Traducere suedeză-engleză pentru "grundlig"

SV

"grundlig" engleză traducere

SV grundlig
volume_up
{adjectiv}

1. general

grundlig
Även en grundlig reformering av administrationen kommer att kräva mycket energi.
A thorough reform of the administration will require a great deal of energy.
En grundlig reform av den gemensamma jordbrukspolitiken är därför nödvändig.
Thorough reform of the common agricultural policy is therefore necessary.
Det behöver göras en grundlig utvärdering av lånens faktiska effekter.
A thorough evaluation needs to be made of the actual impact of the loans.
grundlig (dar şi: ordentlig, omsorgsfull, noggrann, noggranna)
Man kom fram till denna kompromisslösning efter grundliga förhandlingar under loppet av flera månader.
This compromise solution was arrived at after careful negotiations over many months.
Vi måste se till att vi inte stänger gränserna utan grundliga analyser.
We must be careful not to close our borders before we have conducted thorough analyses.
Vi måste föra en grundlig debatt om finanspolitiken i en vidare ram för att allmänt kunna kontrollera och samordna den ekonomiska politiken.
The Commission will now take careful stock of the situation and prepare a forward-looking initiativeto take on that challenge.
grundlig (dar şi: uppmärksam, omedelbar, noggrann, fast)
volume_up
close {adj.}
Vi måste se till att vi inte stänger gränserna utan grundliga analyser.
We must be careful not to close our borders before we have conducted thorough analyses.
Jag instämmer helt i den lösning som parlamentet slutligen nådde för att få införa en grundlig uppföljning av användandet av koccidiostatika och histomonostatika.
I fully agree with the solution finally reached by Parliament in order to impose a close follow-up of the use of coccidiostats and histomonostats.
Kommer kommissionsledamoten att göra en grundlig utredning för att uppmana EG-domstolen att vidta rättsliga åtgärder mot Förenade kungariket i detta ärende?
It should be noted, however, that Equitable Life did not enter into liquidation and continues to operate as an authorised insurance undertaking, albeit one that is closed to new business.
Jag vill verkligen uttrycka min uppskattning till henne för detta omfattande och grundliga betänkande.
I want to congratulate her on this very exhaustive and profound report.
Vi efterlyser därför en grundlig övervakning av anslutningsagendan för kandidatländerna och ökad solidaritet med kvinnorna, för det är vad de förväntar sig.
We therefore call for exhaustive monitoring of the accession agenda in relation to the candidate countries, and greater solidarity with women, for this is what they expect.
Det anser jag är ett viktigt uttalande, som vi ber er utveckla mer i detalj, genom att påbörja en grundlig undersökning av de händelser som vi har diskuterat under eftermiddagen.
That, I believe, is an important statement and one we would ask you to develop further, by launching an exhaustive and in-depth investigation into the events we have been discussing this evening.
grundlig (dar şi: noggrann, pedantisk)
I det skedet lät rådet och dess förberedande organ alla förslag genomgå en grundlig och noggrann granskning.
In this stage, the Council and its preparatory bodies subjected all proposals to intensive and meticulous examination.
grundlig (dar şi: total, fullständig, skarpsinnig, djup)
Detta är en mycket viktig fråga som kräver en grundlig analys.
This is a very important matter that requires profound analysis.
Den sociala och politiska situationen har genomgått grundliga ändringar under det senast decenniet.
The social and political situation has undergone profound changes in the past decade or so.
Jag vill verkligen uttrycka min uppskattning till henne för detta omfattande och grundliga betänkande.
I want to congratulate her on this very exhaustive and profound report.
grundlig (dar şi: frisk, ordentlig, gedigen, säker)
volume_up
sound {adj.}
Modellen som kommissionen använt är grundlig och resultaten är välunderbyggda.
This model is sound and the results are well founded.
Men det står klart att alla konsumenter har nytta av grundlig konsumentinformation så att de inte blir förda bakom ljuset.
But what is clear is that all consumers benefit from sound consumer information so that they are not misled.
Riskreduktion innebär att professionella användare måste genomgå grundlig och kontinuerlig utbildning i användningen av växtskyddsmedel.
Risk reduction means that professional users must obtain sound and ongoing training in the use of plant protection products.

2. demodat

grundlig (dar şi: konstig, egendomlig, noggrann, underlig)

Exemple de folosire pentru "grundlig" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishDet är viktigt att en grundlig utvärdering av direktivet om ekodesign görs snart.
It is important that the directive on ecodesign be thoroughly evaluated soon.
SwedishGenom detta förslag görs en grundlig översyn av tillsynssystemen i medlemsstaterna.
This proposal will fundamentally review the inspection systems in the Member States.
SwedishEn grundlig reform behövs av det som Förenta nationerna gör med sitt bistånd.
A fundamental reform is needed of what the United Nations does with its aid delivery.
SwedishDärför är det också av stor betydelse att EU tar fram en grundlig analys och strategi.
This is why it is also important that the EU produce a basic analysis and strategy.
SwedishDenna rapport kommer, som alltid, att vara grundlig, objektiv och kompromisslös.
That report will, as always, be rigorous, objective and uncompromising.
SwedishSiemens är föremål en grundlig undersökning men ingen tittar på USA.
Siemens is the subject of a rigorous investigation, but no one looks at the US.
SwedishDet är viktigt att skatten diskuteras men den kräver en grundlig analys.
A debate about this tax is important, but it requires in-depth analysis.
SwedishFör det första på grund av att vi behöver tid för att göra en grundlig analys av vad som hände.
First, because we need to take time for an in-depth analysis of what happened.
SwedishÄr kommissionen beredd till en grundlig utvärdering och översyn av de nuvarande avtalen?
Is the Commission prepared to carry out an in-depth evaluation of the existing agreements?
SwedishVi behöver en grundlig debatt om huruvida vi ska omdefiniera vem och vad en konsument är.
We need a thoroughgoing debate about whether we should redefine who and what is a consumer.
SwedishDen tredje riktningen slutligen: det krävs en grundlig demokratisering av WTO:s strukturer.
Finally, the third area. Radical democratisation of the structures of the WTO is essential.
SwedishDet måste räcka med enkla texter på produkter som godkänts efter grundlig utvärdering.
Simple texts on products that have been approved following rigorous evaluation must be sufficient.
SwedishVi behöver göra en grundlig analys av de olika nationella systemen.
You rightly say that liberalisation is linked with fair conditions for renewable electricity.
SwedishDet är nu upp till kommissionen att göra en grundlig bedömning av denna uppmaning.
It is now for the Commission to assess this call fully.
SwedishJag skulle därför vilja begära en grundlig utredning av denna fråga.
I would like to ask that this matter be thoroughly investigated.
SwedishDet finns all anledning att göra en grundlig analys av det här problemet.
There is every reason to get to the bottom of this problem.
SwedishJag vill också ta upp det, utan att vara lika grundlig.
I would like to mention it too, without going into the same level of detail.
SwedishAngående: Grundlig utvärdering av avtalen om ekonomiskt partnerskap
Subject: In-depth evaluation of Economic Partnership Agreements
SwedishVi behöver därför en grundlig diskussion om hela frågan om penningströmmarna i EU.
There is therefore a need for us to have a fundamental debate about the whole issue of cash flows in the EU.
SwedishVi har haft en grundlig genomgång i rådet av kommissionens meddelande om halvtidsutvärderingen.
We in the Council have thoroughly examined the Commission's communication on the mid-term review.