Traducere suedeză-engleză pentru "lång"

SV

"lång" engleză traducere

SV lång
volume_up
{adjectiv}

1. general

volume_up
long {adj.}
Tvärtom, under en lång tid blev inte ens självaste Europaparlamentet informerat.
On the contrary, for a long time even the European Parliament was not informed.
Speciellt eftersom vi vet att vi kommer att samarbeta under en mycket lång tid!
Especially since we're gonna be together for a long, long time!
Friedrich föreslår en ambitiös, lång och betydelsefull resolution.
Mr Friedrich is putting forward an ambitious, long and substantial resolution.
lång (dar şi: långsiktig, långfristig)
Ligger ett massivt motstånd mot samfinansiering i sektorns intresse på lång sikt?
Is massive opposition to cofinancing in the interests of the sector in the long term?
Men kommer resurserna som anges i budgeten 2005 att vara tillräckliga på lång sikt?
But will the resources described in budget 2005 be sufficient for the long term?
Är det verkligen praktiskt att på lång sikt ha separata IT-plattformar?
Is it in fact practical for there to be separate IT platforms in the long term?
lång (dar şi: avlägsen, fjärran, bortre)
volume_up
far {adj.}
Olyckligtvis går kommissionens handlingsplan inte lång nog i den här riktningen.
Unfortunately, the Commission action plan does not go far enough in this direction.
Det har en lång historia även vad denna mandatperiod beträffar.
It also goes back a long way as far as this term of Parliament is concerned.
Denna roll är under alltför lång tid undervärderad men har en mycket viktig betydelse.
This role has been downgraded for far too long, although it is a key role.
lång (dar şi: hög, långa)
volume_up
tall {adj.}
Hon är sexig, smal och lång, med en djup solbränna.
She's sexy, slim and tall, with a deep tan.
Har han inte lagt märke till att du är lång nog att nå nu?
Hasn't he noticed you're tall enough to reach now?
Six feet tall, German, very professional.

2. "tid"

lång
volume_up
great {adj.} (time)
Det finns en hel del irritation över att det tagit så lång tid att inleda ett samråd.
There is a great deal of irritation that the consultation process has been so long in coming.
Och det är så stora idéer ofta uppkommer, de blir gradvis tydligare under en lång tid.
And that is actually how great ideas often happen; they fade into view over long periods of time.
Vi kan inte fortsätta med så stora skillnader på lång sikt.
We cannot continue with such great differences in the long term.

Sinonime (în suedeză) pentru "lång":

lång
Swedish

Exemple de folosire pentru "lång" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishBlott att identifiera den tredje parten kan ofta ta lång tid och vara tidsödande.
The mere identification of the third parties is often lengthy and time-consuming.
SwedishDetta har tagit lång tid på grund av Tysklands katastrofala hantering av krisen.
This has been slow to happen due to Germany's disastrous management of the crisis.
SwedishVi har kommit en ganska lång väg sedan kommissionen kom med sin första vitbok.
We have come quite a journey since the Commission produced its first White Paper.
SwedishDet är tydligt att operationen förberetts under lång tid och på ett grundligt sätt.
As we know, the operation is a protracted one and has been thoroughly prepared.
SwedishDet är dock även nödvändigt att utarbeta en ansvarsfull strategi på lång sikt.
That is a war machine and you are seeking to confront it with legal technicalities?
SwedishKommissionen är öppen för idén, även om den kan komma att ta lång tid att utveckla.
The Commission is open to this idea even if it may take some time to develop.
SwedishJag tror att kommissionen för övrigt redan arbetar med det, sedan lång tid tillbaka.
I think that the Commission has already been working on this matter for some time.
SwedishEn sådan politik har utövats sedan lång tid men inte med någon samarbetsanda.
Such policies have existed from time to time, but not with a spirit of cooperation.
Swedish. - (FR) Här står vi nu, i slutet av en lång och invecklad process.
in writing. - (FR) Here we are at the end of a lengthy and laborious process.
SwedishMan kan naturligtvis beklaga att de har tagit så lång tid på ett så viktigt område.
We can, of course, regret the time that has been taken over such an important issue.
SwedishDen andra aspekten är att EU har många hamnar, många kuster och en lång kuststräcka.
The second aspect is that Europe has many ports, many shores and many coasts.
SwedishAntalet sådana skillnader är stort, och det tar lång tid att harmonisera dem.
There are many such differences and there are also many delays in harmonising these.
SwedishVi måste komma ihåg att rehabilitering tar olika lång tid för olika människor.
We have to remember that recovery time differs from one person to another.
SwedishMan bör dock också vid detta möte titta på hur EU kan hjälpa företagen på lång sikt.
However, it should also look at how the EU can assist enterprise in the longer term.
SwedishJag ber om att vi fastställer denna frist och att den blir så lång som möjligt.
I would ask that we set this deadline and that it be as late as possible.
SwedishVi vet från studier i USA att 86 procent av oss har lika lång livslängd.
We know from studies in the USA that 86% of us live for the same length of time.
SwedishDetta är de enda recepten för att säkerställa hållbar sysselsättning på lång sikt.
We also need to give the European Investment Bank a greater role, however.
SwedishDessa försök pågick under olika lång tid, men misslyckades alla till slut.
These attempts lasted varying amounts of time but they all failed in the end.
SwedishUnder en lång tid har människor sett vetenskap och humaniora som åtskilda.
For the longest time people have regarded science and humanities as being distinct.
Swedish5.Hur lång blir övergångsperioden efter det att det att maximimängderna har antagits?
4.When the College of Commissioners expects to adopt the final legislative measures;