RO a trece
volume_up
{verb}

1. general

Nu putem accepta o realocare; acesta este o linie roşie peste care nu vom trece.
We cannot accept re-deployment; that is a red line that we will not cross.
Aceasta este o teamă care nu poate fi risipită deoarece nu știm câți oameni vor mai trece frontiera.
This is a fear which cannot be countered because we do not know how many people will cross over.
Aşa cum globalizarea trece peste graniţele naţionale, ştim că trece şi graniţele morale.
Just as globalisation has been crossing national boundaries, we know it has been crossing moral boundaries too.
a trece (dar şi: a umbla, a traversa, a pleca, a funcţiona)
Vom trece acum la punctul principal de pe ordinea de zi din această după-amiază.
We shall now go to the main item on this afternoon's agenda.
Apăsați Ctrl+E pentru a trece la caseta de căutare fără a utiliza mouse-ul.
Press Ctrl+E to go to the search box without using the mouse.
Cred că de la Grecia se va trece la Spania, apoi la Portugalia şi Italia şi aşa mai departe.
I feel it will go from Greece to Spain and then Portugal and Italy and so on.
Prin urmare, voi trece acum la problemele legate de revizuirea viitoare.
Therefore, I will now move on to the questions concerning the forthcoming review.
Dacă nu aveți nimic de spus cu privire la raportul Fjellner, voi trece la domnul Březina.
If you have nothing to say on the Fjellner report I will move on to Mr Březina.
În sfârşit, putem trece la o Europă pentru cetăţeni, creată de cetăţeni.
Finally, we can move forward to a Europe for the citizen, by the citizen.
She would not pass any examination at all in Poland.
How can we pass from words to deeds?
Dintr-o maşină care trece prin faţa unui lăcaş de cult copt se trage în mulţime.
A car passes by the doorway of a Coptic church, shots are fired into the crowd.
a trece (dar şi: a continua, a o tuli)
Puteţi să clarificaţi acest subiect înainte de a trece la vot?
Could you clarify that as we proceed to the vote?
Vom trece acum la explicațiile privind votul.
We will now proceed to the explanations of vote.
Vom trece acum la explicaţiile de azi ale votului.
We will now proceed to today's explanations of vote.
a trece (dar şi: a vota)
Vom trece acum la explicațiile privind votul.
We will now proceed to the explanations of vote.
Voi trece mai departe la explicarea votului meu referitor la Directiva privind drepturile consumatorilor.
I move on now to explain my vote on the Directive on Consumer Rights.
Vom trece acum la explicaţiile de azi ale votului.
We will now proceed to today's explanations of vote.
a trece (dar şi: a se închide)
. - Industria textilă trece în prezent prin vremuri dificile în întreaga Europă.
. - The textile industry is currently facing a challenging time all over Europe.
Domnule preşedinte, vom trece peste această confuzie în cele din urmă.
Mr President, we will get over this confusion eventually.
Într-un anumit stadiu, va trece apoi în altă stare.
At a certain stage, it will then tip over into another state.
a trece (dar şi: a sufla, adia, a veni, a bate)
a trece (dar şi: a reuși)
Măsuri de protecție există în toate statele membre, dar acestea nu mai produc efecte atunci când o persoană trece granița unei țări.
Protection measures exist in all EU Member States, but they cease to take effect when an individual crosses a country's borders.
Măsuri de protecție există în toate statele membre ale Uniunii Europene, dar ele încetează să producă efecte atunci când cineva trece granițele țării.
Protection measures exist in all EU Member States, but cease to take effect when someone crosses the country's borders.
Așa cum a pus problema titlul unui ziar, chiar avem de gând să contemplăm cum Islanda trece de la falimentarea băncilor sale la a face să dispară pescuitul nostru cel mai valoros?
As one newspaper headline put it, are we really going to contemplate Iceland turning from collapsing its banks to making our most valuable fishery disappear?
a trece (dar şi: a fugi, a se împlini, a scurge, a zbura)
Grecia trece în prezent printr-o criză pentru că a intrat prea devreme în acea oază de stabilitate.
Greece is currently going through a crisis because it entered that oasis of stability too soon.
Să sperăm că vremurile dificile prin care trece acum Haiti va intra în cărțile de istorie ca punct de plecare pentru un viitor mai bun pentru toți haitienii.
Let us hope that the difficult time in Haiti at the moment will enter the history books as the starting point for preparing a better future for all Haitians.
a trece (dar şi: a expira)
După cum știți, ne ocupăm de toate apelurile telefonice pe care le primim la Parlament, pe toată durata zilei, deoarece timpul trece și noi avem nevoie de rezultate.
As you know, we are on the hotlines all day in Parliament because time is expiring and we need to have results.
a trece (dar şi: a stinge, a ieși, a spăla, apune)
Dunărea trece prin 10 state europene, iar 17 state se află în bazinul Dunării.
The Danube flows through 10 European states, and as many as 17 states lie within the Danube river basin.
a trece (dar şi: a urca, a zborși, a strecura, a flutura)
Salut acest raport, care s-a dovedit destul de ambiţios şi sper că va trece cu brio de votul din plen.
I welcome this report, which has turned out to be fairly ambitious, and I hope that it will get through with flying colours during the plenary session vote.
a trece
a trece (dar şi: a pleca)
a trece (dar şi: a traversa, a parcurge)
Tratatul este acum gata şi aprobat, dar acest lucru nu înseamnă că putem trece imediat la noua procedură.
The treaty is now ready and approved, but that does not mean that we can go over to the new procedure straight away.
a trece
a trece
a trece (dar şi: a transmite)
a trece
a trece
She would not pass any examination at all in Poland.
How can we pass from words to deeds?
I believe we can pass the test.
a trece
a trece (dar şi: a strecura)
a trece (dar şi: a perinda)
a trece (dar şi: a usca, a muri)

2. "despre vreme urâtă sau primejdii"

a trece

Exemple de folosire pentru "a trece" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianDintr-o maşină care trece prin faţa unui lăcaş de cult copt se trage în mulţime.
A car passes by the doorway of a Coptic church, shots are fired into the crowd.
RomanianDacă trenul trece de un semnal luminos roşu sunt acţionate, de asemenea, frânele.
If a train passes a red stop signal, the brakes are also automatically applied.
RomanianEuropa trece prin cea mai grea criză economică de după Al Doilea Război Mondial.
Europe is going through its worst economic crisis since the Second World War.
RomanianTimpul trece, şi în niciun caz nu o face în favoarea UE şi a cetăţenilor acesteia.
Time moves on, and it is decidedly not working in favour of the EU and its citizens.
RomanianDupă mulţi ani, America Latină trece printr-o nouă perioadă de ruptură instituţională.
After many years, Latin America is again experiencing an institutional rupture.
RomanianToate acestea au loc pe fondul unei crize care nu dă niciun semn că va trece.
All this is happening alongside a crisis that is showing no sign of passing.
RomanianUnele reduceri sunt necesare, prin urmare unele priorități pot trece pe locul doi.
Some cutbacks are necessary and therefore some priorities can also take second place.
RomanianÎn al doilea rând, importanţa prevenirii, întrucât paza bună trece primejdia rea.
Secondly, the importance of prevention, as prevention is better than cure.
RomanianDe la alegerile din anul 2009, Albania trece printr-o criză politică prelungită.
Albania, since the 2009 elections, has been going through a prolonged political crisis.
RomanianCând sunt partajate elemente, pot trece câteva minute înainte ca ele să apară aici.
When items are shared, it might take a few minutes for them to appear here.
RomanianMă întreb următorul lucru: cum se pot trece cu vederea 10 procente din PIB?
What I ask myself is this: how can 10 percentage points of GDP be overlooked?
RomanianVoiam să spun acest lucru de la început, înainte de a trece la critici.
I wanted to say that right at the start before I come to my points of criticism.
RomanianIndustria vehiculelor va trece printr-o transformare majoră care a început deja.
The vehicle industry is going to undergo a major transformation, which has already begun.
RomanianNu va trece mult timp până când mulţi dintre dumneavoastră se vor sătura să mă vadă!
It will not be long before many of you will be fed up with the sight of me!
RomanianAceastă ţară, Mauritania, trece în momentul de faţă printr-o criză politică foarte gravă.
This country, Mauritania, is today going through a very serious political crisis.
RomanianÎn acelaşi timp, prin ţară trece o rută folosită pentru contrabanda cu cocaină.
At the same time, a cocaine-smuggling route passes through the country.
RomanianAsta se întâmplă, probabil, atunci când drumul spre Chişinău trece pe la Moscova.
This happens probably when the road to Chişinău passes through Moscow.
RomanianAșadar, Europa trece printr-o perioadă de transformare și se confruntă cu provocări imense.
Europe is thus going through a period of transformation and faces huge challenges.
RomanianDacă nu facem acest lucru, vor mai trece câţiva ani înainte ca acestea să adere la zona euro.
If we do not do so, it will be several more years before they join the euro area.
RomanianAcestea sunt, de asemenea, legate de sărăcia cronică prin care trece Haiti de mulţi ani.
The latter is also linked to the chronic poverty that Haiti has endured for many years.