Traducere suedeză-engleză pentru "någonting"

SV

"någonting" engleză traducere

SV någonting
volume_up
{pronume}

någonting (dar şi: något, vad som helst)
I dessa länder sätter man in miljoner utan att någon frågar någonting.
In these countries they put millions in and nobody asks them anything.
Man vet inte så noga vad de gör; ibland frågar man sig om de gör någonting.
Nobody is quite sure what they do; sometimes we wonder whether they do anything.
Det står inte i strid med någonting i kompromissändringsförslaget.
It is not in contradiction with anything that was in the compromise amendment.
någonting (dar şi: något, nåt, nånting)
Det går bortanför politik eller lagar, det är någonting djupare, någonting andligt.
It is beyond politics or law, it is something deeper, something spiritual.
Om inte, är detta kanske någonting som jag, tillsammans med andra, kan göra någonting åt.
If not, maybe this is something that I, along with others, can do something about.
Det är detta som kallas förhandling - ni ger oss någonting och ger vi er någonting.
That is called negotiation - you give something, and we shall give something.

Exemple de folosire pentru "någonting" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishVi kommer dock utan tvekan att kunna analysera följderna om vi inte gör någonting.
However, we will certainly be able to quantify the consequences if we do nothing.
SwedishDetta handlar inte om någonting annat än politisk teater mellan vänster och höger.
This is no more than well-organised political play-acting between left and right.
SwedishEnligt bankerna kommer det aldrig bort någonting, så det kan aldrig bli aktuellt.
According to the banks, nothing ever gets lost, so that can never be an issue.
SwedishDet är inte någonting nytt att företag påtar sig ett socialt ansvar.
Madam President, there is nothing new in companies' assuming social responsibility.
SwedishHela frågan om konsekvensanalys är svår, och jag hade någonting att säga om den.
What this tells me is that this project really does enjoy widespread support.
SwedishAnnars kommer vi att uträtta allt det tunga arbetet medan de inte gör någonting.
Otherwise, we will be doing all the hard work and they will be doing nothing.
SwedishBland annat FN:s klimatpanel har varnat för kostnaderna för att inte göra någonting.
There have been stern warnings from the IPCC and others of the cost of inaction.
SwedishDet var därför som ett tjänstedirektiv var någonting positivt till att börja med.
That was the reason why a Services Directive was possible in the first place.
SwedishAndrew Symeou vidhåller att han inte har någonting att göra med brottet i fråga.
Mr Symeou maintains that he has nothing whatsoever to do with the crime in question.
SwedishDärför har vi som parlament rätt att påpeka att ordförandeskapet inte gör någonting.
We are therefore entitled, as Parliament, to point out that it is doing nothing.
SwedishSom svar till en av mina kolleger sa han att målvärden inte tjänar någonting till.
In response to one of my colleagues, he said that target values are no use at all.
SwedishDet är verkligen upprörande att någonting sådant inträffar rakt framför våra ögon.
It is truly shocking that such a thing is happening literally before our eyes.
SwedishVisserligen nämns miljön i punkt 3, men det leder nästan inte till någonting alls.
Although the environment is mentioned in paragraph 3, it comes off very badly.
SwedishDet handlar inte bara om att avge löften utan om att faktiskt göra någonting.
A tool to get a grip on an outturn is so much better than just a grip on promises.
SwedishIngen har naturligtvis någonsin sagt att man var tvungen att inte ändra på någonting.
My dear Klaus Hänsch, of course no-one has ever said that nothing should change.
SwedishDetta samförstånd får inte rubbas av någonting, eftersom det då skulle kunna brytas.
Parliament should not introduce any changes as this could threaten the consensus.
SwedishDet som inte uttrycks i klartext är ändå någonting som uppenbarligen många tänker.
What is not spelled out is nonetheless what a lot of people are obviously thinking.
SwedishVi kommer dock inte att uppnå någonting genom att inta en hållning som denna.
We abstained on a highly important issue where legality is very much at stake.
SwedishJag tror inte att det tjänar någonting till att diskutera detta separat nu.
I do not believe it serves any purpose to discuss this matter now in isolation.
SwedishJag anser särskilt att Europeiska unionen inte kan fortsätta att inte göra någonting.
The European Union in particular cannot, in my opinion, continue to do nothing.