Traducere suedeză-engleză pentru "koppla ihop"

SV

"koppla ihop" engleză traducere

SV koppla ihop
volume_up
{verb}

1. general

koppla ihop (dar şi: anknyta, förena, förbinda, knyta)
Att koppla ihop skatter och miljöpåverkan är just ett sådant öppet och tydligt mål.
To link the levies to the environmental effects is a transparent and clear goal.
Vi började skriva program som kunde koppla ihop statistiken på det här sättet.
And we started to write software which could link the data like this.
Man kan inte koppla ihop derivatinstrument och pensionsfonder hur som helst.
You cannot link derivatives and pension funds, just like that.
koppla ihop (dar şi: samordna)
koppla ihop (dar şi: gifta sig, återkoppla, para, förena)
För att koppla ihop RefWorks med word krävs  att man installerar en plug-in som heter Write-N-Cite.
In order to couple RefWorks with Word is required to install a plug-in called Write-N-Cite.
Det enda sättet att uppnå det är att koppla ihop de olika systemen med den andra och tredje pelaren, vilket föredraganden föreslår.
The only way to achieve this is by coupling the different systems that are out there with the second and third pillar, as suggested by the rapporteur.
Jag tror att det Michael Gahler sade var ännu ett försök att koppla ihop det ena med det andra, så låt mig be honom att rent ut nämna ett land som beter sig som Iran.
I think that what Mr Gahler came out with was another attempt at coupling one thing with another, so let me ask him, in plain language, to name one country that behaves in the way Iran does.
koppla ihop (dar şi: fånga, snärja in)

2. Tehnologie

koppla ihop

Sinonime (în suedeză) pentru "koppla ihop":

koppla ihop
Swedish

Traduceri similare în dicționarul suedez-englez

koppla verb
ihop adverb
English

Exemple de folosire pentru "koppla ihop" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishVarför inte koppla ihop driften av Nabuccogasledningen med South Stream-projektet?
Why not interconnect the Nabucco gas pipeline operation with the South Stream project?
SwedishDen kan koppla ihop bilder och text och animation och ljud och tryckningar.
It brings together image and text and animation and sound and touch.
SwedishDärför anser jag att det är nödvändigt att koppla ihop behandlingen av båda dokumenten.
Therefore, I wish to say that both documents need to be dealt with in conjunction with one another.
SwedishPrecis... precis som man kan koppla ihop ett Nintendo -
Like you can connect a Nintendo... from one player to the next player.
SwedishInternet skulle skapa jämlikhet genom att koppla ihop oss alla Men istället skapade det silos av intressen.
The Internet was supposed to homogenize everyone by connecting us all.
SwedishFörbindelse används till att koppla ihop objekt med en linje.
A connector is used to combine objects with a line.
SwedishAtt föröka koppla ihop sysselsättningsproblemen och fattigdomen med en enda faktor är kanske inte helt korrekt.
To try to relate the problems of employment and poverty to one single factor is perhaps a mistake.
SwedishMen att bättre koppla ihop dem, ja.
More efficient linkage of existing authorities would be a different matter.
SwedishDet får anses helt naturligt att koppla ihop dessa två ämnen, eftersom de faktiskt utgör två sidor av samma mynt.
It is, then, also only natural that the two topics be linked, since they are two sides of the same coin.
SwedishOm du vill koppla ihop flera filtervillkor med ELLER, klickar du på ikonen Filternavigation på filterlisten.
If you want to connect several filter conditions with OR, click the Filter Navigation icon on the filter bar.
SwedishSå när jag såg iPaden så såg jag den som en enhet för berättelser som kunde koppla ihop läsare från hela världen.
And so when I saw the iPad, I saw it as a storytelling device that could connect readers all over the world.
SwedishEU måste modernisera sin energiinfrastruktur och koppla ihop medlemsstaternas energiinfrastrukturer.
The Union must modernise its energy infrastructures and provide interconnections between Member States' energy infrastructures.
SwedishVi måste koppla ihop gasnäten i EU.
We have to interconnect the gas networks within the EU.
SwedishHur ska ni finansiera handlingsplanen för hälsa och miljö och koppla ihop den med detta nya hälsovårdsprogram?
How are you going to fund the health and environment action plan and reconcile it with this new public health programme?
SwedishDet omfattar röststyrda instruktioner för att koppla ihop den med din mobiltelefon eller annan Bluetooth™-aktiverad enhet.
It includes voice-guided instructions for pairing it with your mobile phone or other Bluetooth™-enabled device.
SwedishGemenskapen gör stora investeringar i att koppla ihop de nationella förvaltningarna för ett antal olika gemensamma uppgifter.
The Community is investing heavily in linking the national administrations for a variety of joint functions.
SwedishÅterkopplar de till ekosystemen vi har runt omkring oss genom att, till exempel, koppla ihop oss med floderna och möjliggöra återhämtning?
Do they connect us back to the ecosystems around us by, for example, connecting us to rivers and allowing for restoration?
SwedishDet första är att EU kommer att fästa större vikt vid kampanjen mot våld och avstå från att koppla ihop den med andra aspekter.
The first is that Europe will attach greater weight to the campaign against violence and refrain from conflating it with other aspects.
SwedishI framtiden kommer vi att få se ett ökat fokus på att koppla ihop den gemensamma jordbrukspolitiken med klimatförändringspolitiken.
Mr President, the future of the common agricultural policy will see increased focus on connecting it with climate change policy.
SwedishDärför måste vi framför allt titta på vad det är som gör att mannen på gatan är emot den inre marknaden och hur vi kan koppla ihop dess framtid med Europas vision.
Only thus will it be possible for the European model to be exported and to play a leading role in the global market.