Traducere suedeză-engleză pentru "inbegripen"

SV

"inbegripen" engleză traducere

SV inbegripen
volume_up
{adjectiv}

inbegripen (dar şi: ledsen, orolig, delaktig, intresserad)
inbegripen (dar şi: upptagen, förlovad, sysselsatt, tillsatt)

Exemple de folosire pentru "inbegripen" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishJag har själv varit inbegripen i tre regeringskonferenser som tjänsteman.
I have been involved in three intergovernmental conferences myself as a civil servant.
SwedishHela den inre marknaden är inbegripen i processen om medbeslutanderätten.
The entire internal market is involved in the codecision process.
SwedishDärigenom är också forskningen om förnybara energikällor, som är inbegripen i detta, en mycket väsentlig del.
So the research aspect here is also very important as regards renewable energy sources.
SwedishDen är inbegripen i den dynamiska balansen mellan olika livsformer och olika ekosystem.
It is the quintessence of the dynamic equilibrium between the various forms of life and the various ecosystems.
SwedishTalg (av nötkreatur, får eller getter), rå eller utsmält, & amp; #x201D; premier jus & amp; #x201D; härunder inbegripen
Unrendered fats of bovine cattle, sheep or goats; tallow (including & amp; amp; #x2018; premier jus & amp; amp; #x2019;) produced from those fats
SwedishKommissionen har inget mandat att sätta upp gränser för beslut som fattas av något land om energiproduktion, kärnkraften inbegripen.
The Commission does not have a mandate to impose any limits on decisions taken by any country in terms of energy production, including the nuclear option.
SwedishDenna ståndpunkt är inbegripen i slutsatserna vi enades om i Cardiff i går; om de inte redan har delats ut så kommer det att ske inom kort.
That position is enshrined in the conclusions which were agreed at Cardiff yesterday; if they have not already been circulated they will be very shortly.
SwedishSom jag redan har nämnt är " förorenaren betalar" -principen inbegripen i den ändrade förordningen, men även andra miljööverväganden finns medtagna.
As I have already mentioned, the 'polluter pays' principle is included in the amended regulation and other environmental considerations also feature.
SwedishSom jag redan har nämnt är " förorenaren betalar " -principen inbegripen i den ändrade förordningen, men även andra miljööverväganden finns medtagna.
As I have already mentioned, the 'polluter pays ' principle is included in the amended regulation and other environmental considerations also feature.
SwedishJag tackar för den passus i betänkandet där denna gasledningsförbindelse med Ryssland är inbegripen i den nordliga dimensionen.
Mr President, honourable colleagues, I praise the part of the report where this gas pipeline link with Russia has been incorporated in the Northern Dimension.
SwedishInternationella domstolens avgörande är att det inte kan ske någon rättegång om en stat som är inbegripen i en tvist inför domstolen inte accepterar dess domsrätt.
The ruling of the International Court of Justice is that there can be no trial if a state involved in a dispute before the Court does not accept its jurisdiction.
SwedishÅ andra sidan vill vi inte se all användning av växtskyddsmedel utanför jordbruket inbegripen i statistiken och därmed också i den framtida lagstiftningen.
On the other hand we do want to see all non-agricultural uses of plant protection products included in the scope of the statistics, and hence also within the scope of future legislation.
SwedishFör 14 år sedan råkade jag vara inbegripen i frågan om immateriella rättigheter i det polska parlamentet, som ordförande för ett särskilt underutskott.
Mr President, as it happens, 14 years ago I was involved in the issue of intellectual rights in the Polish Parliament, as chairman of a special subcommittee.