Traducere suedeză-engleză pentru "lokalisera"

SV

"lokalisera" engleză traducere

SV lokalisera
volume_up
[lokaliserade|har lokaliserat] {verb}

lokalisera (dar şi: befinna, finna, placera)
Utredningar tillsattes också för att lokalisera föroreningens ursprung.
Investigations were also launched to locate the source of the contamination.
President Jakaya Kikwete har med polisens hjälp försökt att lokalisera albiner som håller sig gömda.
President Kikwete has been using the police to try and locate albinos in hiding.
Kan vi försöka hjälpa till att lokalisera människorna och företagen bakom de olagliga webbplatserna?
Can we try and help locate the people and businesses behind illicit internet sites?
Europeiska företag har bäst förutsättningar för att lokalisera tjänster geografiskt och skräddarsy dem kulturellt och språkligt till användarnas behov.
European firms are in the best position to localise services geographically and tailor them culturally and linguistically to users ' needs.

Sinonime (în suedeză) pentru "lokalisera":

lokalisera

Exemple de folosire pentru "lokalisera" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishÖvriga medlemsstater kommer också att kunna lokalisera gemensamma svårigheter.
The other Member States will also be able to identify any common difficulties.
SwedishVi måste också lokalisera spekulationerna, vi måste begränsa dem och vi måste bekämpa dem.
We also need to localise speculation, we need to limit it and we need to combat it.
SwedishDen kommer att börja lokalisera och konfiskera de vinster som härrör från brottslig verksamhet.
It will set about locating and confiscating the profits made from criminal activities.
SwedishSå många nödutgångar har skapats sedan dess att det har blivit svårt att lokalisera huvudingången.
This watered down version of REACH shows how things should not be done.
SwedishDetta innebär dock att rättsstaten så att säga hamnar på fel bana när det gäller att lokalisera skattesmitare.
This is the wrong way for a state governed by the rule of law to detect tax evaders.
SwedishDet återstod också att på sätt och vis lokalisera var den avvikande meningen, den avvikande uppfattningen, uppstått.
It was also necessary to decide where the minority opinion should appear.
SwedishDet är varför professorn hade problem att lokalisera honom.
Must be why the professor had trouble locating him.
SwedishDet fanns tydligen bara banker, dvs. platser där man enkelt kan lokalisera rekommendationer, sanktioner etc.
Before, there were only banks, where it was easy to find the appropriate recommendation, sanction, etcetera.
SwedishDet är också lätt att lokalisera migrationscentrum.
It is also easy to identify the migration poles.
SwedishÄven om man har lyckats lokalisera utbrottet av epidemin till någon gång mellan 1994 och 1996 så existerade sjukdomen redan 1986 i Storbritannien.
Also, while the flashpoint of the epidemic occurred between 1994 and 1996, it was already present in Great Britain in 1986.
SwedishAnser kommissionen att Europol och Eurojust är utrustade med den infrastruktur som krävs för att lokalisera och bekämpa sådana här ligor?
Does the Commission believe that Europol and Eurojust have the appropriate infrastructure to track down and crack down on such networks?
SwedishVi får inte lokalisera terroristhotet till Bosnien och Hercegovina. Det finns alltid en risk för att överdriva, men just detta är något som bara extremister och nationalister tjänar på.
One can also go over the top, but this exaggeration only plays into the hands of the extremists and nationalists.
SwedishAntalet amerikanska städer som stöder Kyotofördraget är nu uppe i 780 - och jag tyckte jag såg en skymta förbi där, bara för att lokalisera det här. ~~~ Vilket är goda nyheter.
The cities supporting Kyoto in the U.S. are up to 780 -- and I thought I saw one go by there, just to localize this -- which is good news.
SwedishJag anser att vi inte bara måste minska vår konsumtion utan också lokalisera den på ett sätt som gör att vi inte blir beroende av den typ av energi som det handlar om.
I am of the view that we not only have to reduce our consumption levels but also localise it in a way that removes our dependence on the type of energy involved.
SwedishEndast med en gemensam skattebas kommer det att bli möjligt att jämföra den relativa skattemässiga fördelen med att lokalisera eller investera i en medlemsstat framför en annan.
Only with a common tax base will it be possible to compare the relative fiscal advantage of locating or investing in a particular Member State rather than another.
SwedishDe senaste åren har vi ständigt satsat medel i ramprogrammet för forskning för att ta fram nya metoder för att lokalisera landminor.
In recent years, we have kept on adding funds to the research framework programme for the purpose of researching new technologies for locating landmines, so they should be used for that purpose.
SwedishEn av de viktiga åtgärder som föreslås i förordningen är att man skall införa tester för snabb diagnos, för nyckeln till framgångsrik bekämpning av sjukdomen är att man snabbt kan lokalisera den.
One of the important measures recommended in the regulation is the establishment of rapid diagnosis tests, because rapid detection is one of the keys to combating this disease.
SwedishOch i grund och botten måste alla fartyg som inte har en tydligt identifierbar ansvarig, vilken är möjlig att lokalisera, solvent och fullt försäkrad, bannlysas från våra vatten.
And the bottom line is that we need to ban from our waters any vessel for which the person responsible is not clearly identified, cannot be located, is not credit-worthy or is not completely insured.