Traducere suedeză-engleză pentru "frigöra"

SV

"frigöra" engleză traducere

SV frigöra
volume_up
[frigjorde|har frigjort] {verb}

1. general

frigöra (dar şi: befria, lossa, lösgöra, fria)
Också i detta avseende är det Europeiska unionens ansvar att frigöra WTO från Wienorganets ok.
It is also the European Union's responsibility to free the WHO from the control of the IAEA.
Kommissionen fattade beslut om detta förra veckan och det kommer att frigöra en stor potential.
The Commission decided that last week and it will free up great potential.
Europa bör dessutom frigöra ytterligare pengar till denna fond.
Europe should also free up extra monies for this fund.
Syftet med att införa direktivet var att frigöra ekonomisk potential.
The objective of bringing such a directive into effect was to release economic potential.
Budgetmyndigheten har tagit all denna tid på sig att frigöra de utlovade medlen.
The budgetary authority has taken all this time to release the promised funds.
Vi behöver vars och ens bidrag så att EU kan frigöra sin fulla potential.
We need everyone’ s contribution so that Europe can release its full potential.
Dessa lektioner bidrar i själva verket till att frigöra individerna och göra tillgången till kultur mer demokratisk.
These lessons actually help to emancipate individuals and make access to culture more democratic.
Jag beklagar också att det inte framträder en verklig vilja att frigöra Europa från Förenta staterna, och därmed från Nato.
I also regret that the report does not show any real determination to emancipate Europe from the United States of America and therefore from NATO.
Man bör lägga märke till att amerikanerna själva börjar bli irriterade på européernas velighet, eftersom de inte kan frigöra sig, förutom i ord.
It is significant that the Americans themselves are beginning to get annoyed at the European hesitation waltz and our determined failure to emancipate ourselves, except in words.
Men man är fast besluten att frigöra sig från denna hemska situation.
But it is determined to extricate itself from this terrible condition.
I have to extricate myself from Brooke.
Man vill likrikta de befintliga partierna ovanifrån och frigöra dem från deras nationella traditioner.
From above, there is the desire to standardise the existing parties, knock the edges off them and extricate them from their national traditions.
I andra länder försöker länderna frigöra sig från banksektorn och här finns det risk för hemgifter.
In other countries, the states are trying to disengage from the banking sector, and here there is the danger of a dowry.
frigöra (dar şi: låsa upp)
Vi måste frigöra potentialen hos de 25 medlemsstaterna.
We have to unlock the potential of the 25 EU Member States.
Alla våra initiativ kommer att hjälpa SMF att till fullo utnyttja och frigöra denna potential.
All the initiatives which we are preparing will help SMEs to fully use that potential and to unlock it.
Avtalet om budgetplanen är nyckeln till att frigöra EU: s resurser 2006.
Agreement on the financial perspectives is a key to unlocking Europe ’ s potential in 2006.

2. Chimie

guldlakning; en metod för att på kemisk väg frigöra guld från annat material.
Example gold leaching, a method for chemically liberate gold from other material.
Regeringen i Katmandu måste bevisa att den kan frigöra sig från de kinesiska påtryckningarna.
The government in Kathmandu must prove that it can liberate itself from Chinese influence.
Och till slut, herr talman: informations- och kommunikationsteknik framhävs alltid som den teknik som kan frigöra människor.
Finally, Mr President: ICT is always emphasised as the technology that can liberate people.

Sinonime (în suedeză) pentru "frigöra":

frigöra

Exemple de folosire pentru "frigöra" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishBarnomsorg behövs för att frigöra den europeiska arbetskraftens produktiva potential.
Childcare is needed to unleash the productive potential of the European workforce.
SwedishMen den politiska viljan måste mobiliseras för att frigöra resurserna.
But the political will has to be mobilized, in order to mobilize the resources.
SwedishVi bör fokusera på att skapa nya jobb, vilket innebär att frigöra företagandet.
We need to focus on job creation, which means liberating enterprise.
SwedishVi kan inte ha den här typen av strategi utan att frigöra de medel som krävs för den.
We cannot have this kind of strategy without making the necessary funds available for it.
SwedishLåt oss i stället frigöra EU-institutionernas hela kraft för uppgiften att avreglera.
Instead, let us unleash the full power of the EU institutions on the task of deregulation.
SwedishVi i Europeiska unionen behöver därför frigöra de medel som krävs.
We also wish you and your presidency success in handling the financial perspective.
SwedishAvtalet om budgetplanen är nyckeln till att frigöra EU:s resurser 2006.
Agreement on the financial perspectives is a key to unlocking Europe’s potential in 2006.
SwedishVårt samhälle måste frigöra sig från det förlegade systemet - skoltid, yrkesverksam tid, pension!
Our society must break away from the outdated system of school, work and pension.
SwedishDet är vår skyldighet att stödja detta betänkande så att de turkiska kvinnorna kan frigöra sig.
It is our duty to support this report and bring liberation to Turkish women.
SwedishVi i Europeiska unionen behöver därför frigöra de medel som krävs.
To do that, we in the European Union need the necessary funding to be made available.
SwedishFöreningens syfte är ju trots allt att fortbilda och frigöra kvinnor.
You know, after all, the Wl is about education and empowerment of women.
SwedishAvtalet om budgetplanen är nyckeln till att frigöra EU: s resurser 2006.
Agreement on the financial perspectives is a key to unlocking Europe ’ s potential in 2006.
SwedishVi behöver än en gång en reserv för oförutsedda utgifter så att vi kan frigöra anslag till Irak.
We very much hope that you will in any case try to arrange some redeployment.
SwedishBudgetmyndigheten har tagit all denna tid på sig att frigöra de utlovade medlen.
In the same time, only three of them have come close to finishing all the things they undertook to do.
SwedishDenna fråga går inte att frigöra från paketet för ekonomisk styrning.
This issue is inextricably linked to the economic governance package.
SwedishMen pengarna till detta stöd kan vi frigöra genom att göra prioriteringar inom utrikespolitiken.
But the money for that aid can be freed up by setting priorities within foreign policy.
SwedishOm vi vill uppnå det måste vi naturligtvis frigöra lite mer pengar.
Similarly, the Commission’ s proposal confined itself to the exchange of information only.
SwedishInga framsteg har sedan dess gjorts när det gäller att frigöra EU-medel.
How do you assess its chances of accession at some future date?
SwedishJag röstade för att frigöra medel ur Europeiska unionens solidaritetsfond.
I voted for the mobilisation of the European Solidarity Fund.
SwedishVad vi har gjort för att frigöra Irak från en diktatur av värsta slaget kommer att gå om intet...
We will lose what we have done for liberating Iraq from the worst kind of dictatorship...