Traducere suedeză-engleză pentru "näringsgren"

SV

"näringsgren" engleză traducere

volume_up
näringsgren {comm. gen.}

SV näringsgren
volume_up
{Gen comun}

näringsgren (dar şi: industri, näring, produktivitet, flit)
volume_up
industry {substantiv}
Finansiella tjänster är Storbritanniens största och mest framgångsrika näringsgren.
Financial services is Britain's biggest and most successful industry.
Den andra näringsgren som påverkas är uppfödningen av fjäderfä, får och boskap.
The second industry affected is that of poultry, sheep and cattle farming.
Som många av mina kolleger har nämnt är turismen en mycket viktig näringsgren.
As many of my colleagues have mentioned, tourism is a very important industry.

Exemple de folosire pentru "näringsgren" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishFinansiella tjänster är Storbritanniens största och mest framgångsrika näringsgren.
It is going to push for the capital requirements directive and much, much more.
SwedishExport av levande djur är en enormt viktig och legitim näringsgren för Irland.
Live animal exports are a hugely important, legitimate business for Ireland.
SwedishKnappast någon annan näringsgren är lika komplex som turismen.
   . Mr President, scarcely any other sector of the economy is as complex as tourism.
SwedishHur det är möjligt i en näringsgren som säger att kunden alltid har rätt, är en gåta för mig.
I find this completely baffling in a sector which claims that the customer comes first.
SwedishLikväl är kulturen som näringsgren ett område som utvecklas kraftigt.
However, culture as a means of livelihood is an area which is rapidly growing in importance.
SwedishFastställande av en ny statistisk indelning av produkter efter näringsgren (CPA) (omröstning)
A new statistical classification of products by activity (CPA) (vote)
SwedishEn viktig och historisk näringsgren för våra kustregioner hamnar alltmer i farozonen.
The future of an important and historical sector of the economy in our coastal regions is increasingly at risk.
SwedishDå är det verkligen störande att denna näringsgren alls inte nämns i föreliggande dokument.
So it is somewhat upsetting that there is not so much as a mention of this branch of the economy is this paper.
SwedishTurismen är en viktig näringsgren i Europeiska unionen.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, tourism is an important economic sector in the European Union.
SwedishDet är inte naturligt att man genom stöd skruvar upp priserna på en bestämd produktkategori för att säkra en näringsgren.
It is artificial to prop up the prices of a particular category of products in order to safeguard one occupation.
SwedishSpeciellt detta kommer i fråga eftersom områdena är mycket beroende av några fåtal eller kanske en enda näringsgren.
This is especially the case when the regions in question are very dependent on just a few or even just one source of livelihood.
SwedishEn förutsättning för detta är att kvinnorna oinskränkt får ta del i de resurser som jordbruket har i egenskap av livsform och näringsgren.
This will entail women having a full share in the resources that underpin farming as a way of life and a type of business.
SwedishEn förutsättning för detta är att kvinnorna oinskränkt får ta del i de resurser som jordbruket har i egenskap av livsform och näringsgren.
To that end, we call, in particular, for women to have a full share in the resources that underpin farming as a way of life and a type of business.
SwedishÄven i Finland har det förekommit mycket allvarliga angrepp gentemot en viss näringsgren, det vill säga pälsdjursuppfödningen.
Mr President, Mr Moscovici, very serious attacks have also taken place in Finland on one certain means of livelihood, namely fur farming.
SwedishLika möjligheter för transportutövning som näringsgren är av avgörande betydelse för genomförandet av den inre marknaden och för vardagen för tusentals åkare.
Equal conditions for the establishment of a road haulage business is of crucial importance to the completion of the internal market and to thousands of lorry drivers in their everyday lives.
SwedishDessutom är denna näringsgren en av de få sektorer som fullt ut har integrerat europeiskt besluts- och handlingsansvar.
Plus, this branch of the economy is one of the few sectors in which Europe has fully integrated powers to decide and act, which is why we expect to be given a right of codecision here too.