Traducere suedeză-engleză pentru "komma till uttryck"

SV

"komma till uttryck" engleză traducere

volume_up
komma till uttryck {vb.} [expresie]

SV komma till uttryck
volume_up
{verb} [expresie]

komma till uttryck
Hur skall de europeiska medborgarnas vilja komma till uttryck om inte genom partierna?
How then is the will of the European people to be expressed, if not through parties?
I dag är omständigheterna annorlunda och det måste komma till uttryck.
Today circumstances are different and must be expressed.
Denna insyn måste komma till uttryck inför det enda legitimerade europeiska organet, Europaparlamentet.
This transparency must be expressed before the only legitimized European body, the European Parliament.
komma till uttryck
Kvalitetsproduktion måste också komma till uttryck i priset och i böndernas inkomster.
Quality production must also be reflected in the price and in farmers ' incomes.
Kvalitetsproduktion måste också komma till uttryck i priset och i böndernas inkomster.
Quality production must also be reflected in the price and in farmers' incomes.
Den europeiska identiteten behöver och förtjänar att komma till uttryck även i de större nationernas kanaler.
The European identity needs and deserves to be reflected, even on the channels of the bigger nations.

Traduceri similare în dicționarul suedez-englez

komma substantiv
English
komma verb
till adjectiv
English
till adverb
English
till prepoziţie
till pronume
English
...till pronume
English
uttryck substantiv
uttrycka verb

Exemple de folosire pentru "komma till uttryck" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishJag tror att denna mognad kommer att komma till uttryck i morgondagens omröstning.
I think that this mature attitude will also find expression in tomorrow's vote.
SwedishDen europeiska solidariteten bör här kunna komma till uttryck på ett bra sätt.
This would be a useful outlet for European solidarity.
SwedishDen europeiska identiteten behöver och förtjänar att komma till uttryck även i de större nationernas kanaler.
On our television channels, many non-Hungarian and European films are broadcast.
SwedishJag hoppas att dessa radikala och malplacerade ideologier inte kommer att komma till uttryck i betänkandet.
I hope that these radical and misplaced ideologies will not be included in the report.
SwedishDet måste komma till uttryck i handling - deras handling.
But words are not enough. They must be matched by deeds - their deeds.
SwedishKatastrofbiståndet måste komma till uttryck i ändringsbudgeten.
Emergency aid must find a place in the Supplementary Budget.
SwedishAlla skulle kunna få ett rikare liv där ömsesidig respekt för varandra skulle kunna komma till uttryck.
Everybody could live a richer life, allowing mutual respect for one another to manifest itself.
SwedishDenna begäran ska komma till uttryck i ändringsförslaget.
The amendment is aimed at expressing this request.
SwedishVi existerar för att tala, för vi är ett parlament där olika åsikter måste kunna komma till uttryck.
We are here to talk, for we are a parliament in which it must be possible to express the whole range of opinions.
SwedishDet är uppenbart att denna vilja måste komma till uttryck både inom medlemsstaternas regeringar och inom våra institutioner.
Obviously, this must be shown by the Member States governments as well as by the institutions themselves.
SwedishDen enda möjlighet som nu finns att uttrycka denna olikhet är att låta den komma till uttryck under omröstningen.
The only possibility we have left now for expressing this difference between candidates is to do so during the vote.
SwedishDessa två skäl måste dock komma till uttryck genom en algebraisk formel.
I suggest including these two values in an algebraic formula, a task which I pass on to the officials with pleasure.
SwedishDet är därför som kraven på demokrati och mänskliga rättigheter måste komma till uttryck också i EIB: s finansieringsverksamhet.
That is why the demands for democracy and human rights must also find expression in the EIB's financing activity.
SwedishPressfrihet innebär att avvikande och motsatta åsikter får komma till uttryck och - desto viktigare - att de tolereras.
Freedom of the press entails that dissent and opposing points of view need to be heard and - more importantly - tolerated.
SwedishDet måste bli mer investeringar i rena energikällor och i energibesparingar och detta måste även komma till uttryck i budgeten.
There must be more investment in clean sources of energy and energy saving and that must also manifest itself in the budget.
SwedishDet måste bli mer investeringar i rena energikällor och i energibesparingar och detta måste även komma till uttryck i budgeten.
What various parts of the Commission are putting out at this time cannot be accepted and is, in some cases, self-contradictory.
SwedishVi bör alltså mycket kraftigt låta vår solidaritet med dessa parlamentariker komma till uttryck., vår solidaritet med oppositionen i Vitryssland.
We should therefore signal very emphatically our solidarity with these parliamentarians, with the opposition in Belarus.
SwedishDet är emellertid fortfarande för tidigt att göra säkra uttalanden om på vilket sätt det kommer att komma till uttryck på regeringskonferensen.
But it is too soon to say anything pertinent about how exactly all that will translate at the Intergovernmental Conference.
SwedishEuropeiska unionens hemlighet är dess civila fundament; det vill vi klart och tydligt se komma till uttryck i unionens utrikespolitik.
The key to the European Union is its civilian basis and that is what we want to see clearly brought out in the Union's foreign policy.
SwedishDet är typiskt för en tro att man bekänner sig till denna i en gemenskap och på ett långtgående sätt låter denna komma till uttryck i sin livsinställning.
Faith is, by definition, professed within a community and, by extension, will find expression in people's attitude to life.