Traducere suedeză-engleză pentru "fler än"

SV

"fler än" engleză traducere

EN

SV fler än
volume_up
{prepoziţie}

fler än (dar şi: , angående, i, medan)
volume_up
over {prep.}
Drygt 150 människor dog, fler än 1 200 skadades och många kvinnor våldtogs.
Over 150 people died, over 1 200 were wounded, and there were numerous cases of rape.
Genom olika regeringars aktioner har fler än 50 000 människor försvunnit under de senaste 25 åren.
Over 50 000 people have been disappeared by governments over the last 25 years.
Uppgifter säger att fler än hundra minderåriga sitter i dödscell i Iran.
Information suggests that there are over a hundred minors on death row in Iran.

Traduceri similare în dicționarul suedez-englez

fler pronume
English
än adverb
English
än conjuncţie
än prepoziţie
English

Exemple de folosire pentru "fler än" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishNär det gäller FN-reformen har det hittills skett fler misslyckanden än framsteg.
On the issue of UN reform there are currently more failures than achievements.
SwedishFör närvarande skapar Världshandelsorganisationen fler kriser än den kan lösa.
The World Trade Organisation currently generates more crises than it can resolve.
SwedishDenna kammare har vid fler än ett tillfälle stått i förgrunden på detta område.
This House has been at the forefront in this field on more than one occasion.
SwedishVi har fler mode- och kvalitetsvarumärken än resten av världen tillsammans.
We have more fashion and quality brands than the rest of the world put together.
SwedishFör att miljöbonusen har hjälpt landet att sälja fler rena än förorenande bilar.
Because the environmental bonus has helped it to sell more clean cars than dirty ones.
SwedishFamiljelivet är ett skäl till att det finns fler arbetslösa kvinnor än män.
Family life is one of the reasons why there are more unemployed women than men.
SwedishDet är ett mycket tätbefolkat land, men det finns ännu fler grisar än människor.
It is a densely populated region and there are even more pigs than people.
SwedishDet finns nu fler fattiga människor än för ett år sedan, tiotals miljoner fler.
There are now many more poor people than there were a year ago, tens of millions more.
SwedishDetta leder oundvikligen till att det rekryteras fler sjömän utanför EU än inom EU.
That inevitably leads to the recruiting of more seafarers outside Europe than in it.
SwedishSom ni vet kan punkten "Mänskliga rättigheter" inte omfatta fler än fem frågor.
As you know, we can only include five items in the 'Human Rights' section.
SwedishMän, kvinnor, ungdomar, gamla -- fler kvinnor än män faktiskt, intressant nog.
Men, women, young people, old people -- more women than men, actually, interestingly.
SwedishSökning efter reguljära uttryck erbjuder fler möjligheter än sökning med jokertecken.
Searching for regular terms offers more options than searching with wildcards.
SwedishDet har skapats många fler arbetstillfällen i euroområdet än i Förenta staterna.
Much more employment created in the euro area than in the United States.
SwedishErdogan har verkligen inlett fler reformer än sina företrädare vid makten.
Erdoğan has indeed set in motion more reforms than his predecessors in government.
SwedishVi kan inte se varför detta utskott skulle ha fler rättigheter än de andra utskotten.
We do not see why this committee should have more rights than the other committees.
SwedishPå den juridiska sidan har det också väckt fler frågor än det har gett förklaringar.
Legally speaking, it has thrown up more questions than it has supplied explanations.
SwedishSom ni vet kan punkten " Mänskliga rättigheter " inte omfatta fler än fem frågor.
As you know, we can only include five items in the 'Human Rights'section.
SwedishArbetsmarknaden erbjuder 6,5 miljoner fler arbetstillfällen än för två år sedan.
The labour market is offering 6.5 million more jobs than two years ago.
SwedishDet här är sammanfattningsvis ett rättvist förslag som har fler fördelar än nackdelar.
In conclusion, this is a fair proposal whose advantages outweigh the disadvantages.
SwedishRedan nu lever fler än fem miljoner människor i Polen i extrem fattigdom.
More than five million people in Poland are already living in extreme poverty.