SV falsk
volume_up
{adjectiv}

1. argou

2. celălalt

falsk (dar şi: felaktig, bedräglig, ogrundad, oäkta)
volume_up
false {adj.}
Och i politiken leder en falsk verklighet till falska resultat.
And in politics, false realities produce false results.
Detta kommer att bidra till att förhindra att människor reser under falsk identitet.
This will help to prevent people travelling under false identities.
Vi kan inte fatta beslut på grundval av falsk information och falska verkligheter.
We cannot take practical decisions based on false information and distorted realities.
falsk (dar şi: skadlig, felaktig, dålig, grym)
volume_up
bad {adj.}
falsk
volume_up
bogus {adj.} [engl.-brit.] [expr.]
There you have a rather bogus situation.
Till och med här gör nationalistiska Tartuffefigurer succé, iklädda tillhörigheten till en falsk kristendom...
Even here, nationalist hypocrites are thriving, wrapped up in their sense of belonging to a bogus Christianity.
För i nuläget hyr man in falska mödrar och andra fattiga kvinnor för att gå till en ambassad och säga: jag lämnar bort mitt barn.
At the moment bogus mothers and other poor women are being paid to go to an embassy and say that they want to give their child up.
falsk (dar şi: tvetydig, dubbel, fylld, tvåfaldig)
volume_up
double {adj.}
falsk (dar şi: blind-, sken-)
volume_up
dummy {adj.}
falsk
volume_up
faux {adj.}
falsk (dar şi: ha kluven tunga)
Det minskar risken för falsk eller vilseledande ursprungsmärkning och bidrar till ökad konkurrenskraft.
It reduces the incidence potentially of fraudulent or misleading origin marking and it contributes to improved competitiveness.
The Commission must not contribute to fraudulent elections.
Det räcker med ett falskt ID-nummer i ett annat land för att lugnt kunna bedriva bedrägeriet.
All you need is a false identification number in another country and you can go about your fraudulent business with impunity.
falsk (dar şi: kopia, oäkta, imitation, härmning)
volume_up
imitation {substantiv}
Gör den nya texten åtminstone det möjligt för konsumenten att med lätthet skilja på äkta och falsk choklad?
Will the new text at least allow the consumer to easily distinguish between true and imitation chocolate?
Vi känner alla till falska, billiga Rolex-klockor, Lacoste-skjortor, billiga kopior av Levi Strauss-jeans, Louis Vuitton-väskor, och en mängd andra produkter förutom dessa.
We are all familiar with fake, cheap Rolex watches, Lacoste shirts, with the cheap imitation Levi Strauss jeans, Louis Vuitton bags, and many other products besides.
falsk (dar şi: hycklande)
Har vi tänkt på att terrorismens orsaker också lurpassar i falsk och tom politisk retorik?
Have we considered that the roots of terrorism also lie lurking in insincere or empty political rhetoric?
falsk (dar şi: oäkta, prålig, vräkig, fnaskig)
falsk (dar şi: konstgjord, låtsad, sken-, imiterad)
volume_up
mimic {adj.}
falsk (dar şi: oäkta, låtsad, sken-, imiterad)
volume_up
mock {adj.}
falsk (dar şi: onatulig)
falsk (dar şi: onatulig)
falsk (dar şi: bluff-, humbug-)
volume_up
phoney {adj.} [engl.-brit.]
Vad som förs fram är ett falskt och tomt konstgrepp som har utformats för att ge EU status som självständig stat.
What is being promoted here is a phoney and empty contrivance, designed to bring statehood to Europe.
Detta tal visade att den politiska elitens försäkran om att de lyssnar på EU: s folk är lika falsk som det senaste förskönande knepet med förslaget att låta titeln ” konstitution ” falla.
The speech demonstrated that the political elites ’ claim to be listening to the people of Europe is as phoney as the latest suggestion of a cosmetic stunt of dropping the title ‘ Constitution’.
Detta tal visade att den politiska elitens försäkran om att de lyssnar på EU:s folk är lika falsk som det senaste förskönande knepet med förslaget att låta titeln ”konstitution” falla.
The speech demonstrated that the political elites’ claim to be listening to the people of Europe is as phoney as the latest suggestion of a cosmetic stunt of dropping the title ‘Constitution’.
falsk (dar şi: bluff-, humbug-)
volume_up
phony {adj.} [engl.-amer.]
Göm dig inte bakom falska siffror, Burgundy!
Stop hiding behind those phony numbers, Burgundy!
Din otacksamma, falska, bedragare, ditt kräk!
You ungrateful, phony, two-timing... you louse!
Checka in på ett Vegas hotell under ett falskt namn... med avsikt att begå ett stort bedrägeri och ett huvud fullt med LSD?
Checking into a Vegas hotel under a phony name... with intent to commit capital fraud and a head full of acid?
falsk (dar şi: för hög, en halvton upp)
volume_up
sharp {adj.} (higher than the correct note)
falsk (dar şi: oäkta, förfalskad, hycklad)
Det har förekommit en mängd falska argument här ikväll, i synnerhet om trösklar för att erhålla finansiering.
There have been a lot of spurious arguments here tonight, particularly about thresholds for receiving funding.
Ett praktexempel på denna falska framgång är Irak som har blivit en grogrund för terrorism i kölvattnet av kriget.
A prime example of this spurious success is Iraq, which has become a breeding ground for terrorism in the wake of the war.
De kommentarer som fälldes av ledamoten från den politiska vänstern som talade först är därför falska.
The comments made by the honourable Member from the political left who spoke first are therefore spurious.
falsk (dar şi: oäkta, förstulet, hemligt)
falsk (dar şi: oärlig)
falsk (dar şi: osann, sanningslös)
volume_up
untrue {adj.}
Denna iakttagelse är falsk. Det finns sådana centrum överallt.
This observation is untrue; these centres are everywhere.
Viktoria Mohácsi sa att incidenten med sex-månadersbabyn i Neapel var falsk.
Mrs Mohácsi said that the incident in Naples involving the six-month old baby was untrue.
Jag har inte sagt att den slovakiska regeringen tillbakavisar anklagelserna som falska.
I did not say that the Slovak Government had dismissed the accusations as untrue.
falsk (dar şi: oärlig)
falsk (dar şi: konstlad, överdriven, sentimental)
volume_up
hokey {adj.}
falsk (dar şi: spelad, förfalskad, fejkad)
volume_up
fake {adj.}
Varumärkesförfalskning handlar allt oftare om falska läkemedel, falska livsmedel, falsk kosmetika, falska leksaker och falsk elektronik.
Counterfeiting is increasingly about fake medicines, fake food products, fake cosmetics, fake toys and fake electronic equipment.
Ibland är den till och med färgad för att se ut som fuskpäls och försedd med falsk märkning för att lura allmänheten.
Sometimes it is even dyed to look like fake fur and given false labels to fool the public.
Man utgår från att samtliga misstänkta använde falska pass.
All the suspects are assumed to have used fake passports.

Sinonime (în suedeză) pentru "falsk":

falsk

Exemple de folosire pentru "falsk" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishMan kan gott fråga sig om en användning av medel till en falsk invigning var motiverad.
We should ask ourselves to what extent this spending of funds was justified.
SwedishVad jag däremot vill försöka undvika är en falsk signal från Europaparlamentet.
On the other hand, I should like to prevent the European Parliament giving the wrong signal.
SwedishDock får vi inte trampa i fällan och göra oss en falsk bild av framtiden.
But we must not fall into the trap of a wrong kind of belief in progress.
SwedishI utskottet för ekonomi och valutafrågor anser vi att det handlar om en falsk debatt.
The Committee on Economic and Monetary Affairs considers that this is not the real debate.
SwedishHar vi tänkt på att terrorismens orsaker också lurpassar i falsk och tom politisk retorik?
However, have we considered that the roots of terrorism are within us European citizens too?
SwedishDet finns bara en falsk tro på att stora insatser görs.
There is simply the quasi-religion that so much effort is going into establishing.
SwedishAlla apoteksföreståndare kan kontrollera om en produkt är falsk eller äkta med hjälp av en skanner.
Every pharmacist can identify using a scanner whether a product is falsified or genuine.
SwedishDärför är det en falsk föresats att sätta alla i samma korg.
Therefore it is the wrong start to just throw everything into one pot.
SwedishEn militärregim styr under täckmantel av en falsk demokrati.
They live under a military regime in the guise of a pseudo-democracy.
SwedishDenna plan erbjuder en möjlighet och får inte sättas på spel på grund av falsk eller bristfällig information.
The only alternative to the plan is the ongoing and entrenched division of the island.
Swedish. – Vad är “ saklig ” information och vad är “ falsk ” information om EU?
Take Article 40, for example: ‘ have the political responsibility to support the ratification of the Constitution’.
SwedishSom en lösning är märkningen en falsk bra idé.
As a solution, labelling is a good idea only at first sight.
SwedishVi menar att ett sådant förslag är en falsk fråga.
We consider this kind of proposal to be a red herring.
SwedishDet är desto viktigare nu när förevändningen att det förekom massförstörelsevapen visade sig vara falsk.
Especially now the pretext put forward about the existence of weapons of mass destruction has proven to be a lie.
SwedishFolkomröstningen var en falsk uppvisning i normalitet.
The referendum was an illusion of normality.
SwedishHär måste man bringa klarhet i när man kan tala om en falsk ansökan och framför allt i vilka brister det är fråga om.
However, we need to clarify what we mean by inaccurate applications, and above all just what the defects are.
SwedishOm en politisk lösning skulle innebära att man godtar detta, då vore det en falsk politisk lösning.
Europe cannot accept this. a political solution that involved accepting this would be completely wrong.
SwedishEn försämring av kvaliteten, naturligtvis, men också av smaken, en uppenbart falsk vara.
There will be deterioration in the quality, of course, but also in the flavour, and the goods are clearly not what they are represented as being.
SwedishDet är av denna anledning som vi måste få ett slut på myten om ”stora lyxbilar och fyrhjulsdrivna fordon med falsk grön bensin”.
That is why we have put a stop to the myth of 'large luxury cars and four-by-fours with pseudogreen petrol'.
SwedishMumia är den amerikanska svarta journalist som dömdes till döden 1982 till följd av en poliskomplott och en falsk process.
Moumia is the black American journalist who was sentenced to death in 1982 after a police set-up and a rigged trial.