Traducere suedeză-engleză pentru "säga emot"

SV

"säga emot" engleză traducere

SV säga emot
volume_up
{verb}

säga emot (dar şi: stå i strid med)
För det andra vill jag uttryckligen säga emot de båda föregående talarna.
Second, I would like to contradict both of the previous speakers.
Jag kan inte säga emot föredraganden, när hon talar om bristen på politisk vilja i Flandern.
I cannot contradict the rapporteur when she speaks of a lack of political will in Flanders.
Detta vet vi av erfarenhet, och det tror jag knappast någon här kan säga emot.
That is something we know from experience, and I hardly think that anyone here could contradict the fact.
säga emot (dar şi: gräla, visa, argumentera, hävda)
Vi vill att alla patienter skall fatta informerade beslut - det kan ingen säga emot.
We all want patients to make informed decisions - no one can argue with this.
Jag vill säga emot er litet, eftersom jag anser att det är unikt.
I would argue a little bit with you on that because I believe it is unique.
Jag tror inte att någon skulle hävda att Förenade kungariket är en perifer stat, men ingen skulle säga emot mig i att norra Skottland är en perifer region i en stat.
I do not suppose anyone would argue that the UK is a peripheral state but no one would disagree with me that the north of Scotland is a peripheral region of a state.
Subsidiariteten inom turismen är en mycket viktig aspekt och ingen här skulle säga emot det.
Subsidiarity in tourism is a very important aspect and nobody here would object to that.

Traduceri similare în dicționarul suedez-englez

säga verb
emot adverb
English
emot prepoziţie
English
saga substantiv
såga verb
English

Exemple de folosire pentru "säga emot" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishVi skulle vilja säga något som går emot detta, men som kan vara ännu förnuftigare.
We would like to say something against it that may be even more reasonable.
SwedishJag vill bara säga att jag röstade emot Malerbas betänkande.
Mr President, I simply wish to say that I voted against the Malerba report.
SwedishJag vill säga att jag röstade emot betänkandet om Lissabonfördraget.
Mr President, I want to say I voted against the report on the Lisbon Treaty.
SwedishTill sist vill jag säga att jag är emot att klona djur för att få kött.
Finally, I wish to state that I disagree with cloning animals to obtain meat.
SwedishVi var alltså tvungna att säga att vi var emot dem, i vår egenskap av föredragande.
So, inevitably, as rapporteur, I was obliged to say that I was against.
SwedishDet tar emot att säga det, men idag måste man erkänna att vi hade rätt.
Today, though, we have to acknowledge - with great reluctance - that we were right.
SwedishJag vill också säga att jag är emot en andra rapport från kommittén.
I also want to emphasise that I am against a second report by the committee.
SwedishJag tillåter aldrig någon kollega att säga att jag tar emot pengar från vem det vara månde.
I will never allow any fellow-Member to say that I take money from anyone.
SwedishNär detta händer bör man inte säga ” jag är emot liberalisering ”.
It is important to differentiate between preferences for liberalisation.
SwedishDet är nödvändigt att återupprätta demokratin i Europa, det vill säga sätta sig emot Monnets metod.
Democracy must be restored in Europe, and that means going against the Monnet method.
SwedishIrrealismen blomstrar gärna när det inte finns någon som kan säga emot.
A lack of realism can thrive when there is no one to question it.
SwedishNär detta händer bör man inte säga ”jag är emot liberalisering”.
When that happens, one should not say 'I am against liberalisation'.
SwedishJag tillåter aldrig någon kollega att säga att jag tar emot pengar från vem det vara månde.
Madam President, I apologize and beg your pardon for my action.
SwedishJag måste börja med att säga emot föregående talare.
   Mr President, Mr President-in-Office of the Council, I must start by contradicting the previous speaker.
Swedish.– Ingen kan naturligtvis säga sig vara emot energihushållning och förnyelsebara energikällor.
   . Of course, no one can claim to be against conservation of energy and sources of renewable energy.
SwedishDock skulle jag vilja säga emot Wemheuer på en punkt.
However, I would like to take issue with Mrs Wemheuer on one point.
SwedishPolitik består i att upprepa sig och säga emot varandra.
Politics involves repeating oneself and contradicting oneself.
SwedishJag tror inte att någon skulle säga emot denna slutsats.
I do not think that anyone will disagree with this conclusion.
SwedishDet enda man kan säga emot detta är att Europeiska unionen därmed missbrukas som avfallsanläggning.
The objection now raised to that is that it means the European Union being misused as a disposal plant.
SwedishDet går knappast att säga emot det ni har sagt.
Mr von Habsburg, I cannot disagree with what you said.