Traducere suedeză-engleză pentru "röja"

SV

"röja" engleză traducere

SV röja
volume_up
[röjde|har röjt] {verb}

Vi måste göra vårt yttersta för att röja undan molnen och återställa tillväxten.
We must do our utmost to clear the sky and bring back growth.
I första hand måste man röja i skogen så att inte virket förstörs.
The first thing to do is clear the forest to prevent the timber rotting.
Det första man måste göra när en jordbävning inträffar är att röja undan bråten.
When an earthquake happens, the first thing you need to do is to clear the rubble.
Det verkar också som om även bankerna är föremål för utpressning för att de ska röja förflyttning av tillgångar.
It would also appear that the banks, too, are being blackmailed into disclosing the movements of funds.
röja (dar şi: gallra)
Efter två månader fick han ett svar som innebar att han inte får tillstånd att granska sina uppgifter, eftersom det skulle röja den amerikanska strategin.
After two months, he received a reply, stating that he is not allowed to peruse his details, because that would expose the US strategy.
Med hjälp av denna helhetslösning kan kommunen enkelt bevaka särskilt utsatta platser, utan att röja personers identitet.
With the help of this overall solution, the Municipality may easily monitor places that are particularly at risk, without exposing the identity of the persons.
Det jag särskilt ”gillade” var att Europeiska kommissionens företrädare inte ville röja kandidatens efternamn.
What I especially 'liked' was that the representative of the European Commission did not want to reveal the candidate's surname.

Sinonime (în suedeză) pentru "röja":

röja

Exemple de folosire pentru "röja" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishVi är tvungna att röja upp i de gamla ärendena, annars blir det aldrig bättre.
We need to clean up the legacy of the past, or matters will never improve.
SwedishVi i de nya medlemsstaterna kommer också att tvingas röja vinstockar som ger bra kvalitet.
We in the new Member States will also have to grub grapes that produce good quality.
SwedishFru ordförande, kommissionen säger att vi skall röja: låt oss alltså röja, eftersom vi måste.
Madam President, the Commission tells us to grub up. So let us grub up, if we must.
SwedishDetta är en kärnpunkt för att röja vägen så att vi kan gå vidare.
This is a core element in clearing the ground so that we can move forward.
SwedishOK: 15 miljoner ecu mer för studier om hur man ska kunna röja antipersonminor mer effektivt är bra.
ECU 15 million for investigating more efficient ways of removing land-mines is clearly a good idea.
SwedishDet totala området för dessa illegala vinodlingar motsvarar det antal hektar som EU måste röja.
The total area of those illegal vineyards actually equals the number of hectares that the EU needs to grub up.
SwedishI stället skapas överskott och för att stoppa detta måste vi röja en stor andel vinodlingsarealer.
Instead, surpluses are created, and in order to stop this we must grub a significant proportion of vineyards.
SwedishVi menar dessutom att det är positivt att rekommendera att militären skall röja upp efter övningar m.m.
We also take a positive view of the requirement that the military should clean up after exercises, and so on.
SwedishDet verkar också som om även bankerna är föremål för utpressning för att de ska röja förflyttning av tillgångar.
It would also appear that the banks, too, are being blackmailed into disclosing the movements of funds.
SwedishVi vet emellertid också att kortsiktiga åtgärder, en strategi för att röja undan världens minor, inte är tillräckliga.
We also know, however, that a short-term measure, a strategy for clearing our world of mines, is not sufficient.
SwedishVi måste sträva efter att ytterligare skynda på den inre marknadens fullbordande, för att röja kvarvarande hinder ur vägen.
So we must strive to accelerate further the completion of the internal market, to remove existing obstacles from our path.
SwedishVi tog även i de senast överläggningarna upp att Cresson snarast borde röja upp i eget bo för Leonardo II.
During the last discussion we also said that in the interests of Leonardo II it was urgently necessary that Mrs Cresson put her house in order.
SwedishNi måste röja fälten under natten.
SwedishKommissionen föreslår att vi skall röja upp bland de många förordningar och direktiv som direkt eller indirekt avser livsmedel.
The Commission is proposing to sort out the multitude of regulations and directives which deal directly or indirectly with food.
SwedishJag måste röja i verktygslådan.
SwedishVi är också bekymrade över att det är särskilt svårt att röja områden där just den här typen av aktiva vapen har lämnats kvar.
If we are to have that, we must be outspoken in our criticism of the weapons industry and of the armed forces that use these weapons.
SwedishVi är också bekymrade över att det är särskilt svårt att röja områden där just den här typen av aktiva vapen har lämnats kvar.
We are also concerned about the particular difficulties involved in clearing areas contaminated by this specific type of active munitions.
SwedishNu ser jag fram mot en öppen och seriös diskussion mellan kommissionen och parlamentet, så att vi äntligen kan få röja upp.
I am now looking forward to a frank and serious discussion between the Commission and Parliament, so that we can finally get this cleared up.
SwedishHuset är nu fyllt upp till taket, och vi står inför den enorma uppgiften att röja ur det och anpassa det för framtiden.
The contents of this house are now piling up to the roof, and we face the immense task of clearing out this house and making it fit for the future.
SwedishJag fördömer därför min regerings underlåtenhet att röja i småskogarna, vilket den är ansvarig för i nationalparken Peneda-Gerês.
I therefore condemn my government’s failure to carry out brushwood clearance, for which it is responsible in the Peneda-Gerês National Park.