Traducere suedeză-engleză pentru "garantera"

SV

"garantera" engleză traducere

SV garantera
volume_up
[garanterade|har garanterat] {verb}

De relevanta tjänsteenheterna kommer att informeras för att garantera tolkning.
The relevant services will be informed, to ensure interpretation can be received.
Detta kommer att garantera finansiell säkerhet för den sårbara jordbrukssektorn.
This will ensure financial security for the vulnerable agriculture sector.
Detta är nödvändigt för att garantera säkerheten, särskilt i nödsituationer.
This is essential to ensure safety, particularly in emergencies.
Denna stadga kommer, med hänsyn till extremismens framfart att garantera...
This charter will guarantee, when confronted with outbreaks of extremism....
Det existerar inte för att garantera privilegier till nationella parlamentsledamöter.
It is not there to guarantee the privileges of national parliamentarians.
Om inte den staten kan garantera denna rättighet måste den utvisande staten garantera detta.
If that State cannot guarantee that right it should be the country refusing entry.
garantera (dar şi: säkra, trygga)
Det är lika viktigt att garantera att vi för en konsekvent politik för utveckling.
It is equally important to safeguard policy coherence for development.
Den lagstiftning som redan är i kraft är tillräcklig för att garantera försörjningstryggheten.
The legislation already in force is adequate to safeguard security of supply.
Vi behöver regeringsåtgärder för att garantera olika investeringsområden.
We need government measures to safeguard different areas of investment.
EU måste dra lärdom av kärnkraftsolyckorna i Japan och garantera kärnkraftssäkerhet på hela kontinenten.
Europe must learn from the nuclear incidents in Japan and undertake to guarantee nuclear safety across the continent.
Därför är det rätt att Europeiska unionen åtar sig att garantera säkerheten för alla sina medborgare.
That is why it is right for the European Union to undertake to ensure the safety of all of its citizens.
Kommissionen genomför även en intern analys för att garantera effektiviteten i dess arbete.
The Commission also undertakes internal analysis to ensure the effectiveness of its work.
garantera (dar şi: svara, ansvara, borga)
Jag kan garantera att det var ganska tillfredsställande.
I can vouch for some satisfaction with that.
Vi har ingen koppling till HijackThis och kan inte garantera att programmet fungerar.
We're not affiliated with HijackThis and cannot vouch for it ourselves; however, many of our users have found it helpful.
Jag säger detta eftersom parlamentet kommer att fråga kommissionen om den kan garantera de uppgifter som ligger till grund för dess rekommendation.
I say this because Parliament will ask the Commission whether it can vouch for the data on which it bases its recommendation.
Jag kan garantera att det var ganska tillfredsställande.
I can vouch for some satisfaction with that.
Vi har ingen koppling till HijackThis och kan inte garantera att programmet fungerar.
We're not affiliated with HijackThis and cannot vouch for it ourselves; however, many of our users have found it helpful.
Jag säger detta eftersom parlamentet kommer att fråga kommissionen om den kan garantera de uppgifter som ligger till grund för dess rekommendation.
I say this because Parliament will ask the Commission whether it can vouch for the data on which it bases its recommendation.
Fel och brister i programmet avslöjades som borde garantera att det undersöktes noggrant.
Flaws and defects in the programme were revealed which would warrant it being overhauled.
Fall som dessa skulle även garantera att en del av våra medel fortsatte att gå genom icke-statliga organisationer.
Such cases would also warrant the continued channelling of part of our funds through NGOs.
Vad avser ni att göra för att garantera ett snabbt införande av den europeiska arresteringsordern?
What do you intend to do to ensure the rapid introduction of the European arrest warrant?
Vem kan emellertid garantera att dessa handlingar är lika tillförlitliga som reviderade årsredovisningar?
Yet who will guarantee that these are just as reliable as certified annual accounts?
Därför måste vi garantera tillgången på certifierade och registrerade webbplatser som ger omfattande oberoende, objektiv och icke-kommersiell information.
That is why we will have to ensure the availability of certified and registered websites offering considerable amounts of independent, objective and non-promotional information.
Ledande idrottsorgan ska vid ekonomisk verksamhet, som vilket företag som helst, garantera att EG: s konkurrensregler efterlevs.
When engaged in economic activity, sport governing bodies should, like any undertaking, ensure compliance with EC competition rules.
Ledande idrottsorgan ska vid ekonomisk verksamhet, som vilket företag som helst, garantera att EG:s konkurrensregler efterlevs.
When engaged in economic activity, sport governing bodies should, like any undertaking, ensure compliance with EC competition rules.
Om vi inte betraktar fisk som en känslig vara, kan vi varken nå hållbarhet, garantera bevarandet av arter eller få en fungerande marknad.
We cannot therefore be sustainable, we cannot guarantee the maintenance of species and we cannot engage in true market activity if we do not consider fish to be a 'sensitive product'.
garantera (dar şi: förunna)

Sinonime (în suedeză) pentru "garantera":

garantera

Exemple de folosire pentru "garantera" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishFör att garantera denna summa kommer Europaparlamentets stöd att vara oumbärligt.
Support from the European Parliament in safeguarding that amount will be crucial.
SwedishHur kan referenspriset verkligen garantera ett pris på de europeiska marknaderna?
The Commission thinks it can control that price by introducing a reference price.
SwedishI det erkänns att marknaden inte kan garantera ett förnuftigt energiutnyttjande.
It acknowledges that the market is incapable of ensuring rational energy use.
SwedishTill detta hör också att garantera mångfalden i EU-staternas utbildningssystem.
This also involves ensuring the diversity of educational systems in the EU states.
SwedishDet är endast vi som ska garantera prisstabilitet för 330 miljoner EU-medborgare.
We are independent to deliver price stability to 330 million fellow citizens.
Swedish(EN) Jag önskar att jag kunde garantera mycket, men tyvärr kan jag inte det.
I wish I could give guarantees for many things but unfortunately I am not able to.
SwedishVi vill se pengar i budgetposten för att garantera att kompensation erbjuds.
We want to see the money on the line to make sure that compensation is provided.
SwedishDet går inte att garantera permanent och varaktig framgång utan ett sådant skydd.
Permanent and sustainable success cannot be assured without such protection.
SwedishVi kan göra mer i demokratier för att garantera att fler och fler kvinnor blir valda.
We can do more in democracies to make sure that more and more women are elected.
SwedishAtt garantera skydd för personuppgifter är en angelägen och absolut nödvändig fråga.
Ensuring the protection of personal data is an urgent and indispensable issue.
SwedishFokus kommer att ligga på att garantera konkurrenskraften inom transportsektorn.
The focus will be on ensuring the competitiveness of the transport sector.
SwedishSerbiens roll när det gäller att garantera säkerhet och stabilitet är viktig.
Serbia's role as guarantor of the region's security and stability is crucial.
SwedishJag kan garantera att vi noggrant övervakar situationen på mejerimarknaden.
I can promise you that we are closely following the situation in the dairy market.
SwedishSade hon att vi nu skulle garantera ett erkännande och fortsätta därifrån?
That is - did she say that we would now grant recognition and go on from there?
SwedishJag hävdar att detta är ett mycket praktiskt sätt att garantera detta åtagande.
I suggest that this is one very practical way of securing that commitment.
SwedishPrecis som i förlikningsprocessen bör man garantera ett visst förhandlingsutrymme.
Just as in the conciliation process, some scope for negotiation should be guaranteed.
SwedishDen offentliga sektorn måste garantera att tillgång till energi är en bastjänst.
Access to the latter should be guaranteed by the public sector as an essential service.
SwedishDetta borde ytterligare bidra till att garantera öppenhet och rättssäkerhet.
This should further contribute to ensuring transparency and legal certainty.
SwedishAtt garantera skäliga jordbruksinkomster är inte bara en ekonomisk fråga.
Guaranteeing agricultural incomes at decent levels is not just an economic issue.
SwedishOm alltså sådana intäktsöverskott uppstår, måste man naturligtvis garantera en kontroll.
Insofar as such surplus income arises, control obviously needs to be guaranteed.