RO a impune
volume_up
{verb}

1. general

a impune (dar şi: a ține, a trage, a transporta, a purta)
Legat de cele de mai sus, consider că se impune o analiză detaliată şi o evaluare a standardelor menţionate anterior.
In connection with the above, I believe that it is necessary to carry out a detailed analysis and evaluation of the abovementioned standards.
Aș dori să transmit Comisiei și dlui Barroso că se impune realizarea unei evaluări juridice de către dna Kroes.
I would like to say to the Commission and to Mr Barroso that a legal assessment must be carried out by Mrs Kroes.
De ce doar cei aflaţi în condiţiile cele mai precare, lucrătorii, trebuie să suporte costurile recesiunii şi a redresării care se impune?
Why should the least well off, the workers, be carrying the cost of this recession and the need to repair it?
a impune
Cu toate acestea, Uniunea Europeană eșuează adesea în a impune respectarea drepturilor omului pe propriul său teritoriu.
However, the European Union frequently fails to enforce respect for human rights within its own territory.
Prin urmare, recursul la Ombudsmanul European oferă cetăţenilor europeni posibilitatea de a impune respect pentru drepturile lor.
Consequently, recourse to the European Ombudsman gives European citizens the facility to enforce respect for their rights.
Penalităţile stipulate de Pactul de stabilitate şi creştere trebuie puse în aplicare în mod mai activ, pentru a impune respectarea regulilor.
The penalties provided for by the Stability and Growth Pact must be implemented more actively in order to enforce compliance with the rules.
a impune (dar şi: a primi, a lua, a scoate, a dobândi)
Aceasta este o chestiune secundară, însă ar fi de mare ajutor dacă am impune normele OMC.
This is a secondary matter, but it would help if we got the WTO rules through.
Referindu-mă însă la miezul problemei, cred că s-ar putea face mai multe pentru a impune obligativitatea notificării imediate, care ar permite ca toate riscurile să fie abordate laolaltă.
Getting to the heart of the matter, I do, however, think that more could be done to bring in compulsory immediate notification, which would allow all risk factors to be dealt with together.
a impune
a impune (dar şi: aloca, a împărți, atribui, a transporta)
Între timp, s-au întâmplat multe în Uniunea Europeană, deoarece am adoptat Tratatul de la Lisabona care impune sau atribuie noi sfere de competență Uniunii Europene.
Meanwhile, much has happened in the European Union, for we have adopted the Treaty of Lisbon, which imposes or assigns new fields of competence to the European Union.
a impune
Există şi alte opţiuni: se pot impune taxe pe produsele care depăşesc limitele specifice de emisii.
There are other options: duties can be imposed on products that exceed specific emissions.
Am fi singurii cărora ni s-ar impune numirea reprezentantului nostru la Conferinţa preşedinţilor.
It would seem that we are the only ones to have the appointment of our representative to the Conference of Presidents imposed on us.
Modificarea nu aduce atingere comunicării private dintre cetăţeni şi nu impune amenzi pentru indivizi.
The amendment does not interfere with private communications between citizens and does not enable fines to be imposed on individuals.
a impune (dar şi: a ordona, a dispune)
a impune
a impune (dar şi: a fixa, a prescrie, a aşeza, a indica)
a impune
a impune (dar şi: a vârî pe gât)
a impune (dar şi: a îndesa, a împunge, a înfige, a fanda)

2. "condiții"

a impune (dar şi: a forţa, a impune)
Colectarea de date nu va impune respondenților niciun fel de sarcini suplimentare.
The collection of data will not impose any additional burden on respondents.
UE nu poate impune acestor state membre criterii fiscale prin intermediul BCE.
The EU, through the ECB, cannot impose fiscal criteria on these Member States.
Directiva va impune mai multă transparenţă în ceea ce priveşte fondurile de capital privat.
The directive will impose more transparency on private equity funds.

3. "a prescrie"

a impune (dar şi: a forţa, a impune)
Colectarea de date nu va impune respondenților niciun fel de sarcini suplimentare.
The collection of data will not impose any additional burden on respondents.
UE nu poate impune acestor state membre criterii fiscale prin intermediul BCE.
The EU, through the ECB, cannot impose fiscal criteria on these Member States.
Directiva va impune mai multă transparenţă în ceea ce priveşte fondurile de capital privat.
The directive will impose more transparency on private equity funds.

4. "fiscal"

a impune (dar şi: a taxa, a ispiti)
În plus, aplicarea unei taxe globale ar genera probleme tehnice şi ar impune un sistem administrativ complex.
In addition, the implementation of a global tax would lead to technical problems and complex administration.
Deoarece - conform Oxfam - "Parlamentul European impune astăzi un standard mondial prin solicitarea unei taxe europene Robin Hood”.
Because - in the words of Oxfam - 'The European Parliament is today setting a world standard by pressing for a European Robin Hood tax'.
În al doilea rând, trebuie restabilită libertatea politicii bugetare şi fiscale, iar încercările de a impune şi standardiza aceste politici trebuie abandonate.
Secondly, freedom of budgetary and tax policy should be restored, and attempts to impose and standardise these policies abandoned.

5. "a fi de dorit"

a impune
Cu toate acestea, există o altă măsură importantă care a fost omisă şi care se impune.
A further important change has so far been overlooked and is called for, however.
Aceștia susțin o lege care ar impune pedeapsa cu moartea sau închisoarea pe viață pentru homosexuali, în funcție de natura așa-zisei lor infracțiuni.
They are supporting a bill that would impose the death penalty, or life imprisonment, on homosexuals, depending on the nature of their so-called crime.

6. "a fi indispensabil"

7. "a cere, a reclama"

a impune (dar şi: a cere)
Un astfel de raport ar impune demisia comitetului de audit al oricărei companii şi lichidarea ulterioară a acesteia, însă, aici, nimeni nu e îngrijorat.
Such a report would call for the resignation of the board of auditors of any company and its subsequent liquidation, but here nobody is worried.
Nu în ultimul rând, îmbătrânirea populaţiei şi scăderea ratei natalităţii impune reformarea sistemelor sociale pentru a asigura un trai decent pentru toţi cetăţenii Uniunii Europene
Last but not least, the ageing population and fall in the birth rate necessitate reform to the social systems so that every citizen in the European Union can be guaranteed a decent living.

Exemple de folosire pentru "a impune" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianNu acceptăm ideea că criza impune o Europă mai mică sau o agendă antieuropeană.
We do not accept that the crisis requires less Europe or an anti-European agenda.
RomanianNu vom susţine misiuni militare globale pentru a ne impune propriile interese.
We will not support global military missions in order to assert our own interests.
RomanianNu există o analiză obiectivă a ceea ce impune principiul subsidiarităţii.
There is no objective analysis of what is required by the subsidiarity principle.
RomanianEuropa se poate impune numai prin vinurile de înaltă calitate pe care le are.
Europe can only assert itself with the very high quality wines which it has.
Romanian. - Criza economică actuală cu care se confruntă Europa impune o nouă abordare.
in writing. - The current economic crisis facing Europe requires a new approach.
RomanianSper însă că se va impune obligativitatea unei mai mari transparenţe în acţiunile ARC.
However, I hope that greater transparency in the actions of CRAs will be obligatory.
RomanianÎntr-adevăr, schimbările climatice vor impune creşterea investiţiilor în sectorul public.
Indeed, climate change will require increased investment in the public sector.
RomanianCu toate acestea, fragilitatea actuală a UEM impune soluții curajoase și inovatoare.
However, the current fragility of the EMU requires courageous and innovative solutions.
RomanianEliminarea violenței va impune un efort coordonat și în multe domenii.
Putting a stop to violence will require a coordinated and multi-faceted effort.
RomanianAceasta este o chestiune secundară, însă ar fi de mare ajutor dacă am impune normele OMC.
This is a secondary matter, but it would help if we got the WTO rules through.
RomanianCetățenii percep Europa ca pe un dușman care reglementează și impune austeritate drastică.
Citizens perceive Europe as an enemy who regulates and imposes drastic austerity.
RomanianAvem datoria de a impune un exemplu bun, însă astăzi dăm un exemplu prost.
We have a duty to set a good example, but today we are setting a bad one.
RomanianAcest Parlament impune producătorilor noștri standarde înalte ale producției alimentare.
This Parliament imposes high standards of food production on our producers.
RomanianMenţinerea credibilităţii sistemului de certificare prin eticheta ecologică impune:
Maintaining the Ecolabel certification scheme's credibility requires:
RomanianÎn cele din urmă, solidaritatea adevărată impune crearea unei Comunități energetice.
Finally, true solidarity requires the creation of an Energy Community.
RomanianDomnule comisar, aceasta este o situaţie extraordinară care impune măsuri extraordinare.
Commissioner, this is an extraordinary situation that requires extraordinary measures.
RomanianMicrosoft Licensing Program pentru tehnologiile Hardware impune un standard.
Microsoft Licensing Programme for Hardware Technologies Sets the Bar.
RomanianÎn primul rând, ne îndreptăm spre o societate care impune interdicţii totale?
Firstly, are we heading towards a society that imposes blanket bans?
RomanianÎn al doilea rând, se impune adaptarea dreptului de autor la epoca digitală.
Secondly, it is essential that we adapt copyright to the digital era.
RomanianSe impune să sensibilizăm actualele și viitoarele generații cu privire la aceste evenimente.
Raising awareness of these events is a priority for current and future generations.