Traducere suedeză-engleză pentru "ha kvaliteten"

SV

"ha kvaliteten" engleză traducere

EN

SV ha kvaliteten
volume_up
{verb}

ha kvaliteten (dar şi: tjäna, , vara, tillverka)

Traduceri similare în dicționarul suedez-englez

ha verb
kvalitet substantiv
interjecţie
English

Exemple de folosire pentru "ha kvaliteten" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishJag vill också tacka honom för att ha framhållit kvaliteten av kommissionens arbete.
I also want to thank him for having highlighted the quality of the Commission's work.
SwedishDen höga kvaliteten måste ha ett högre pris, eftersom den också är dyrare att producera.
Quality means a higher price, because it costs more to produce it.
SwedishAllt som krävs är att vi skall ha kännedom om kvaliteten och innehållet.
All it requires is that we know about quality and content.
SwedishDet skulle ha förbättrat kvaliteten på denna debatt avsevärt.
It would have significantly improved the quality of this debate.
SwedishMen bortsett från detta bör unionen ha ambitionen att förbättra kvaliteten på såväl ytvattnet som grundvattnet.
However the Union should be seeking, beyond that, to improve the quality of both surface and groundwater.
SwedishDet som framgår i allt arbete med detta betänkande är bristen på orsaksanalys, och en sådan analys skulle säkert ha förbättrat kvaliteten.
What can be seen in all the work over this report is the lack of an analysis of impacts, and such an analysis would certainly have improved its quality.
SwedishI framtiden måste patienter i Europa kunna ha fullt förtroende för kvaliteten på de läkemedel som de får från lagliga leverantörer, till exempel apotek.
In future, patients in Europe must be able to have total confidence in the quality of the medicines which they obtain from legal suppliers, such as pharmacies.
SwedishDet är därför vi måste gå framåt och stödja överenskommelsen i den första behandlingen, efter att ha tackat föredraganden för kvaliteten på hans arbete och hans förmåga att lyssna.
That is why we have to move forward and endorse the agreement at first reading, after having thanked the rapporteur for the quality of his work and his listening skills.
SwedishFrån kommissionens sida och i betänkandet är man likgiltiga för vilka följder denna politik har haft och kommer att ha för kvaliteten, säkerheten och transportkostnaderna för den breda allmänheten.
The Commission and the report are indifferent to the impact this policy has and will have on the standard, safety and cost of transport to the general public.
SwedishFaktum är - och jag utgår från att vi alla vill ha denna integrationsprocess - att kvaliteten i EU: s utvidgningsprocess naturligtvis i mycket hög grad beror på kvaliteten i förberedelserna.
The fact is - and I am assuming that we all want this integration process - that the quality of the EU enlargement process very much depends of course on the quality of the preparations for it.