Traducere suedeză-engleză pentru "nämligen"

SV

"nämligen" engleză traducere

EN

SV nämligen
volume_up
{adverb}

nämligen
volume_up
namely {adv.}
Vi måste bättre kontrollera vad pengarna används till, nämligen fattigdomsutrotning.
We must better control where the money is spent, namely, on poverty eradication.
Det livslånga lärandet kräver motsatsen, nämligen kontinuitet och långa tidsförlopp.
Lifelong learning requires the opposite, namely continuity and courses of long duration.
Som sista punkt vill jag ta upp något kontroversiellt, nämligen glödlamporna.
Allow me to finish off on a controversial note, namely the topic of light bulbs.

Sinonime (în suedeză) pentru "nämligen":

nämligen
Swedish

Exemple de folosire pentru "nämligen" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishVi fastslår nämligen att det allt oftare handlar om flerfaldiga asylansökningar.
We have established that there is an increasing number of multiple applications.
SwedishPå så sätt uppnår vi det viktigaste målet, nämligen att trygga fiskets framtid.
In that way, we will meet the prime objective, which is the future of fisheries.
SwedishKommissionen hänvisar till ett mycket viktigt område, nämligen handelspolitiken.
The Commission is addressing a very important area, that is, commercial policy.
SwedishRedan nu är nämligen besvikelsen stor bland många ungdomar i våra medlemsstater.
Even now, many young people in our Member States are being bitterly disappointed.
SwedishI dag har viktigare inslag tillkommit, nämligen valmöjlighet och politisk vilja.
Today, the more important element of choice and political will has been added.
SwedishJag kommer nu till den känsligaste och svåraste punkten, nämligen finansieringen.
I now come to the most sensitive and problematic aspect of the matter: financing.
SwedishJag tror nämligen att all politisk gemenskap återspeglas i den rättvisa som finns.
I believe that all political communities are judged by the justice they provide.
SwedishNär det gäller utgiftsområde III, nämligen inre politik, är vi verkligen oroade.
When it comes to Category 3, internal policies, we are quite frankly unhappy.
SwedishVarför står det då inte tydligt i arbetsordningen, jag hittar det nämligen inte.
So why is that not spelled out clearly in the Rules of Procedure? I cannot find it.
SwedishMen vi behöver också komma överens om en annan punkt, nämligen den om flexibilitet.
But we need also to agree on a second element, colleagues, which is flexibility.
SwedishOch det begås med hänvisning till en lögn, nämligen den påstådda överproduktionen.
And it is being perpetrated under the mendacious cover of alleged over-production.
SwedishJag bor vid en viktig järnväg, nämligen sträckan via Brennerpasset till Verona.
I live on an important rail route - the route via the Brenner Pass to Verona.
SwedishI stället är det dags för motsatsen, nämligen att erkänna dem i större utsträckning.
Now is the time for just the opposite, that is, giving them greater recognition.
SwedishVi är nämligen mycket försenade när det gäller att genomföra Brennertunneln.
We are, in fact, taking far too long about implementing the Brenner base tunnel.
SwedishSlutligen ett annat ämne som ligger mig varmt om hjärtat, nämligen ungdomsutbyte.
Finally, another topic is close to my heart, that of exchanges between young people.
SwedishMen i maj 2000 sade ni att det fanns en rättslig grund, nämligen folkhälsan.
Yet, in May 2000, you said that there was a legal basis and it was public health.
SwedishDet skulle nämligen kräva en ändring av det nyligen antagna Amsterdamfördraget.
This would in fact demand a change to the recently adopted Amsterdam Treaty.
SwedishI stället servade han högljutt sin mest omtyckta målgrupp, nämligen pressen.
Instead, he trumpeted his intentions through his favourite mouthpiece, the media.
SwedishJag har nämligen slängt ihop det här för att möta utmaningen i den här sammankomsten.
Because I've cobbled this together to try to meet the challenge of this session.
SwedishAnnonserna slutar nämligen att visas när det inte längre finns pengar på kontot.
That's because your ads will stop running when there's no money left in your account.