Traducere suedeză-engleză pentru "skapa"

SV

"skapa" engleză traducere

SV skapa
volume_up
[skapade|har skapat] {verb}

Vi måste göra mer för att skapa större konvergens i stället för att skapa större skillnader.
We must do more to create more convergence, and not to create more differences.
(Applause) Because we want to create -- we want to create the classroom of tomorrow.
Vi borde använda pengar för att skapa värde för samhället, inte för att skapa penningvärde!
We should use money to create value for our society, not to create monetary value!
skapa (dar şi: tjäna, , vara, tillverka)
Sådan information kan sedan vidareutnyttjas för att skapa nya informationstjänster.
This information can be re-used and built upon to make new information services.
Någon måste skapa kopplingen mellan regeringsavtalet och rebellerna.
Someone will have to make the link between the governmental agreement and the rebels.
Vi måste ofördröjligen skapa operativa handlingsmöjligheter för Europol.
We must make it possible for Europol to become immediately operational.
Och om så inte är fallet, hjälper FN-organisationerna till med att skapa denna förmåga?
And if not, are the United Nations organisations helping to build that capacity?
Men unionens syfte är att försöka skapa kopplingar till Algeriet.
But it is the aim of the Union to seek to build links with Algeria.
Jag anser att utvidgningen kommer att underlätta arbetet med att skapa en mer effektiv union.
I believe that EU Enlargement will help to build a more effective European Union.
En av källorna som Google använder för att skapa utdrag är Open Directory Project.
One source Google uses to generate snippets is the Open Directory Project.
Det viktiga är för närvarande att även skapa kunskap om dessa turismprodukter.
The crucial thing is actually to also generate awareness of these tourism products.
Tvärtom kommer centraliseringen och splittringen av ansvaret att skapa nya problem.
On the contrary, centralising and fragmenting the responsibilities will generate new problems.
skapa (dar şi: tillverka, framställa, bära, alstra)
volume_up
to produce [produced|produced] {vb.} (create (heat, electricity, etc.))
Våra partner i Medelhavsregionen ber om mer pengar för att skapa dessa resultat.
Our Mediterranean partners are asking for more money in order to produce these results.
Det är inte möjligt att skapa näringsprofiler för alla livsmedel.
It is not possible to produce nutrient profiles for all foodstuffs.
Det kan bara skapa klyftor och leda till svårigheter om man här drar sådana snäva gränser.
To draw such narrow boundaries between them can only produce problems and difficulties.
skapa (dar şi: odla, uppstå, uppkomma, alstra)
Det kommer att ge näring åt ett ökat hat mot Förenta staterna och västvärlden och skapa grogrund för ny terrorism.
It would fuel increased hatred towards the United States and the West and create a breeding ground for further terrorism.
Ni överanstränger vårt samhälle och utsätter er för risken att på så vis skapa en grogrund för något som vi här i kammaren alltid har bekämpat.
You ask too much of our society, and in so doing, run the risk of creating a breeding ground for something that we have always fought against in this House.
Europeiska unionens tvångscentralisering och regelhysteri bidrar rätt och slätt till att skapa den förgiftade grogrunden för demagoger som Le Pen, Haider och Camre.
The EU's coercive centralism and mania for making rules quite simply contributes to creating the poisoned breeding ground for demagogues such as Mr Le Pen, Mr Haider and Mr Camre.
I det här området kan du börja skapa en ny design eller välja eller radera en befintlig.
In this area you can create a new design and select or delete an existing design.
Det skulle ha fungerat både för att skydda mönstret och för att skapa en marknad.
It would have served both to protect the design and to create a market.
Öppnar Tabellutkast -fönstret där du kan skapa en ny tabell.
Starts the Table Design window for creating a new table.
Den har inte längre makt att sätta viljor i rörelse och skapa aktivt samförstånd.
It no longer has the power to stir wills and engender active consensus.
I sådana fall anser jag att kärvheten blir en skyldighet, oavsett vilka känslor detta kan skapa.
In these cases, I think that toughness becomes a duty, whatever resentment this may engender.
Försöket att skapa och införa ansvar är centralt i detta.
Central to this is the attempt to produce and engender responsibility.
skapa (dar şi: gjuta, gestalta, forma, stöpa)
volume_up
to mold [molded|molded] {vb.} [engl.-amer.] (give (a specific) form)
skapa (dar şi: gjuta, gestalta, forma, stöpa)
volume_up
to mould {vb.} [engl.-brit.] (give (a specific) form)
skapa (dar şi: gestalta, forma, staka ut, dana)
EU måste skapa det internationella svaret på internationella problem.
Europe must shape the international response to international problems.
I dag kan EU föreslå de principer och regler som kommer att skapa en ny global ordning.
Today, Europe can propose the principles and rules that will shape a new global order.
För det andra att skapa ett förhållande mellan den verkliga storleken och form och utformning.
Second, to create a relationship between the actual size and the form and shape.

Exemple de folosire pentru "skapa" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishDet innebär att vi måste förenkla de tekniska åtgärderna och skapa flexibilitet.
It means simplifying the technical measures, and it means embracing flexibility.
SwedishEU måste bli en allt starkare drivkraft när det gäller att skapa fred i världen.
The EU must increasingly come to be the principal driver in building world peace.
SwedishDe skall inte handla om att skapa ytterligare byråkrati och snåriga bestämmelser.
They should not be about creating additional layers of bureaucracy and red tape.
SwedishDenna speciella kris är ett exempel som bör skapa ett prejudikat för framtiden.
This particular crisis is an example that should set a precedent for the future.
SwedishJag välkomnar dessutom ansatsen att skapa en gemensam europeisk praktikantstatus.
I therefore welcome the initiative of establishing a Europe-wide trainee status.
SwedishAtt skapa ett politiskt, ekonomiskt och socialt partnerskap ingår i vår strategi.
Building a political, economic and social partnership forms part of our strategy.
SwedishDomstolens slutliga beslut bör bidra till att skapa en fastare rättslig grund.
The Court's final rulings should contribute to giving this a firmer legal basis.
SwedishFörslaget att skapa ett europeiskt forskningsråd måste ses i detta sammanhang.
The proposal to set up a European Research Council must be seen in this context.
SwedishKonstitutionen kommer också att skapa möjligheter till direkta civila initiativ.
The Constitution will provide an opportunity for direct civil initiatives too.
SwedishHär gäller det att skapa fasta regler och konkreta europeiska minimistandarder.
What is needed here are precise rules and practical European minimum standards.
SwedishOm vi talar om en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, hur ska vi då skapa en sådan?
If we are talking about a low-carbon economy, how are we going to deliver that?
SwedishGranskningen syftar till att skapa en tydlig bild av hur åtagandena fungerar.
The review aims to provide a clear picture of the way the undertakings function.
SwedishDen bidrar verkligen till att skapa ett säkert luftrum för Europeiska unionen.
Commissioner, it really is a contribution to creating a safe European airspace.
SwedishDet gäller att skapa förtroende för utvecklingen om e-commerce skall fungera.
It is a question of creating confidence in development if e-commerce is to work.
SwedishKommissionen och rådet håller verkligen på att skapa ett byråkratiskt monster!
The Commission and the Council really are creating a bureaucratic monster here!
SwedishVåra erfarenheter är nödvändiga för att skapa ett nytt och demokratiskt Europa.
Our experiences are necessary for the creation of a new and democratic Europe.
SwedishVi borde nu skapa regler för att minska antibiotikaanvändningen i djuruppfödningen.
We should now devise rules to reduce the use of antibiotics in animal husbandry.
SwedishDet är ett land som har stora möjligheter att skapa en mer diversifierad ekonomi.
It is also a country that has great potential for a much more diversified economy.
SwedishVi måste därför lära oss av erfarenheten för att skapa ett nytt anslag efter 2004.
We therefore need to learn from experience in making a new allocation after 2004.
SwedishDetta kommer att skapa friska vindar och öka öppenheten i kommissionens arbete.
This will blow fresh air and bring transparency into the offices of the Commission.