Traducere română-engleză pentru "inginerie"

RO

"inginerie" engleză traducere

RO inginerie
volume_up
{feminin}

inginerie
volume_up
engineering {substantiv}
Totuşi, cererea de alimente nu trebuie să fie satisfăcută în niciun caz prin metode de inginerie genetică.
However, under no circumstances must the demand for food be met by genetic engineering methods.
Mă gândesc la inginerie mecanică, farmaceutică, inginerie electrică, substanţe chimice şi numeroase alte industrii de servicii.
I am thinking of mechanical engineering, pharmaceuticals, electrical engineering, chemicals and numerous service industries.
Răufăcătorii virtuali continuă să se bazeze pe atacuri de inginerie socială înșelătoare pentru a provoca daune utilizatorilor Web neștiutori.
Cybercriminals continue to rely on deceptive social engineering attacks to prey on unsuspecting web users.
inginerie

Exemple de folosire pentru "inginerie" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianTotuşi, cererea de alimente nu trebuie să fie satisfăcută în niciun caz prin metode de inginerie genetică.
However, under no circumstances must the demand for food be met by genetic engineering methods.
RomanianRăufăcătorii virtuali continuă să se bazeze pe atacuri de inginerie socială înșelătoare pentru a provoca daune utilizatorilor Web neștiutori.
Cybercriminals continue to rely on deceptive social engineering attacks to prey on unsuspecting web users.
RomanianAcestea trebuie să beneficieze de acces sporit la finanțare comunitară, la instrumente de inginerie financiară și la alte surse de creditare.
They must enjoy increased access to EU funding, financial engineering instruments and other credit sources.
RomanianMă gândesc la inginerie mecanică, farmaceutică, inginerie electrică, substanţe chimice şi numeroase alte industrii de servicii.
I am thinking of mechanical engineering, pharmaceuticals, electrical engineering, chemicals and numerous service industries.
RomanianDe exemplu, este logic ca departamentul de inginerie să aibă o colecţie de site-uri separată de cea a departamentului juridic.
For example, it might make sense for the engineering department to have a separate site collection from the legal department.
RomanianMă gândesc la sectoarele economice sensibile, cum ar fi sectorul auto, electronica, industriile aerospațială și de inginerie mecanică.
I am thinking of sensitive economic sectors such as the automotive, electronics, aerospace and mechanical engineering industries.
RomanianAstfel, trebuie, de exemplu, să modernizăm sistemele noastre educaționale și să completăm lacunele în materie de cunoștințe din științe și inginerie.
Thus, we must, for example, modernise our education systems and fill in knowledge gaps in the sciences and in engineering.
RomanianÎn plus, statele membre pot utiliza instrumente de inginerie financiară prin crearea unor fonduri de garantare, pentru a ajuta femeile să aibă acces la credit.
In addition, Member States can use financial engineering to set up guarantee funds in order to help women to get access to credit.
RomanianCu toate acestea, purtătorii adevăraţi ai cercetării fundamentale şi ai inovării importante sunt în principal absolvenţii de inginerie, studii masterale şi doctorale.
However, the real bearers of fundamental research and important innovation are mainly graduates of engineering, master's and doctoral studies.
RomanianÎn al patrulea rând, și acesta este ultimul aspect principal din proiectul de raport pe care aș dori să îl menționez astăzi, avem instrumentele de inginerie financiară.
Fourthly, and this is the final main point I would like to mention today from the draft report, there are the financial engineering instruments.
RomanianAm desfăşurat activităţi de aliniere şi lucrări de inginerie hidraulică fără a lua în considerare natura şi, din pârâiaşe şi canale, au apărut adevărate fluvii.
We carried out alignment work and hydraulic engineering work without taking nature into account, and out of small streams and channels, great rivers came.