Traducere suedeză-engleză pentru "fria"

SV

"fria" engleză traducere

volume_up
fri {adj.}
volume_up
fri {adv.}
EN

SV fria
volume_up
[friade|har friat] {verb}

1. general

Det finns ingen yttrandefrihet, och medierna, radion och televisionen är inte fria.
There is no freedom of expression, and the media, radio and television are not free.
Är det vad som kallas en parlamentsledamots fria och obundna tjänsteutövande?
Is that what is called free and unfettered exercise of the duty of an MEP?
Sen ska man dessutom straffas av myndigheterna, samtidigt som förövarna går fria.
They also have to be punished by the authorities, while the perpetrators go free.
Gruppen De gröna / Europeiska fria alliansens inställning till avregleringen är uppenbar.
The European Greens have a clear attitude towards liberalisation.
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansens inställning till avregleringen är uppenbar.
The European Greens have a clear attitude towards liberalisation.
Det får inte vara så att dessa personer kan fria sig från vårdslösheten genom att rapportera den.
It is not acceptable for people to be cleared of their negligence by reporting the incident involved.
Det kan ta så lång tid att brottslingarna helt enkelt går fria.
It can take such a long time that the criminals are simply acquitted.
Han har överklagat till högre instans, men tyvärr är även domarna i högre instanser ofta rädda för att fria någon som dömts för hädelse.
He has since appealed, but unfortunately judges at higher courts are often also afraid to acquit someone who has been accused of blasphemy.
De som kommer att rösta för ansvarsfrihet röstar också för att fria kommissionen från alla anklagelser och all kritik angående det sätt på vilket kommissionen handskas med våra skattemedel.
Those who vote to grant discharge are effectively acquitting the Commission of the many allegations made against it. They are flatly dismissing criticism of the way the Commission spends our money.
Att inrikesministern och Chiapas guvernör försvunnit är bra, men det behövs mer för att helt fria myndigheterna och militären.
The fact that the Home Affairs Minister and the governor of Chiapas are no longer there is a good thing, but much more will be needed to exonerate the authorities and the army.
I'm gonna propose to Maricruz.
Några medlemsstater föreslår stödåtgärder i de nationella handlingsplanerna, i andra länder är den fria rörligheten begränsad.
In their national plans of action, some Member States propose support measures, while in others even freedom of movement is restricted.
Är inte Lissabonstrategin en illusion, som för närvarande fördunklas av ett rabulistiskt krig mot den fria marknaden?
We are proposing to vote in favour of the Böge report, albeit in a slightly amended version.

2. "fria (rentvå) från misstankar", colocvial

Exemple de folosire pentru "fria" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishEtt behörighetsområde för EU är till exempel den fria rörligheten för personer.
For example, one area of competence for the EU is people’s freedom of movement.
SwedishEtt behörighetsområde för EU är till exempel den fria rörligheten för personer.
For example, one area of competence for the EU is people ’ s freedom of movement.
SwedishDetta innebär att vi måste betrakta saken ur den fria rörlighetens perspektiv.
That means that we have to look at it from the perspective of freedom of movement.
SwedishPå det här området får det inte vara fråga om att ge kommissionen fria händer.
There can be no question of giving the Commission carte blanche in this field.
SwedishJag lät inte hans folk gå fria, eftersom din ormtunga förhärdade mitt hjärta.
I would not let his people go because your serpent's tongue hardened my heart.
SwedishAung San Suu Kyi och de andra politiska fångarna måste släppas fria omedelbart.
Mrs Aung San Suu Kyi and the other political prisoners must be released immediately.
SwedishDen fria rörligheten osv. osv. och dämpandet av de nationella skillnaderna.
The freedom of movement of people etc., etc., and the removal of ethnic divisions.
SwedishDe tidigare talarna har tagit upp några aspekter angående den fria rörligheten.
Previous speakers have referred to a number of issues relating to freedom of movement.
SwedishLåt oss uppmana till fria och rättvisa val i Libanon som, Beirut, kräver i dag.
There is another Soviet style authoritarian regime in our Mediterranean neighbourhood.
SwedishDe har röstaktiverade samtalskommandon så att du alltid kan ha händerna fria.
They include voice-activated call commands for a total handsfree experience.
SwedishRestriktionerna på medborgarnas fria rörelse till och inom Kuba har inte förändrats.
Restrictions on citizens' freedom of movement into and within Cuba have not changed.
SwedishMänniskor som utnyttjar sin fria rörlighet skall inte behöva utsättas för brott.
People who make use of their freedom of movement should not have to be exposed to crime.
SwedishPå ett principiellt plan är detta en uppenbar kränkning av personers fria rörlighet.
As a matter of principle, this is a flagrant violation of their freedom of movement.
SwedishSchengen skapar förutsättningar för den fria rörlighet som vi eftersträvar.
Schengen creates the conditions for freedom of movement which we are seeking.
SwedishFlerspråkighet är viktigt för den fria rörligheten inom Europeiska unionen.
(SV) Multilingualism is important for freedom of movement within the European Union.
SwedishVi behöver mycket flexibilitet i frågorna som gäller den fria rörligheten.
We need a great deal of flexibility for the questions of freedom of movement.
SwedishMen frågan om konsumenternas fria val anser vi vara mycket, mycket viktig.
But the question of the consumer's freedom of choice is very, very important.
SwedishAlla indikationer tyder på att fria nanomaterial inte är skadliga för levande organismer.
All the indications are that unstable nanomaterials do not harm living organisms.
SwedishVi måste också garantera säkerheten och den fria rörligheten för politiskt oliktänkande.
We must also guarantee the safety and freedom of movement of political dissidents.
SwedishDessutom vill vi att kandidaterna skall vara fria att göra vad de vill.
In addition, we want the candidates to be given the freedom to do what they want.