Traducere suedeză-engleză pentru "prestige"

SV

"prestige" engleză traducere

volume_up
prestige {comm. gen.}
EN

"prestige" suedeză traducere

volume_up
prestige {substantiv}

SV prestige
volume_up
{Gen comun}

prestige
volume_up
prestige {substantiv}
Det är fråga om Europaparlamentets prestige och trovärdigheten i dess arbete.
It is a matter of the European Parliament's prestige and credibility.
Parlamentets ställning och prestige har därigenom utan tvekan förstärkts avsevärt.
Parliament’s position and prestige are thereby very definitely reinforced.
Efterverkningarna av förlusten av Prestige är skrämmande.
Mr President, the aftermath of the loss of the Prestige is frightening.
prestige (dar şi: ansikte, anseende, utseende, fasad)
volume_up
face {substantiv}
Tyvärr är den fruktansvärda olyckan med fartyget Prestige vid de galiciska kusterna aktuell för närvarande, vilket gör denna principfråga ännu mer uppenbar.
Unfortunately, we are currently facing the terrible accident involving the Prestige off the coast of Galicia, which makes this working principle all the more evident.
De bestående miljöskador som ” Prestige ” -katastrofen orsakade visar att medlemsstater som agerar på egen hand har otillräckliga resurser och dålig beredskap för att klara av sådana katastrofer.
The enduring environmental damage caused by the disaster demonstrates that Member States acting alone are under-resourced and ill-prepared to face such disasters.
Jag vill påminna de ärade ledamöterna om att i december 1999 stod vi inför ” Erika ” -olyckan, en tragedi som ni alla är mycket väl medvetna om, och sedan hade vi ” Prestige ” -olyckan.
I would like to remind the honourable Members that, in December 1999, we faced the accident, a tragedy which you are all well aware of; then we had the accident.

Sinonime (în engleză) pentru "prestige":

prestige

Exemple de folosire pentru "prestige" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishDetta toppmöte ägde rum bara en månad efter olyckan med Prestige i november 2002.
That summit took place only a month after the accident involving the in November 2002.
SwedishDet har nu gått ett år sedan den tragiska incident där ”Prestige”var inblandat.
It is now the first anniversary of the tragic incident involving the .
SwedishVi väntar fortfarande på en rapport om ” Prestige ” från flaggstaten, Bahamas.
We are still awaiting a report on the by the flag state, the Bahamas.
SwedishParlamentet har ställt sig positivt till en tillfällig undersökningskommitté för ”Prestige”.
Our Parliament has come out in favour of a temporary committee of inquiry on the .
SwedishVi väntar fortfarande på en rapport om ”Prestige” från flaggstaten, Bahamas.
We are still awaiting a report on the by the flag state, the Bahamas.
SwedishTrots allt hänger hotet om olyckor av samma slag som ”Prestige-katastrofen” fortfarande över oss.
Nevertheless, the threat of accidents like the disaster is still hanging over us.
SwedishVi begär att kaptenen på ”Prestige” omedelbart skall friges och kunna återvända till Grekland.
We demand the immediate release of the master of the tanker and his return to Greece.
SwedishDetta kommer att skapa möjligheter för nya brott till havs, såsom ”Erika”, ”Prestige” och andra.
This will create the conditions for new crimes at sea, such as the , the and others.
SwedishTrots allt hänger hotet om olyckor av samma slag som ” Prestige-katastrofen ” fortfarande över oss.
Nevertheless, the threat of accidents like the disaster is still hanging over us.
Swedish– att studera sjöfartskatastrofer, i synnerhet ”Erika”- och ”Prestige”-katastroferna
- to study maritime disasters, in particular those of the and ;
SwedishI morgon har det dessutom gått ett år sedan den 19 november 2002 då vi förlorade ”Prestige”.
There was also the loss of the , the anniversary of which falls tomorrow, 19 November 2002.
SwedishKonsekvenserna av ”Prestige”-katastrofen är fortfarande kännbara i Spanien, Portugal och Frankrike.
The consequences of the disaster are still being felt in Spain, Portugal and France.
SwedishÄn i dag fortsätter katastrofen med ”Prestige” att visa det.
To this day, the disaster involving the has continued to demonstrate this.
SwedishInnan ”Erika”paketet var avslutat drabbades vi av ”Prestige”-katastrofen, och det är mycket frustrerande.
Before the package was complete, we were hit by the , and that is very frustrating.
SwedishDebatterna om till exempel ”Erika”- och ”Prestige”- katastroferna ledde till en verkligt effektiv lagstiftning.
The debates, for example, on the and disasters led to real remedial legislation.
SwedishOch dessutom är frågan om full ersättning till offren för ”Prestige-katastrofen” fortfarande olöst.
What is more, the question of full compensation for the victims of the still remains unresolved.
SwedishOch dessutom är frågan om full ersättning till offren för ” Prestige-katastrofen ” fortfarande olöst.
What is more, the question of full compensation for the victims of the still remains unresolved.
SwedishOlika miljökatastrofer har inträffat, exempelvis ”Prestige”haveriet nyligen utanför Galiciens kust.
Various environmental disasters have occurred, such as the recent sinking of the , off the coast of Galicia.
SwedishLåt oss inte glömma att om Erika I-paketet hade respekterats, hade ”Prestige”-katastrofen kunnat undvikas.
Let us not forget that, if the Erika I package had been respected, the disaster could have been avoided.
SwedishDe 8,6 miljoner euro det gäller är det enda extra belopp som Spanien kommer att få i samband med ”Prestige”-katastrofen.
The EUR 8.6 million in question is the only additional sum Spain is to receive further to the disaster.