possible precisely because there is no comprehensive research.
Există astfel mai puţine zone „de umbră”, susceptibile să creeze confuzie şi nesiguranţă.
There are now fewer grey areas to cause confusion and uncertainty in the future.
Începând cu acel moment, țara s-a afundat într-o stare incredibilă de confuzie.
Ever since, the country has sunk into unbelievable confusion.
confuzie (dar şi: dezordine, neorânduială)
volume_up
disarray {substantiv}
confuzie (dar şi: încurcătură)
volume_up
discomfiture {substantiv}
confuzie (dar şi: dezordine, taină)
volume_up
hugger-mugger {substantiv}
volume_up
jumble {substantiv}
confuzie (dar şi: amestecatură, dezordine)
volume_up
mash {substantiv}
confuzie (dar şi: zăpăceală, dezorientare)
volume_up
discombobulation {substantiv} [engl.-amer.]

2. "datorată neînțelegerii"

confuzie
volume_up
puzzlement {substantiv} (due to misunderstanding)

Exemple de folosire pentru "confuzie" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianEste o calomnie otrăvitoare, menită să provoace confuzie şi să inducă în eroare.
This is a poisonous slander, designed to confuse and mislead.
RomanianRiscăm să facem o confuzie între cauză și efect.
RomanianDomnul Andersson face probabil o confuzie atunci când declară că Consiliul nu a dorit să accepte propunerile de compromis ale Comisiei.
Mr Andersson is perhaps confused when he says that the Council was unwilling to accept the Commission's compromise proposals.
RomanianTotuşi, adresarea întrebării în timpul dezbaterii din această seară poate produce confuzie printre cetăţenii Uniunii Europene din Europa de Vest.
However, the posing of the question during this evening's debate may confuse European Union citizens in Western Europe.
Romanian, însă cred că a făcut o confuzie de idei.
Mr Holm referred to the possibility of being fined, for example, for singing Happy Birthday but I think he has his ideas confused here.
RomanianInterzicerea introducerii de lemn exploatat ilegal pe pieţele noastre este o idee bună, dar, în practică, aceasta va crea confuzie în rândul industriei.
The ban on placing illegally harvested wood on our markets sounds good but, in practice, it will puzzle actors in the industry.
RomanianDoresc acum să comentez asupra a ceea ce eu numesc încercări voite de a crea o stare de confuzie - cine ce ar trebui să facă, cine ce a făcut şi care sunt modelele.
I would now like to comment on what are, in my view, deliberate attempts to confuse things - who should do what, who has done what and what the models are.
RomanianPe de o parte, textul face confuzie între aspectul economic şi cel al politicii în materie de migraţie, neţinând seama, mai ales, de nivelul deja ridicat al şomajului.
On the one hand, the text unduly confuses the economic issue with that of migration policy, while disregarding, in particular, the already high unemployment rate.
RomanianTotuși, cred că este recomandabil să se efectueze o analiză mai atentă, deoarece o standardizare pripită ar putea produce mai multă confuzie și incertitudine juridică decât beneficii.
However, I believe greater reflection would be advisable, as hasty standardisation could lead to more disruption and legal uncertainty than benefits.
RomanianEl a realizat rapoarte juridice foarte bune referitoare la aceste propuneri, evidenţiind ce confuzie este în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte monitorizarea şi evaluarea.
He has done very good forensic reports on these proposals and they highlight what an awful muddle the European Union is in regarding monitoring and evaluation.
RomanianAceasta nu este o problemă neglijabilă deoarece granița neclară dintre "promovarea produsului” și "furnizarea de informații cu privire la produs” poate să creeze confuzie pentru pacienți.
This is no small matter, because the sometimes blurred boundary between 'product promotion' and 'product information' is liable to confuse patients.
RomanianDe aceea, amendamentele prezentate sunt menite să creeze confuzie cu privire la urgenţa şi necesitatea acestui mesaj şi din acest motiv eu sper că acestea nu vor fi adoptate.
This is why the amendments that have been tabled are liable simply to confuse the naked urgency and necessity of this message, and that is why I hope they will not be adopted.
RomanianPrin urmare, cred că formularea punctului 18 va crea o confuzie în rândul opiniei publice, că 80 % din buget este gestionat greşit şi că am fost criticaţi pentru acest lucru.
I therefore think that the wording of paragraph 18 will create a misunderstanding in the public mind that 80% of the budget is poorly managed and that we have been criticised for it.