Traducere suedeză-engleză pentru "karaktärsdrag"

SV

"karaktärsdrag" engleză traducere

SV karaktärsdrag
volume_up
{neutru}

karaktärsdrag (dar şi: kännetecken, heltal, särdrag, kännemärke)
volume_up
characteristic {substantiv}
Jag tror att institutionell avund är ett karaktärsdrag hos många mediokra personer.
I believe that institutional jealousy is a characteristic shared by mediocre individuals.
Aktivering av en atavism är i grund och botten -- en atavism är ett nedärvt karaktärsdrag.
And atavism activation is basically -- an atavism is an ancestral characteristic.
De behåller alltså sina ungdomliga karaktärsdrag väldigt sent i vad vi kallar ontogeni.
They're basically retaining their juvenile characteristics very late in what we call ontogeny.
karaktärsdrag (dar şi: drag, sida, inre egenskap)
volume_up
trait {substantiv} (internal quality, aspect)
. ~~~ (Applåder) Det är ett spektrum av karaktärsdrag.
You wouldn't have any... (Applause) It's a continuum of traits.
Är förändring möjlig i våra känslor, i våra karaktärsdrag, i våra känslor?
Is change possible in our emotions, in our traits, in our moods?

Sinonime (în suedeză) pentru "karaktärsdrag":

karaktärsdrag

Exemple de folosire pentru "karaktärsdrag" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishDe behåller alltså sina ungdomliga karaktärsdrag väldigt sent i vad vi kallar ontogeni.
They're basically retaining their juvenile characteristics very late in what we call ontogeny.
SwedishÄr förändring möjlig i våra känslor, i våra karaktärsdrag, i våra känslor?
Is change possible in our emotions, in our traits, in our moods?
Swedish. ~~~ (Applåder) Det är ett spektrum av karaktärsdrag.
You wouldn't have any... (Applause) It's a continuum of traits.
SwedishDet är en av många, många karaktärsdrag kvinnor har som de kommer att föra med sig in på arbetsmarknaden.
It's one of many, many characteristics that women have that they will bring into the job market.
SwedishI förslaget behandlas också alla medlemsstater lika, utan hänsyn till deras specifika karaktärsdrag.
The proposal also treats all Member States in the same way, without taking account of their particular characteristics.
SwedishJag vill hjälpa till, men jag tror att det finns ett problem: denna nya syntetiska narkotika har vissa nya karaktärsdrag.
I want to help, and I think there is a problem: these new synthetic drugs have some new characteristics.
SwedishKulturernas mångfald som vi ser som ett karaktärsdrag för Europa uttrycks ju framför allt i språkens mångfald.
The diversity of cultures, which we see as a fundamental element of Europe, finds expression first and foremost in the diversity of languages.
SwedishUnga människor är uppfostrade till att handla ansvarsfullt i sexuella frågor; sexuell frihet är ett typiskt karaktärsdrag i dagens samhälle.
Young people have not been brought up to behave responsibly in sexual matters; sexual freedom is a typical feature of today's society.
SwedishProblemets rötter är djupt rotade i några av de karaktärsdrag som regelbundet har visat sitt ondskefulla ansikte genom mänsklighetens historia.
Its roots are deeply embedded in some of the characteristics which have frequently shown their hideous face throughout human history.
SwedishSocialisternas initiativ kan beskrivas med tre karaktärsdrag: det bryter mot lagen, det är fegt och det liknar en skenrättegång.
(HU) Madam President, the Socialist initiative can be described as having three main characteristics: it breaks the law, it is cowardly, and bears the characteristics of show trials.
SwedishMed detta som utgångspunkt skulle kommissionen kunna informera oss om hur den skall bemöta tanken om att börja lägga en större vikt vid öregionernas specifika karaktärsdrag?
On that basis, then, could the Commission tell us how it views the idea of starting to give greater importance to the peculiar character of island regions?
SwedishEmellertid vill jag konstatera att vår färska öppenhetsförordning återspeglar ett karaktärsdrag som är mycket nordiskt, det vill säga förekomsten av dokumentregister.
I would, however, like to say that our new regulation on transparency perhaps incorporates just one feature which is a very Nordic tradition, which is that there are registers of documents.
SwedishMen tänk om de robotarna kunde interagera baserat på en persons unika karaktärsdrag baserat på hundratusentals småbitar av innehåll som personen skapar under sin livstid?
But what if those robots were able to interact based on the unique characteristics of a specific person based on the hundreds of thousands of pieces of content that person produces in their lifetime?
SwedishI registret finns inte arbetsmarknadens parter med, och inte heller kyrkor, politiska partier och lokala, regionala och kommunala myndigheter, med hänsyn till deras specifika karaktärsdrag.
The scope of the register excludes social partners, churches, political parties and local, regional and municipal authorities, taking into account their particular characteristics.