Traducere suedeză-engleză pentru "bistå"

SV

"bistå" engleză traducere

SV bistå
volume_up
[bistod|har bistått] {verb}

Kommissionen använder även denna information för att bistå tredje länder.
The Commission also uses this information to assist third countries.
Möjligheterna för EU att bistå i den utvecklingen får inte uteslutas, som de säger.
Options for the EU to assist in such development should not be excluded, as they say.
Den hade inte införts och kunde inte bistå dem som ansvarade för dessa frågor 1999.
It was not in place to assist those who were in charge of the issues in 1999.
Genom Phare, försöker vi bistå utvecklingen av dialogen där.
Through PHARE, we are trying to help the development of the dialogue there.
Med mindre pengar skall alltså unionen bistå fler stater.
It follows that the Union now has less money with which to help more countries.
Vi måste bistå dessa ekonomier, både av plikt och för att minska migrationen.
We must help those economies, both as a duty and to reduce migration.
bistå (dar şi: hjälpa)
Vi står följaktligen vid Rysslands sida för att bistå i ansträngningarna för att bekämpa terrorismen.
Hence we stand by Russia to assist it in its efforts to fight terrorism.
Vi måste bistå mammor och pappor i livets rusningstid.
(NL) Madam President, we have to stand by mothers and fathers in the rush hour of their lives.
Vi är redo att bistå ett nytt Libyen, både ekonomiskt och när det gäller att bygga upp nya institutioner.
We stand ready to help a new Libya, both economically and in building its new institutions.
Den framtida avdelningen för yttre åtgärder måste spela en central roll inom detta område och bistå Europeiska unionens utrikesministrar.
The future European Foreign Service must play a crucial role in this area, assisting the European Union’s foreign ministers.
Hon har själv uppgett att om hon väljs till posten kommer hon att bistå fonden med all sin erfarenhet som advokat, chef, minister och kvinna.
She said herself that if she were to be chosen for the post, she would bring all her experience as a lawyer, managing director, minister and woman to the Fund.

Sinonime (în suedeză) pentru "bistå":

bistå

Exemple de folosire pentru "bistå" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishHenne vill hon bistå under det som förmodligen är hennes sista veckor i livet.
She wants to be with her in what will probably be the last weeks of her life.
SwedishVi vill bistå det afghanska folket i deras strävan att säkra en fredlig utveckling.
We wish to support the Afghan people in their efforts to secure peaceful development.
SwedishDen andra åtgärden måste vara att bistå de länder som drabbats hårdast.
The second measure needs to be support for the countries most severely affected.
SwedishDet är även viktigt att bistå katastrofområden med varje form av hjälp.
It is also necessary to provide all manner of assistance to the affected areas.
SwedishVårt viktigaste mål inför framtiden är att kommissionen bör bistå de sökande i förfarandet.
We should also like to see Commission decisions rather than voluminous contracts.
SwedishAtt bistå Jeltsin på det sätt vi hittills har gjort, det är ett slöseri.
Going to Mr Yeltsin's rescue, in the circumstances in which it was done, was a waste.
SwedishIdrottsföreningar kan komplettera och bistå skolorna på denna punkt.
This is where sports clubs can play a complementary, supporting role for schools.
SwedishEuropeiska unionen har åtagit sig att bistå dessa organ i deras arbete.
The European Union is committed to contributing to the work of these bodies.
SwedishVi vill bistå er med vårt engagemang för denna svåra övergångsprocess.
We wish to offer you our commitment to this difficult process of transition.
SwedishPolisstationen som skall byggas där bör bistå även de belgiska medborgarna.
The police station which is to be established there is to serve Belgian citizens as well.
SwedishSlutligen kommer vi bara att bistå med sådana fartyg om vi blir tillfrågade.
Finally, we are supplying such vessels only if we are asked for them.
SwedishAccepterar kommissionen verkligen en sådan vägran att bistå utsatta människor?
Does the Commission genuinely approve of this refusal to render assistance to people at risk?
SwedishVad gör Europeiska kommissionen för att bistå i denna fråga, och vilka mål har kommissionen?
What kind of assistance is the Commission providing and what objectives is it pursuing?
SwedishEn tydlig beslutsgång kommer att göra det möjligt att bistå fartyg i nöd.
A clear chain of decision-making will make it possible to provide refuge for ships in distress.
SwedishSlutligen kommer vi bara att bistå med sådana fartyg om vi blir tillfrågade.
There is no cost of EUR 47 000, 50 000 or 100 000 per vessel.
SwedishMen jag tycker att det är lite med 15 procent för att bistå sådana undantag.
However, 15% for aiding such exceptions, I believe is small.
SwedishHerr von Habsburg, jag kan försäkra er att vi är måna om att bistå vitryssarna i processen.
Mr von Habsburg, I can assure you that we aim to support the Belarusian people in this process.
SwedishEuropeiska sjösäkerhetsbyrån kommer att få i uppdrag att bistå vid utförandet av dessa uppgifter.
The aim is to increase the level of security and forestall differences of interpretation.
SwedishAtt inte handla är ett brott som består i att inte bistå människor i nöd.
The lack of action constitutes a crime: that of failing to provide assistance to persons in danger.
SwedishVi har möjligheten nu och revisionsrätten ser fram emot att bistå er i denna uppgift.
We have the opportunity now and the Court of Auditors is looking forward to assisting you in this task.