Traducere suedeză-engleză pentru "nöje"

SV

"nöje" engleză traducere

SV nöje
volume_up
{neutru}

nöje (dar şi: gottfinnande, lust, åtrå, behag)
volume_up
pleasure {substantiv}
Det skall bli mig ett sant nöje att skicka handlingsreglerna till ministern.
It will be a pleasure for me to send the code of practice to the minister.
Det har varit ett stort nöje att vara ledamot i delegationen till förlikningskommittén.
It has been a genuine pleasure to be a member of the conciliation delegation.
Det är ett särskilt nöje för mig att tala vid sidan av ordförande José Manuel Barroso.
It is a particular pleasure for me to be speaking alongside President Barroso.
nöje (dar şi: fröjd, behag, glädje, förtjusning)
volume_up
delight {substantiv}
Det har i synnerhet varit ett nöje att samarbeta med minister Dick Roche.
It has been a delight to work with Minister Roche in particular.
Det har varit ett nöje att lyssna på ”kommissionsledamot” Othmar Karas!
Mr President, it has been a delight to listen to ‘Commissioner’ Karas!
Det var ett nöje och vi kan alltså utropa att vi ofta alla tre var överens om slutsatserna.
It was a delight, and often when the three of us consulted, we were all in agreement on the conclusions.
nöje (dar şi: behag, glädje, njutning, besittning)
volume_up
enjoyment {substantiv}
Luftfarten är en källa till både sysselsättning och nöje för såväl konsumenter som turister.
Aviation is a source of both employment and enjoyment for consumers and tourists alike.
nöje (dar şi: åtlöje, lekfullhet)
volume_up
fun {substantiv}
Folk tycks få en kick av att skjuta isbjörn för sitt nöje, vilket jag finner mycket motbjudande.
People apparently get a kick from shooting polar bears for fun, which I find truly repulsive.
Många av dessa huvudsakligen unga människor steg på tåget med förväntningar om glädje, nöje, om en positiv upplevelse, och vad de fick var den fruktansvärda och tragiska upplevelsen av döden.
Many of these mainly young people boarded the train with the prospect of enjoying themselves, having fun and experiencing something positive, and they instead experienced a terrible and tragic death.
Han gör det med sådan glöd och begeistring att alla vänner som står runt honom anser att det måste vara ett oerhört nöje att måla detta staket, och betalar honom några cent för att också få måla det.
He does so with such fervour and enthusiasm that all his friends who are watching think it must be so much fun to paint the fence that they offer him a few cents to allow them to paint too.
volume_up
indulgence {substantiv}
Det är ett nöje, det är en njutning, det är kulturellt berikande.
It is a pleasure, it is an indulgence, it enriches you culturally.
nöje
volume_up
kick {substantiv} [colocv.]
Folk tycks få en kick av att skjuta isbjörn för sitt nöje, vilket jag finner mycket motbjudande.
People apparently get a kick from shooting polar bears for fun, which I find truly repulsive.
Om jag får bollen för att göra avspark, så nöjer jag mig sannerligen inte med det; jag går direkt på målet!
If you give me the ball to kick off, I am sure I will not stop until I score a goal!
nöje (dar şi: tidsfördriv)
volume_up
pastime {substantiv}
Detta tillämpades emellertid mer som ett dyrbart och fashionabelt nöje än som en ekonomisk verksamhet.
This was practised more, however, as a costly and fashionable pastime than as an economic activity.
Den portugisiska kustlinjen är flera mil lång, och att bada i vattnet är ett mycket populärt nöje.
The Portuguese coastline stretches for many miles, and bathing in the water is a very popular pastime.
nöje (dar şi: utflykt, upplevelse, fest, kalas)
volume_up
treat {substantiv}
Hon är på sätt och vis ett nöje förvåra klienter.
She's sort of a little treat for our clients.
Ett Schengenvisum som kostar 60 euro är ett för dyrt nöje för många vitryssar.
The Schengen visa, which costs EUR 60, is too expensive a treat for many Belarusians.
Yeah, a real treat.

Sinonime (în suedeză) pentru "nöje":

nöje

Exemple de folosire pentru "nöje" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishDet har varit ett stort nöje för mig att få arbeta med honom de senaste fyra åren.
He is someone that I have enormously enjoyed working with over the past four years.
SwedishJag skulle vilja säga något, även om jag inte finner något nöje i att göra det.
I would like to say something, although doing so will not bring me any satisfaction.
SwedishOch de finner stort nöje i muntra filmer om kvittrande fåglar och fnittrande alver.
And they take comfort in cheerful films about twittering birds and giggling elves.
SwedishJag skall med största nöje framföra era åsikter till fru talman.
Mrs Raschhofer, I shall gladly pass your comments on to President Fontaine.
SwedishDet skall nu bli mig ett nöje att höra era kommentarer och förslag angående innehållet.
I shall be happy to hear now your comments and suggestions regarding its content.
SwedishDet skulle vara ett nöje för mig att föra de här uppgifterna vidare till kommissionen.
I shall do myself the honour of forwarding this information to the Commission.
SwedishI det avseendet är det ett nöje att tala inför kommissionsledamot Charlie McCreevy.
In that respect I am pleased to be speaking before Commissioner McCreevy.
SwedishJag skall med stort nöje ta reda på vad som har hänt, och vi kommer att meddela er.
I will be very happy to look into what has happened and we will inform you accordingly.
Swedish. – Det är ett nöje att få gratulera min gruppkollega till detta betänkande.
   . I am delighted to congratulate my group colleague on this report.
SwedishMånga av de kompromisser som har förhandlats fram stöder jag nu med nöje.
Many of the compromises that have been negotiated I am happy now to support.
SwedishMånga av de kompromisser som har förhandlats fram stöder jag nu med nöje.
We must ensure that the environmental benefits are always balanced against the cost.
SwedishSå det är med stort nöje jag håller denna presentation på kommissionens vägnar.
On its behalf, therefore, I am delighted to make this presentation.
SwedishOch de finner nöje i att undersöka och skriva ner alla viktiga bevis.
And they take comfort in researching and writing down any important evidence.
SwedishDet ska bli mig ett nöje att ge kommissionsledamot Charlie McCreevy en kopia senare.
I shall be pleased to let Commissioner McCreevy have a copy later on.
SwedishÄven jag skulle vilja säga att det har varit ett nöje att arbeta för hälsa och säkerhet.
I too would like to say that I have enjoyed working in health and safety.
SwedishDet har varit ett fantastiskt arrangemang och det har varit ett nöje att få träffa er.
It has been a fantastic event, and I am delighted to have had the opportunity to meet you.
SwedishJag har sällan haft mer nöje än när jag talat inför parlamentet.
On a personal note, I shall unfortunately have to leave before this debate ends.
SwedishDet är ett sant nöje att kommissionsledamot Rehn går i denna riktning.
I am delighted to see that Commissioner Rehn is moving in that direction.
SwedishDet är ett nöje att informera parlamentet om att rådet har antagit denna ändringsbudget.
I am pleased to inform the House that the Council has adopted this draft amending budget.
SwedishDet är ett stort nöje för oss alla att slutligen få höra Leyla Zana tala.
We are all delighted that we can finally hear the voice of Leyla Zana.