Traducere suedeză-engleză pentru "beträffande"

SV

"beträffande" engleză traducere

SV beträffande
volume_up
{prepoziţie}

Förlikningsförfarande beträffande värdepappersföretag och kreditinstitut
Conciliation procedure concerning investment services
Kommissionen har gjort utfästelser beträffande märkning i annan lagstiftning.
The Commission has made commitments concerning labelling in other legislation.
–        att presentera nya rön inom orgelforskningen beträffande olika epoker
–        to present new findings in organ-related research concerning different epochs
beträffande (dar şi: , angående, i, medan)
volume_up
over {prep.}
Det råder meningsskiljaktigheter beträffande programmets minimistorlek.
There is a difference of opinion over the Programme's minimum threshold.
Har unionen kommit över sina stora bekymmer beträffande utvidgningen österut?
Has the Union got over its teething troubles with expansion in the east?
Jag har fått över hundra uppmaningar om att rösta emot kommissionens mål beträffande förnybara energikällor.
I have received over a hundred requests to vote against the Commission's renewable energy target.
beträffande (dar şi: angående, rörande, vis-a-vis)
Beträffande öppenheten har vi en allians mellan ordförandeskapet och parlamentet.
Regarding openness, the presidency and Parliament are in alliance.
Det finns minst fyra problem som måste lösas beträffande kreditvärderingsinstituten.
There are at least four issues to be resolved regarding credit rating agencies.
Jag delar den förre talarens åsikt beträffande problematiken med vapenexporten.
I share the previous speaker's view regarding the problems of arms exports.
beträffande (dar şi: angående, ang.)
volume_up
re {prep.} [abr.] (reference)
Debatten om återanvändning har blossat upp igen i flera länder, främst i Tyskland, Danmark och Nederländerna, i synnerhet beträffande dryckesförpackningar.
The discussion surrounding re-use focuses mainly on drinks packaging, which has again become a live issue in a number of countries, particularly in Germany, Denmark and the Netherlands.
Beträffande återanvändning och återvinning lönar det sig inte att upprätta någon sträng hierarki; i vissa länder fungerar återvinning bättre, inom andra områden återanvändning.
It is not wise to establish any rigid hierarchy with regard to re-use and recycling; in some countries recycling works better, whilst in some regions re-use is more effective.
Beträffande ert uttalande att ni behöver ett skriftligt underlag för att analysera förslaget: I morgon kommer ni att på Internet finna förslaget om budgetplanen och omprogrammeringen.
As for your comment that you need a written document in order to analyse the proposal: you will find the proposal on the financial perspective and re-programming on the Internet tomorrow.

Sinonime (în suedeză) pentru "beträffande":

beträffande

Exemple de folosire pentru "beträffande" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishKommissionen är koherent i sitt beslut beträffande guidelines från januari 1997.
The Commission is consistent with its decision on the guidelines of January 1997.
SwedishJag vill med detta säga att vi beträffande frågorna " Vad är externa kostnader?
What I mean is that, when it comes to questions such as " What are external costs?
Swedish I vilket skede avser rådet att höra parlamentet beträffande dessa prioriteringar?
 At what stage does the Council intend to consult Parliament on those priorities?
SwedishHar rådet för avsikt att reagera eller inta någon ståndpunkt beträffande detta?
Does the Council intend to respond to this letter or take a stance on this matter?
SwedishBeträffande dessa element förefaller det finnas enighet mellan institutionerna.
On these elements there seems to be a convergence of views among the institutions.
SwedishJag vill med detta säga att vi beträffande frågorna "Vad är externa kostnader?
What I mean is that, when it comes to questions such as "What are external costs?
SwedishFör en politisk lösning beträffande piratverksamhet utanför Somalias kust (debatt)
A political solution with regard to the piracy off the Somalian coast (debate)
SwedishKort sagt har vi beträffande post 04 03 03 02 ändringsförslagen 495, 68 och 343.
Mr President, in brief, in line 04 03 03 02, we have Amendments Nos 495, 68 and 343.
SwedishLåt oss alltså beträffande Europas framtid diskutera både metoder och sakfrågor!
So when it comes to the future of Europe, let us discuss both methods and substance.
SwedishBeträffande detta måste vi vara noggranna med att hitta rätt balans mellan två krav.
In this we must be careful to strike the right balance between two requirements.
SwedishNu en kommentar beträffande det berömda telefonsamtalet mellan Prodi och Aznar.
A comment, now, on the famous telephone conversation between Mr Prodi and Mr Aznar.
SwedishNi har inte ändrat praxis beträffande vad som är tillåtligt och vad som inte är det.
You certainly have not changed your policy on what is admissible and what is not.
SwedishAllvarliga tvivel har rests beträffande upparbetningens långsiktiga livskraftighet.
Serious doubts are being raised about the long-term viability of reprocessing.
SwedishVad anser rådet om läget beträffande de mänskliga rättigheterna i dessa länder?
What is the Council's view of the human rights situation in these countries?
SwedishEller är det så att det bara beträffande olivolja har konstaterats felaktigheter?
Is it only with respect to oil that irregularities have been shown to occur?
Swedisha) Sammanträdet den 14 till 18 februari 2000 i Strasbourg Beträffande onsdagen:
a) Sittings from 14 to 18 February 2000 in Strasbourg Relating to Wednesday:
SwedishLikaså stöder vi föredragandens åsikt beträffande behandlingen av Epicentrum.
Equally, we back the position of the rapporteur in the treatment of the Epicentre.
SwedishKommissionen kan inte heller godta ändringsförslag 39 beträffande språkkrav.
The Commission is also unable to accept Amendment No 39 on language requirements.
SwedishVi var många som åkte dit med en misstro beträffande konferensens resultat.
Many of us went there with misgivings about the likely result of the conference.
SwedishJag anser dock att vi inte bör vara särskilt optimistiska beträffande konkurrensen.
However, I think that we should not be too optimistic when it comes to competition.